Alla ska ha tillgång till fjällfisket

För många av Sportfiskarnas medlemmar utgör fjällfisket och vistelsen i fjällnaturen årets viktigaste rekreationstillfällen. Generellt sett har fjällfisket oerhört stor betydelse för friluftsliv, livskvalité och svensk folkhälsa. Sportfiskarna bevakar och driver därför frågan om en fortsatt god tillgång för allmänheten.

Sportfiskarna kräver att alla ska få fiska på fjället

Frågan om fjällfisket har blivit mycket auktualiserad i och med den så kallade Girjasdomen då Girjas sameby i Norrbottens län tilldömdes ensam rätt till att upplåta jakt och fiske på samebyns mark. Samebyn säljer sedan i februari 2020 jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län. Fler samebyar kan komma att påbörja liknade processer med hänvisning till Girjasdomen. Samtidigt bereds nu frågan om jakt- och fiskerätten på statens mark ovan odlingsgränsen av den så kallade Renmarkskommittén.

Renmarkskommitténs utredningen arbetar nu fram ett första delbetänkande med olika förslag som ska presenteras senast 31 augusti 2023. Sportfiskarna tillsammans med andra organisationer har här lyckats förhindra ett förslag om en tillfällig lagändring som skulle gett alla samebyar ensamrätt att upplåta jakt och fiske enligt samma modell som i fallet med Girjas sameby. Nu blir det fortsatt Länsstyrelserna som upplåter fisket under utredningens gång, alltså minst fram till 2025. Detta är såklart en seger för sportfisket. Läs mer om delbetänkandet här.

Sportfiskarna tog inte ställning i frågan medan Girjasmålet pågick då förbundets linje har varit att den rättsliga processen om upplåtelserätten måste utredas först. Förbundet har dock hela tiden varit tydligt med att allmänheten ska ha god tillgång till fisket oavsett vem som äger rätten. Det måste staten garantera. Fortsatt god tillgång till fjällfisket är även en förutsättning för den regionala turismen, vilket inte minst är viktigt för lokala samiska turistentreprenörer. Att fiskekort endast säljs till närboende, som nu sker på Girjas samebys vatten, är en lösning som både hämmar regional utveckling och som kommer att utgöra en fortsatt grund till motsättningar och konflikter.

Sportfiskarnas ståndpunkter angående det framtida fjällfisket är:

- Fjällfisket har en lång tradition och är en av de allra viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske och för det rörliga friluftslivet. Det utgör ett angeläget allmänintresse.

- Sportfiske i fjällen kan regleras och hanteras så att det inte medför några betydande olägenheter för renskötseln eller miljön i övrigt.

- Den situation som uppstått med utestängning av allmänheten från fortsatt fiske i attraktiva sportfiskevatten inom Girjas sameby är i förlängningen helt oacceptabel.

- Det åligger ytterst staten att säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till fjällfiske på statens vatten i motsvarande omfattning, med motsvarande inriktning samt till motsvarande rimliga kostnad som i det nuvarande upplåtelsesystemet.

- Staten ska tillse att det fortsatt finns en väl fungerande och hållbar förvaltning av fiskbestånd, fiske och vatten i fjällen.

- Fiskeklubbar och fiskeförvaltande föreningar ska tillförsäkras fortsatta upplåtelser av statens vatten på rimliga villkor.

- Fisket ska vara tillgängligt för alla oavsett nationalitet eller etnisk härkomst.

Läs mer här:

Webbnyhet om delbetänkandet 2023: Länsstyrelserna fortsätter förvalta fjällfisket i Renmarkskommitténs delbetänkande

Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén från regeringen

Webbnyhet om Renmarkskommitténs förslag: "Bevara fjällfisket för alla"

Ledare av förbundsordförande Joakim Ollén i Svenskt Fiske nr 1-2020: "Rätten till fiske"

Webbnyhet: Girjas sameby vann om jakt- och fiskerätten

Webbnyhet: Alla ska ha tillgång till fjällfisket

Webbnyhet: Sportfisket och jakten bör ingå i Girjasutredning