Olycksfallsförsäkring

I ditt medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under fiske, färd till och från fiske och vid arrangemang anordnade av Sportfiskarna. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Försäkringen gäller i all aktivitet som har samband med sportfiske samt deltagande i av Sportfiskarna, dess distrikt eller ansluten förening anordnad aktivitet. Försäkringen gäller även under färd till och från aktivitet.

  

Detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom. Försäkringen gäller i hela världen men ersätter inte hemtransport om du skulle drabbas av olycksfall när du fiskar utomlands.

Ersättningar:
- Medicinsk invaliditetsersättning
- Vanprydande ärr
- Läke-, rese- och tandskadekostnader
- Merkostnader
- Sjukhusvård till 18 års ålder
- Hjälpmedel
- Dödsfallsersättning
- Krisförsäkring

Försäkringen omfattar Sporfiskarnas medlemmar i aktivitet som har samband med sportfiske samt deltagande i av Sportfiskarna, inkl distrikt och föreningar, anordnad aktivitet. Försäkringen omfattar även medlem som utför fisketillsyn på uppdrag av ansluten förening och inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktivitet.

Skadeanmälan:
Medlem som råkar ut för olycksfall ska kontakta SVEDEA på 0771-160 199 för att få hjälp.
Medlemmen får därefter fylla i en skadeanmälan och skicka in till Svedea på mejl (skadorforetag@svedea.se) alternativt per post till:
Svedea, Företagsskador, Box 3489, 103 69 STOCKHOLM
Blankett skadeanmälan