Sportfiskarnas visselblåsarfunktion

Sportfiskarna har nedan en visselblåsarfunktion där du kan rapportera misstänkta missförhållanden eller oegentligheter anonymt. Visselblåsarfunktionen riktar sig främst till medarbetare, praktikanter, funktionärer eller personer som annars utför arbete åt Sportfiskarna. Andra personer kan också rapportera misstänkta oegentligheter som exempelvis kränkningar, diskriminering, korruption eller andra missförhållanden i verksamheten. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att rapportera mindre förseelser, missnöje eller klagomål – sådana rapporter ska istället meddelas till Sportfiskarnas kundtjänst ( info@sportfiskarna.se ) eller via telefon till Sportfiskarna, tfn. 08-410 80 600 vilka hanteras enligt Sportfiskarnas klagomålsrutin. Medarbetare kan även kontakta sin närmsta chef.

Inkommen visselblåsning hanteras initialt gemensamt av en grupp bestående av förbundets stabschef, förbundsjurist och förbundsordförande. Gruppen undersöker och tar ställning till ifall det finns skäl till att ärendet ska utredas vidare eller inte.  
 

Rapportering/kontakt kan ske via:

- Formuläret nedan

- Telefon kontorstid eller telefonsvararen dygnet runt 073-700 61 12 (Patrik Eliasson, stabschef)

- Brev till Sportfiskarna att: Stabschef, Svartviksslingan 28, 167 39 BROMMA

- Önskas ett personligt möte kontakta Patrik Eliasson, stabschef patrik.eliasson@sportfiskarna.se

Om visselblåsaren önskar vara anonym men önskar återkoppling är denne hänvisad till att skapa ett mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com, icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt. Sportfiskarna saknar tekniska möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd). Återkoppling med bibehållen anonymitet kan även ska genom telefonsamtal som på förhand bokats och visselblåsaren ringer upp från dolt nummer.

Sportfiskarna kan behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av ärendet. Visselblåsaren bör vid rapporteringen deklarera om hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i ärendet om vidtagna åtgärder och skälen för dessa och på vilket sätt återkoppling ska ske.

Alla inkomna rapporter kommer att delges styrelsen och kommer att se till det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet. För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av extern part – exempelvis av jävsskäl, trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap kommer sådan att anlitas.

Sportfiskarna kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om denne kan nås och önskar återkoppling.

Vid extern rapportering har de behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska användas. Följande myndigheter är behöriga myndigheter för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet:

•  Arbetsmiljöverket

*


*