Strömmande vatten

Våra strömmande vatten och sportfisket har betalt ett högt pris för industrialiseringen av Sverige. Under vattenkraftens utbyggnad togs liten eller ingen hänsyn till vattenmiljön och fiskbestånden. Sportfiskarna kämpar för att skydda våra sista strömmande vattendrag och för att vattenkraften idag ska miljöanpassas.

Kort om vattenkraften och dess skadeverkningar:

Ungefär 80 % av kapaciteten i svenska vattendrag är redan utbyggd för vattenkraft. Många älvsystem är mycket kraftigt påverkade av utbyggnad och reglering ända från källflödena till havet. Fiskarter som öring och lax kan inte längre leka naturligt i många vatten. Ett utbyggt vattendrag innebär även att attraktionskraften som många glesbygdskommuner har haft är borta. Forsande livsmiljöer och attraktiva fiskevatten har blivit torrfåror eller dämts in. Många fiskbestånd  har slagits ut, däribland många genetiskt unika, långvandrande och storvuxna öringbestånd och älvspecifika laxstammar. Att etablera långsiktigt hållbar ekoturism och exempelvis bygga upp en fiskecamp blir mycket svårare med kraftigt exploaterade vattendrag och ett ödelagt fiske.

Endast cirka 3 procent av vattenkraftverken har tillstånd enligt miljöbalken. Det betyder att de allra flesta kraftverken saknar faunapassager och minimitappningar som tar hänsyn till ekologin.

Dessutom gör subventioner till vattenkraften i form av elcertifikat att det finns ett intresse för att bygga ut mer vattenkraft. Det kan exempelvis handla om utbyggnad av mindre kraftverk vid befintliga dammar. Energitillförseln från den vattenkraft som finns kvar att bygga ut är minimal medan skadorna på miljön blir mycket stora.Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag och EU:s ramdirektiv för vatten ska skadade och förorenade vattenmiljöer restaureras så de uppnår God ekologisk status. Idag finns ingen motor i vattenmiljöarbetet, resurserna är för små, juridiken ett hinder och kraftverksägarna varken tvingas eller uppmuntras till att göra något själva.

Om Vattenverksamhetsutredningen:

Den så kallade Vattenverksamhetsutredningen kan vara lösningen på hur vattenkraften ska miljöanpassas.
Utredningen har föreslagit att de verksamheter som saknar tillstånd enligt miljöbalken måste söka tillstånd. Det skulle i de flesta fall innebära att krav på fria vandringsvägar och minimitappningar ställs även på dessa verksamheter, och vissa små anläggningar kan till och med komma att rivas ut.
Sportfiskarna arbetar för att fisken ska kunna vandra förbi kraftverk och dammar och för att flödena ska följa så naturliga variationer som möjligt. Vi vill att vattenkraften ska omfattas av miljöbalken precis som annan miljöfarlig verksamhet. Ny vattenkraft ska inte byggas och de sista strömmande vattnen ska värnas.

Regeringen gick under sommaren 2017 ut med ett förslag på ny lagstiftning för vattenkraft. Det är inte en helt ny lag för vattenverksamheter där man tar ett helhetsgrepp på vattenmiljöfrågorna, som Sportfiskarna hade hoppats. Istället har man valt att skruva lite på den befintliga lagstiftningen för att kunna miljöanpassa vattenkraften

Ett av de bärande och positiva förslagen i remissen innebär att alla vattenverksamheter med tillhörande elproduktion ska prövas för att få moderna miljötillstånd enligt en särskild prövningsplan. Planen ska tas fram i samarbete mellan berörda myndigheter och ska innehålla en prioriteringsordning utifrån avrinningsområde samt tidpunkter då de olika verksamheterna/vattendragen senast ska vara prövade, senast inom 20 år. I prövningen ska det finnas ett nationellt helhetsperspektiv med avvägningar mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Men de ca 500 vattenkraftverk som idag bedrivs utan gällande tillstånd och därmed utan några som helst skyddsåtgärder och villkor för att vi ska uppnå miljökraven i vattendirektivet, ska enligt remissförslaget få bedrivas vidare utan möjlighet för tillsynsmyndigheten att som idag förelägga dem att söka tillstånd, till dess att de tilldelas ett datum enligt prövningsplanen då verksamheten senast ska ha tillstånd (så kallat moratorium). Tillsynsarbetet är idag det enda någorlunda väl fungerande verktyget för att få åtgärder i vattenkraften genomförda, och detta arbete ser alltså ut att pausas i och med regeringens förslag.

OBS! Du som vill bidra till en miljöanpassning av vattenkraften kan svara på remissen om ny vattenlag fram till 2 oktober 2017: Remiss vattenmiljö och vattenkraft

Läs mer här:

Sportfiskarnas synpunkter på Vattenverksamhetsutredningen, remissvar på delbetänkandet och slutbetänkandet.

AKTUELLT