Demokrati

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. I ca 400 föreningar runt om i landet bedrivs en omfattande verksamhet. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vartannat år. Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

 

Stadgar och förbundsstyrelse

Sportfiskarna grundades 1919 och har alltsedan dess demokratiskt verkat i sportfiskets och fiskevårdens tecken. Sportfiskarna är organiserat på traditionellt folkrörelse-vis med enskilda medlemmar, föreningar, distrikt och en förbundsstyrelse och ett kansli på nationell nivå. Förbundet har i dag verksamhet i samtliga län och i flertalet kommuner. Kongressen hålls vartannat år då bland annat förbundsstyrelsen väljs. Senaste kongressen hölls i mars 2018 och nästa äger rum våren 2020.

Kontaktuppgifter till Sportfiskarnas förbundsstyrelse hittar du under fliken kontakt.

Sportfiskarnas förbundsstadgar hittar du under fliken viktiga dokument.

Deltagande vid kongressen

Plats för kongressen
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, ÄLVSJÖ

Tid för kongressen
Lördagen den 21 mars
kl. 09:00 – 18:00 (Kongressen öppnas kl. 10:00 efter inskrivning av ombud)

Handlingar för kongressen
Kongresshandlingar med program, dagordning, ombudsförteckning, förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, propositioner, inkomna motioner åtföljda av förbundsstyrelsens förslag till behandling, valnämndens förslag, platsinformation etc. kommer att skickas ut senast den 6 mars till anmälda ombud. För att spara på miljön så skickas handlingarna ut digitalt. Det går även att beställa dem i papper genom att skriva till oss på info@sportfiskarna.se.

Förbundsstyrelsens proposition 2020:1 och proposition 2020:2
Motion 1-17 med förbundsstyrelsens svar och förlag till behandling
 

Anmälan av ombud
Anmälan av ombud till kongressen görs på anmälningsblankett eller via mail till kongress@sportfiskarna.se, så snart som möjligt,  senast 20 februari för att kallelse och handlingarna till kongressen skall kunna skickas till anmälda ombud i enlighet med stadgarna. Anmälan kan dock göras ända fram till kongressveckan.

Röstlängd
Distrikt och föreningar kan anmäla ombud enligt den upprättade röstlängden.

Har ni synpunkter eller frågor om röstlängden kan ni kontakta medlemsenheten.

Förhinder
Ombud som får förhinder att delta vid kongressen skall snarast kalla ersättare och meddela dennes namn, medlemsnummer och adress till förbundskansliet.

Enskilda medlemmar
Utöver röstberättigade ombud har samtliga medlemmar i förbundet närvaro-, förslags- och yttranderätt vid kongressen. Medlemmar som vill delta vid kongressen utan rösträtt skall anmäla sig med namn, fullständig adress, telefon och e-postadress genom att skicka e-post till kongress@sportfiskarna.se senast 20 februari (för planering av lokaler och förtäring).

Mat, dryck och Sportfiskemässa
Förbundet bjuder alla kongressdeltagare på lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe under kongressen. Lördagskvällen omfattar en kongressmiddag dit särskild anmälan krävs. Samtliga ombud får en fribiljett till Sportfiskemässan som pågår i samma lokaler under hela helgen.

Samtliga klubbar och distrikt/region utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Alla medlemmar i förbundet har närvaro, förslags och yttranderätt vid kongressen. Klubbar och distrikt får kallelsebrev, röstlängd och anmälningsblankett i januari 2020.

Medlem som önskar delta i kongressen skall anmäla sig till förbundskansliet via e-post: kongress@sportfiskarna.se eller brev via till Sportfiskarna, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma.

Omkostnadsersättning
För medverkan vid kongressen 2020 utgår omkostnadsersättning till förening och distrikt enligt följande:

Reseavstånd till Stockholm enkel resa.

