Demokrati

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. I ca 420 föreningar runt om i landet bedrivs en omfattande verksamhet. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vartannat år. Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

 

Sportfiskarna grundades 1919 och har alltsedan dess demokratiskt verkat i sportfiskets och fiskevårdens tecken. Sportfiskarna är organiserat på traditionellt folkrörelse-vis med enskilda medlemmar, föreningar, distrikt och en förbundsstyrelse och ett kansli på nationell nivå. Förbundet har i dag verksamhet i samtliga län och i flertalet kommuner. Kongressen hålls vartannat år då bland annat förbundsstyrelsen väljs. Senaste kongressen hölls i maj 2020 och nästa äger rum 7 maj 2022.

Kontaktuppgifter till Sportfiskarnas förbundsstyrelse hittar du under fliken kontakt.

Sportfiskarnas förbundsstadgar föregående kongressprotokoll hittar du under fliken viktiga dokument.

Kongressens genomförande flyttas

Sportfiskarnas förbundsstyrelse har i januari 2022 beslutat att flytta genomförandet av Sportfiskarnas förbundskongress 2022. Kongressen skulle ha genomförts i samband med Sportfiskemässan 19 mars i Älvsjö.

Förbundsstyrelsen grundar beslutet på rådande smittläge för Covid-19 och de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutat. Förbundsstyrelsen anser att en fysisk kongress, under rådande omständigheter, inte kan genomföras på ett säkert sätt. Även Sportfiskemässan har beslutat att ställa in 2022.

Styrelsen arbetar med målsättningen att kunna genomföra en fysisk förbundskongress där ombuden får möjligheten att mötas. Mot den bakgrunden så flyttas genomförandet fram i tiden med förhoppning om genomförande i maj.

Information om lokal samt praktisk information kring anmälan kommer att skickas ut till samtliga distrikt och anslutna föreningar senast två månader innan kongressen. Informationen kommer löpande att uppdateras på denna sida.

 

Sportfiskarnas förbundskongress 2022

Plats för kongressen
Fysisk kongress i Stockholm. Om en fysisk kongress inte är möjlig att genomföra på grund av smittoläget kommer den att genomföras digitalt. Meddelande om digitalt kommer då ske senast 30 dagar innan kongressen. 

Tid för kongressen
Lördag 7 maj.

Röstlängd
Förbundsstyrelsen upprättade röstlängd för kongressen 31 december 2021.

Våra klubbar och distrikt
Samtliga klubbar och distrikt/region utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Alla medlemmar i förbundet har närvaro, förslags och yttranderätt vid kongressen.

Anmälan av ombud
Anmälan till kongressen sker digitalt. Anmälan öppnar först efter att förbundsstyrelsen fastställt lokal för kongressen.

Handlingar för kongressen
Kongresshandlingar med program, dagordning, ombudsförteckning, förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, propositioner, inkomna motioner åtföljda av förbundsstyrelsens förslag till behandling, valnämndens förslag, platsinformation etc. kommer att skickas ut till anmälda ombud senast 14 dagar innan kongressen. För att spara på miljön så skickas handlingarna ut digitalt.

 

Påverka genom motioner senast 31 december 2023

Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen. Förslag till motion att behandlas av kongressen 2024 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december 2023.

Motioner skickas till:
Kongress@sportfiskarna.se

Motioner kan även skickas till:
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

För att enklare skriva en motion finns en motionsmall i Word-format att hämta här.

Val av förtroendevalda i förbundet

På kongressen väljer ombuden vilka de vill ska företräda dem i förbundet under de kommande två åren. De poster som skall fyllas är:
• Förbundsstyrelse (ordförande samt 8 ledamöter)
• Valnämnd (Valnämndens ordförande samt ledamöter)
• Revisorer (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)
• Revisorsersättare (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)

Sportfiskarnas valnämnd

Här nedan finner du uppgifter på vilka som har uppdraget att förbereda valet av förbundsstyrelse. Har du förslag eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt med någon av dem. Förslag lämnas senast 31 december året innan kongressen infaller.

Stefan Nyström,  (sammankallande)
0708-44 88 75, stefannystrom03@icloud.com

Leif Andersson
0705-39 01 74, leifi@live.se

Benny Lindgren
031- 13 37 83, bennylindgren@telia.com

Catherine Svensk, Sundsvall
060-631 06 44, cathrine.svensk50@gmail.com

Sture Eriksson, Helsingborg
0706-63 54 99, sture.e@telia.com

Förbundets högsta utmärkelse i guld

Har du förslag på någon som du tycker skall tilldelas förbundets högsta utmärkelse i guld skall du lämna det senast 31 december 2023 till valnämnden:

Sportfiskarna
Valnämnden
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

Kontaktuppgifter

Har ni frågor angående Sportfiskarna kongress kan ni kontakta oss på kongress@sportfiskarna.se eller 08-410 80 600.