Demokrati

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. I ca 400 föreningar runt om i landet bedrivs en omfattande verksamhet. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vartannat år. Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

 

Stadgar och förbundsstyrelse

Sportfiskarna grundades 1919 och har alltsedan dess demokratiskt verkat i sportfiskets och fiskevårdens tecken. Sportfiskarna är organiserat på traditionellt folkrörelse-vis med enskilda medlemmar, föreningar, distrikt och en förbundsstyrelse och ett kansli på nationell nivå. Förbundet har i dag verksamhet i samtliga län och i flertalet kommuner. Sportfiskarnas förbundsstadgar kan du läsa här. Vartannat år hålls kongress. Då väljs bland annat förbundsstyrelsen.

Kongress

Tid och plats
Nästa kongress hålls lördag 17 mars 2018 i Stockholmsmässans lokaler i samband med Sportfiskemässan 2018. Mer info med detaljer kommer via utskick.

Motioner till kongress

Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen. Förslag till motion att behandlas av kongressen 2018 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december 2017. Motionsrätt har förbundets medlemmar, distrikt och anslutna föreningar.

Så här lyder förbundsstadgarna:
§ 19: Förslag till ärenden att behandlas vid kongressen
Förslag till ärenden (motion) att behandlas av kongressen skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december året före det år kongressen äger rum. Motionsrätt tillkommer förbundets medlemmar; direktanslutna medlemmar, distrikt eller annat regionalt organ och klubbar.

Föreningar och distrikt utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Alla medlemmar är välkomna och har förslags och yttranderätt.

Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen.

Motioner skickas till:
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

Skicka även motionen digitalt till: info@sportfiskarna.se

För att enklare skriva en motion finns en motionsmall i Word-format att hämta här.

Deltagande vid kongressen

Samtliga klubbar och distrikt/region utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro, förslags och yttranderätt vid kongressen.
Klubbar och distrikt får kallelsebrev, röstlängd och anmälningsblankett i januari 2018.

Medlem som önskar delta i kongressen skall anmäla sig till förbundskansliet via e-post: kongress@sportfiskarna.se eller brev via till Sportfiskarna, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma.

Val av förtroendevalda i förbundet

På kongressen väljer ombuden vilka de vill ska företräda dem i förbundet under de kommande två åren. De poster som skall fyllas är:
• Förbundsstyrelse (ordförande samt 7 ledamöter)
• Valnämnd (Valnämndens ordförande samt ledamöter)
• Revisorer (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)
• Revisorsersättare (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)

Vid kongressen skall det väljas en förbundsstyrelse. Förbundets valberedning är i full beredskap för att påbörja sitt arbete. Du/Ni som har förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen är välkomna med förslag till valberedningen senast 31 januari.

Kongressprotokoll med handlingar 2016

Protokoll 2016
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Nuvarande förbundsstyrelse

Förbundsordförande
Joakim Ollén, Malmö

Vice ordförande
Michael Kanold, Årjäng

Ledamöter
Ewa Falklind, Stenkullen
Carina Wallin, Byske
Mikael Tuneld, Karlstad
Tony Söderblom, Rimbo
Dan Källman, Göteborg
Per Larsson, Kalmar

Här nedan finner du uppgifter på vilka som har uppdraget att förbereda valet av förbundsstyrelse. Har du förslag eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt med någon av dem.

Sportfiskarnas valnämnd

Här nedan finner du uppgifter på vilka som har uppdraget att förbereda valet av förbundsstyrelse. Har du förslag eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt med någon av dem.

Ove Olsson, Kungälv (sammankallande)
070-552 75 22, oveols46@gmail.com

Leif Andersson
0705-39 01 74, leif.andersson@black-box.se

Magdalena Filipsson
0707-50 26 12, magdalena_filipsson@outlook.com

Catrine Höglund, Sundsvall
060-631 06 44, hoglund.cathrine@spray.se

Sture Eriksson, Helsingborg
0706-63 54 99, sture.e@telia.com

Förbundets högsta utmärkelse i guld
Har du förslag på någon som du tycker skall tilldelas förbundets högsta utmärkelse i guld skall du lämna det senast 31 januari 2018 till valberedningen:

Sportfiskarna
Valberedningen
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma.

Kontaktuppgifter
Har ni frågor angående Sportfiskarnas kongress är ni välkommen att kontakta kansliet
08 - 410 80 600 eller info@sportfiskarna.se.