Miljoner försvinner från våtmarkssatsningar

vaatmark-kyrksjon-80...Foto: Sportfiskarna / Kyrksjön i Botkyrka söder om Stockholm är ett av många exempel på förbundets arbete med att återskapa tidigare utdikade sjöar och våtmarker.

Uppdrag granskning senaste program ”Klimatbomben” redovisas hur stora andelar av utlovade medel till våtmarkssatsningar upprepade gånger dragits in av olika regeringar och hur detta allvarligt försvårar arbetet med att återställa våtmarker landet runt.

Sportfiskarna som under lång tid restaurerat våtmarker efterlyser nu en långsiktig och stabil finansiering i våtmarksarbetet.
Sveriges politiker tycks vara överens om att vi måste påskynda återställandet av våtmarker i landskapet- både för klimatet, för den biologiska mångfalden och för vattenhushållningen. Utdikade våtmarker står för 20 % av landets klimatutsläpp, lika mycket som personbilstrafiken.  Att restaurera utdikade våtmarker är därmed en mycket effektiv klimatåtgärd som dessutom gynnar både vattenmiljö och biologisk mångfald, samt skyddar landskapet mot både torka och kraftiga översvämningar. Trots detta så misslyckas regering efter regering med att upprätthålla det ekonomiska stödet för att åtgärderna ska kunna bli verklighet, detta visar nu en kartläggning från SVT:s Uppdrag granskning.

Över hela landet arbetar Sportfiskarnas vattenvårdare och biologer med att restaurera och skapa fler våtmarksmiljöer. Sportfiskarna arbetar exempelvis med stora våtmarksprojekt i Västra Götalands län där förbundets biologer kartlagt mer än tusen utdikade våtmarker inför kommande åtgärdsarbete. Sportfiskarnas mångåriga våtmarksarbete längs ostkusten är sannolikt en av landets mest omfattande naturvårdsinsatser som till och med har myntat ett eget begrepp: ”gäddfabriker”, då våtmarkerna i regel är extremt produktiva lek- och uppväxtområden för gädda och andra fiskarter. Förbundets medarbetare har bara sedan 2010 restaurerat och återskapat mer än 254 hektar våtmarker, vilket motsvarar omkring 363 fotbollsplaner, men man måste varje år lägga ner mycket tid och resurser på att söka olika typer av finansiering för att bekosta arbetet. En finansiering som från ett år till ett annat plötsligt kan minskas ner eller helt dras in.

– Sportfiskarna efterlyser i rollen som en mångårig och kunnig aktör inom området en långsiktig finansiering från regeringens sida så att vi kan fokusera på just våtmarksrestaurering, i stället för att varje år behöva lägga stora resurser på nya ansökningar. Detta skulle effektivisera arbetet något oerhört och göra det möjligt för oss att slutföra fler åtgärder, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

yngel_fr_kyrksjon_80...Foto: Rickard Gustafsson / Restaurerade våtmarker gynnar många fiskarter som exempelvis gäddan..

Sportfiskarna kommer framöver att bjuda in miljöminister Per Bolund (Mp) till att besöka någon av förbundets återskapade våtmarker längs ostkusten. Våtmarker, som förutom att stärka bestånden av kustlevande rovfisk, också bidrar med klimatnytta genom minskade utsläpp av växthusgaser och en lång rad andra ekosystemtjänster. 

Läs mer om Sportfiskarnas arbete med våtmarker här:

Tusentals våtmarker inventeras inför restaurering

Nu ska Långsjön bli gäddfabrik igen

Viktig klimatanpassning av vattendrag i Väst

Sportfiskarna gör stor våtmarkssatsning på Öland

Nytt fiskevårdsprojekt ska förbättra vattentillgången

Glada kor på bete ger fler gäddyngel i våtmark

Katastrofal torka på Gotland - men Sportfiskarna jobbar för mer vatten

Gäddfabrik i Hälsingland levererar

Gäddsläpp i Österby myr på Gotland

Fiskevård fungerar: gäddexplosion i Järvsta Sjöäng i Gävle

Sportfiskarna fick hjälp att inventera gäddor i Kyrksjön och Snäckstavik

Provfiske visar: hundratals lekgäddor i Hemmesta sjöäng

Första våtmarken i Blekinge klar för gäddlek

Ny gäddfabrik klar norr om Kalmar

Full fart i gäddfabrikerna längs ostkusten

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv