Nytt fiskevårdsprojekt ska förbättra vattentillgången

Kyrksjon-30-aug-2016...
Foto: Knuts Conny / Kyrksjön är ett exempel på lyckad restaurering av en tidigare våtmark.
Sommarens extremtorka visar att mer åtgärder behövs för att motverka torka i vattendragen, nu startar Sportfiskarna ett nytt projekt för mer vatten i landskapet söder om Stockholm.

Under hösten påbörjar Sportfiskarna ett treårigt projekt för att förbättra hydrologin, det vill säga att återskapa landskapets förmåga att hålla kvar vatten, i flertalet avrinningsområden kring Södertörn söder om Stockholm. Bland de vattendrag som är aktuella för åtgärder finns bland annat Muskån, Moraån, Vitsån och Kagghamraån.  Åarna är viktiga för Stockholms läns havsöringsbestånd, men även för ett flertal andra kustvandrande arter. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med berörda kommuner.

Vattendragen på Södertörn är kraftigt påverkade av människan och åtgärdsbehovet för att stärka fiskbestånden är stort. Under lång tid har exempelvis jordbruksmark och skog dikats, vattennivån i sjöar har sänkts och våtmarker har dikats ut. Fokus i projektet ligger nu på att på att hitta och genomföra åtgärder som förbättrar landskapets möjligheter att hålla kvar mer vatten, exempelvis återställning av våtmarker och höjning av sänkta sjöar inom vattendragens avrinningsområden. Andra åtgärder som kan bli aktuella genom projektet är restaurering av rensade strömsträckor, etablering av kantzoner och så kallad återmeandring, det vill säga att vattendragen får slingra sig naturligt genom landskapet och svämma över strandkanten vid högvatten.

yngel_fr_kyrksjon_80...
Foto: Sportfiskarna / Gäddyngel från den restaurerade Kyrksjön.

-Avrinningsområdenas vattenhushållande förmåga är extremt viktig för starka fiskbestånd. En art som gynnas av jämnare och mer stabila vattenflöden är havsöringen. I år är flertalet avrinningsområden längs ostkusten kraftigt påverkat av torkan och med hjälp av det här projektet kommer vattendragen som åtgärdas på sikt få en jämnare vattenföring. Andra arter som kommer att gynnas är abborre och gädda som nyttjar vattendragen vid lek- och uppväxt samt inte minst andra djurgrupper som fåglar och groddjur, kommenterar John Kärki, projektledare på Sportfiskarna.

-Att återskapa hydrologin i vattendrag genom vattenfördröjande åtgärder är en viktig del för att vi både idag och i framtiden ska kunna ha välmående vattendrag. En naturlig hydrologi och vattenföring är en grundläggande förutsättning för den biologiska mångfald som är anpassad att leva i de här miljöerna. Genom att samarbeta med Sportfiskarna och Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i det här projektet lyfts frågan och problematiken på en regional nivå. Kunskapsunderlaget från projektet kommer att ge en bra grund för framtida åtgärder som skapar naturliga vattendrag med hög mångfald. En annan central del i projektet är ökad samverkan med markägare och sprida kunskap om vilka åtgärder som kan göras på lokal nivå, kommenterar Anton Larsson, naturvårdare på Natur & friluftsliv/Naturcentrum på Södertälje kommun.

Projektet planerades under våren 2018 och under sommaren fick Sportfiskarna besked om att LONA-ansökan på närmare två miljoner godkändes. Arbetet sker i samarbete med Södertälje kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun och Nynäshamn kommun. Men framförallt kommer berörda markägare att ha en nyckelroll för att åtgärder ska kunna genomföras.

Våtmarkerna i Kyrksjön och Snäckstavik är ett exempel på fiskevård som förbättrar landskapets förmåga att hålla mer vatten. På några år har Sportfiskarna återskapat den kraftigt utdikade Snäckstaviksån till ett mycket viktigt lekvattendrag för kustlevande gädda och ett eldorado för fåglar. Projekten genomfördes av sportfiskarna under perioden 2009–2017 i samarbete med Botkyrka kommun och markägarna.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: gädda, gäddfabriker, gäddfabrik |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv