Alla ska ha tillgång till fjällfisket

För många av Sportfiskarnas medlemmar utgör fjällfisket och vistelsen i fjällnaturen årets viktigaste rekreationstillfällen. Generellt sett har fjällfisket oerhört stor betydelse för friluftsliv, livskvalité och svensk folkhälsa. Sportfiskarna bevakar och driver därför frågan om en fortsatt god tillgång för allmänheten.

Sportfiskarna kräver att alla ska få fiska på fjället

Frågan om fjällfisket har blivit mycket auktualiserad i och med den så kallade Girjasdomen då Girjas sameby i Norrbottens län tilldömdes ensam rätt till att upplåta jakt och fiske på samebyns mark. Samebyn säljer sedan i februari 2020 jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län. Fler samebyar kan komma att påbörja liknade processer med hänvisning till Girjasdomen. Samtidigt bereds nu frågan om jakt- och fiskerätten på statens mark ovan odlingsgränsen av den så kallade Renmarkskommittén.

Renmarkskommittén har nu presenterat förslag till möjliga handlingslinjer för ett första steg till nytt system för fiske och jakt på statens marker i fjällen. Förslagen baseras på att övriga samebyar enligt lag ges motsvarande ensamrätt som Girjas sameby tilldömdes av HD. Det finns även ett alternativ som innebär att man inte gör något i det kortare perspektivet utan låter frågan om vad som gäller för övriga samebyar avgöras i domstol.

Enligt Renmarkskommitténs direktiv ska ett nytt system för upplåtelser presenteras i utredningens första betänkande redan i november. Men det finns många viktiga frågor som behöver utredas innan man kan föreslå ett nytt system som baseras på att det är samebyarna som har upplåtelserätten.

Sportfiskarna har tagit del av förslagen och bedömer att det finns stora osäkerheter förknippade med utredningens förslag. Resultatet för fisket inom Girjas sameby har tyvärr hittills utgjort ett avskräckande exempel för sportfiskare då allmänheten med undantag från ortsbor är helt utestängda från fortsatt fiske i klassiska sportfiskevatten som exempelvis Kaitumälven. Sportfiskarna bedömer att detta är ett möjligt scenario också för resterande statliga fjällvatten vilket vi i förlängningen inte kan acceptera.

Sportfiskarna tog inte ställning i frågan medan Girjasmålet pågick då förbundets linje har varit att den rättsliga processen om upplåtelserätten måste utredas först. Förbundet har dock hela tiden varit tydligt med att allmänheten ska ha god tillgång till fisket oavsett vem som äger rätten. Fortsatt god tillgång till fjällfisket är även en förutsättning för den regionala turismen, vilket inte minst är viktigt för lokala samiska turistentreprenörer. Att fiskekort endast säljs till närboende, som nu sker på Girjas samebys vatten, är en lösning som både hämmar regional utveckling och som kommer att utgöra en fortsatt grund till motsättningar och konflikter.

Sportfiskarnas ståndpunkter angående det framtida fjällfisket är:

- Fjällfisket har en lång tradition och är en av de allra viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske och för det rörliga friluftslivet. Det utgör ett angeläget allmänintresse.

- Sportfiske i fjällen kan regleras och hanteras så att det inte medför några betydande olägenheter för renskötseln eller miljön i övrigt.

- Den situation som uppstått med utestängning av allmänheten från fortsatt fiske i attraktiva sportfiskevatten inom Girjas sameby är i förlängningen helt oacceptabel.

- Det åligger ytterst staten att säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till fjällfiske på statens vatten i motsvarande omfattning, med motsvarande inriktning samt till motsvarande rimliga kostnad som i det nuvarande upplåtelsesystemet.

- Staten ska tillse att det fortsatt finns en väl fungerande och hållbar förvaltning av fiskbestånd, fiske och vatten i fjällen.

- Fiskeklubbar och fiskeförvaltande föreningar ska tillförsäkras fortsatta upplåtelser av statens vatten på rimliga villkor.

- Fisket ska vara tillgängligt för alla oavsett nationalitet eller etnisk härkomst.

Läs mer här:

Webbnyhet om Renmarkskommitténs förslag: "Bevara fjällfisket för alla"

Ledare av förbundsordförande Joakim Ollén i Svenskt Fiske nr 1-2020: "Rätten till fiske"

Webbnyhet: Girjas sameby vann om jakt- och fiskerätten

Webbnyhet: Alla ska ha tillgång till fjällfisket

Webbnyhet: Sportfisket och jakten bör ingå i Girjasutredning