0 – 10 mil 250 kr
11 – 20 mil 500 kr
21 – 30 mil 750 kr
31 – 40 mil 1 000 kr
41 – 50 mil 1 250 kr
51 – 60 mil 1 500 kr
61 – 75 mil 1 750 kr
75 < mil 2 000 kr

För resor över 30 mil enkel resa utgår upp till 1 000 kr i övernattningsersättning.

Extra övernattningsersättning för deltagande på kongressmiddag:

För resor upp till 30 mil enkel resa utgår upp till 1 000 kr i övernattningsersättning för deltagande på kongressmiddagen. För resor över 30 mil enkel resa utgår en ytterligare övernattningsersättning på upp till 1 000 kr vid behov av två nätters övernattning för deltagande på kongressmiddagen.

Endast en ersättning utgår per förening eller distrikt oavsett antalet ombud (mot uppvisande av kvitto).

Samåk gärna
Tag gärna kontakt med andra föreningar och diskutera gärna med distriktet om att ordna samåkning.

Tips på boende

Scandic Talk                                               Mässvägen 2, 125 80 Stockholm Älvsjö
08-588 820 00                                            talk@scandichotels.com
Vid bokning på Scandic uppge Sportfiskarnas rabattkod D559868778 (10% rabatt på logi)

OBSERVERA: Sportfiskarna har reserverat ett antal rum på Scandic Talk men endast till och med 31 januari 2020! För att boka dessa rum före 31 januari maila till mice.talk@scandichotels.com eller ring 08-517 268 00. Ange bokningskod: SPO200320
Varje ombud betalar själv hotellrummet på plats och kan sedan söka ersättning enligt ovan för utgifter kopplade till kongressdeltagandet.

BEST WESTERN Royal Star Hotel              Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö
08-99 02 20                                                info@royalstar.se

Hotell Älvsjö                                               Johan Skyttes väg 190, 125 34 Älvsjö
08-727 53 00                                              info@hotellalvsjo.se

 

Påverka genom motioner - Motionstiden slut för Kongress 2020

Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen. Förslag till motion att behandlas av kongressen 2022 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december 2021. Motionsrätt har förbundets medlemmar, distrikt och anslutna föreningar.

Motioner skickas till:
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

Du kan även skicka motioner digitalt till: kongress@sportfiskarna.se

För att enklare skriva en motion finns en motionsmall i Word-format att hämta här.

Val av förtroendevalda i förbundet

På kongressen väljer ombuden vilka de vill ska företräda dem i förbundet under de kommande två åren. De poster som skall fyllas är:
• Förbundsstyrelse (ordförande samt 7 ledamöter)
• Valnämnd (Valnämndens ordförande samt ledamöter)
• Revisorer (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)
• Revisorsersättare (Auktoriserad samt en lekmannarevisor)

Sportfiskarnas valnämnd

Här nedan finner du uppgifter på vilka som har uppdraget att förbereda valet av förbundsstyrelse. Har du förslag eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt med någon av dem. Förslag lämnas senast 31 december året innan kongressen infaller.

Stefan Nyström,  (sammankallande)
0708-44 88 75, stefannystrom03@icloud.com

Leif Andersson
0705-39 01 74, leifi@live.se

Benny Lindgren
031- 13 37 83, bennylindgren@telia.com

Catherine Svensk, Sundsvall
060-631 06 44, cathrine.hoglund@gmail.com

Sture Eriksson, Helsingborg
0706-63 54 99, sture.e@telia.com

Kongressprotokoll med handlingar 2018

För protokoll med handlingar från senaste kongressen klick här

Förbundets högsta utmärkelse i guld

Har du förslag på någon som du tycker skall tilldelas förbundets högsta utmärkelse i guld skall du lämna det senast 31 januari 2020 till valnämnden:

Sportfiskarna
Valnämnden
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor angående Sportfiskarna kongress kan ni kontakta oss på kongress@sportfiskarna.se eller 08-410 80 600.