Vårt miljöarbete

En mycket viktig del av vår verksamhet är att påverka för bättre vattenmiljö och ett mer hållbart fiske. Sportfiskarna driver ett brett opinionsarbete för bland annat en miljöanpassad vattenkraft, för ett stopp för överfisket i havet, för bibehållna kalkningsanslag,  begränsningar av nätfisket på kusten och ett stopp för olika former av exploatering av våra vatten. Här nedan presenterar vi några exempel på vårt opinionsarbete.

Så jobbar vi:

Sportfiskarna driver alla frågor som rör vattenmiljön. Vi är på plats där det behövs för att påverka. Det innebär allt från att vi svarar på remisser, deltar i domstolsförhandlingar och samråd, träffar riksdagspolitiker och EU-parlamentariker och myndigheter till att vi tar ut Miljöministern på besök i en gäddfabrik. Syftet med vårt arbete är vattenmiljöarbetet ska prioriteras och att det ska tilldelas mer medel till konkreta fiskevårdsåtgärder. Vi jobbar för att det ska finnas fisk i friska vatten, för dig och kommande generationer att fiska på.

Vattenkraften

Strömmande vatten har en hög biologisk mångfald och är av stort värde för sportfisket och friluftslivet. Tyvärr har vattenkraften decimerat eller slagit ut många fiskbestånd och gjort att myllrande livsmiljöer med hög biologisk mångfald har förvandlats till stenöknar och uppdämda lugnvatten.Stora värden har gått förlorade för sportfisket. Sportfiskarna arbetar för att fisken ska kunna vandra förbi kraftverk och dammar och för att flödena ska följa så naturliga variationer som möjligt. Vi vill att vattenkraften ska omfattas av miljöbalken precis som annan miljöfarlig verksamhet. Ny vattenkraft ska inte byggas och de sista strömmande vattnen ska värnas. Sportfiskarna är delaktiga i många förhandlingar om vattenkraft i olika vattendrag där vi försvarar fiskens- och vattenmiljöns intresse. En statlig utredning, Vattenverksamhetsutredningen, har gett förslag på en mer miljöanpassad vattenkraft med vandringsvägar och bättre reglering. Just nu driver Sportfiskarna, Älvräddarna och WWF en kampanj för att en ny vattenlag ska skrivas enligt dessa förslag. Läs mer om detta här: www.nyvattenlag.nu

Ett hållbart fiske

Sportfiskarna har sedan decennier kämpat mot överfisket av våra hav. Vi var bland de första att slå larm om att Västerhavets fiskbestånd fiskades ut och vi stred för begränsningar av laxfisket i Östersjön. Idag har vår kamp gett resultat då yrkesfisket är bättre reglerat i både Östersjön och i Västerhavet. Men kampen fortsätter för ett mer beståndsanpassat fiske. Tyvärr kom fiskeregleringarna försent för många lokala fiskbestånd på Västkusten som helt fiskats bort och återhämtningen går långsamt. Sportfiskarna är idag bland annat delaktiga i det lokala havsmiljöprojektet 8-fjordar  i fem kommuner vid Tjörn och Orust. Sportfiskarna bevakar även EU:s fiskepolitik och sitter med i olika samråd för fisket i Västerhavet och Östersjön. Vårt mål är ett hållbart yrkesfiske som även möjliggör ett attraktivt och hållbart sportfiske.

Skydda vildlaxen

Vildlaxen på både Västkusten och i Östersjöälvarna har mycket stort värde för sportfisket.
Atlantlaxen på Västkusten är idag främst drabbad av laxparasiten Gyrodactulus och i många älvar finns vattenkraftverk som hindrar laxen att nå tidigare lekområden. Sportfiskarna jobbar för bättre vandringsvägar och utrivning av skadliga vattenkraftverk. Omlöpet runt vattenkraftverket i Hedefors i Säveån är ett exempel på ett fiskevårdsprojekt som Sportfiskarna lanserade på 80-talet, var med att driva i olika domstolsförhandlingar, och som slutligen stod klart 2013.Vårt regionkontor i Göteborg jobbar även praktiskt med elfisken för att kartlägga spridningen av Gyrodactulus.

Östersjölaxen: Sportfiskarna har länge kämpat för att vi med rätt regleringar av fisket i Östersjön ska återfå ett attraktivt laxfiske i våra älvar, vilket även kan generera stora regionala inkomster. Idag är laxfisket till havs utfasat och 2014 steg omkring 100 000 laxar i Torneälven och vi har en kommande laxfiskeboom! För att alla vildlaxbestånd ska nå hållbara nivåer krävs dock ett beståndsanpassat fiske, mer fiskevårdsåtgärder i älvarna och i många fall utrivning av vattenkraftverk och förbättrade fiskvägar och en mer skonsam reglering. Sportfiskarna sitter med i styrgruppen för Stiftelsen för Östersjölaxen som har som syfte att finansiera fiskevårdsåtgärder för vildlaxen. Via vårt Luleåkontor driver vi riktade projekt för att laxen ska kunna återvända till älvarna och att fiske ska bli framtidens besöksnäring. Sportfiskarna arbetar vidare för att det kustnära fisket inte ska tillåtas starta tidigt och riskera att fånga vildlax från svaga bestånd. Sportfiskarna har även arrenderat fiskerätter för fasta fisken i flera älvmynningar för att lägga fisket i träda och skydda laxuppgången.

Stopp för skadlig exploatering

Det finns många olika verksamheter som inverkar skadligt på våra vattendrag, exempelvis jord- och skogsbruk, storskalig fiskodling, gruvetablering i Norrlands inland och exploatering av strandzoner och kustmiljö.Sportfiskarna jobbar med dessa frågor genom att kräva en ny vattenlagstiftning, svara på remisser och delta i samråd för vattenförvaltningen. Vi driver även mål i Miljödomstolen för att stoppa enskilda fall av exploatering.

Ett miljövänligare sportfiske

Sportfiske innebär att man vistas i naturen och brukar den. Det innebär i regel alltid någon form av miljöpåverkan. Som sportfiskare bör man försöka minimera sin miljöpåverkan så långt som möjligt. Det handlar om allt från att ta med sig sitt skräp hem, till att välja de miljövänligaste alternativen då man köper utrustning och till att vara aktsam om naturen då man gör upp eld, ankrar, kör båt osv. Som sportfiskare ska du naturligtvis följa alla regler för allemansrätten och för att vistas i naturreservat, samt respektera förbudsområden och fågelskydd mm.

Miljöfarliga ämnen i fiskeredskap

Undersökningar har visat att exempelvis jiggar ofta innehåller höga halter av så kallade mjukgörare. Sportfiskarna anser att det är nödvändigt att redskapsbranchen fasar ut miljöfarliga ämnen ur produktionen, då det går att producera mer miljövänliga alternativ. Informationen om vad olika beten innehåller bör även förbättras så att sportfiskare har möjlighet att välja miljömässigt bättre alternativ.
Sportfiskarna har tidigare även agerat för att bly på sikt ska fasas ut från redskapstillverkningen. 2015 skrev Sportfiskarna tillsammans med ett halvdussin olika EU-länders sportfiskeorganisationer, samt redskapstillverkarnas europeiska branschorganisation EFTTA, ett gemensamt uttalande om att fasa ut användningen av bly i sportfiskeredskap. Även om inga bevis finns för att blysänken orsakar miljöproblem i vatten så har frågorna vissa likheter, bland annat att tillverkningen i huvudsak sker utomlands och att det kommer att krävas gemensamma internationella insatser för att nå effektiva resultat.