FISKE I NYKÖPING

Sedan 1 januari 2020 erbjuder Sportfiskarna tillsammans med Nyköping-Oxelösunds sportfiskare ett tätortsnära fiske i en fantastisk miljö. Nyköpingsån erbjuder ett unikt strömvattenfiske från mynningen i havet och drygt 6 km uppströms. Här finns möjlighet till såväl flugfiske efter havsöring som feedermete efter brax, id och mört samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre. Från och med 2020 kommer utsättningar av lax att genomföras för ett attraktivt fiske i en urban miljö. De årliga utsättningarna av öring kommer fortlöpa även i framtiden.

Nytt från och med 2021 kommer vara att endast flugfiske är tillåtet i zon 3, rapporteringskrav på lax och havsöring samt ökat minimimått på lax och öring till 60 cm. Rapportering sker här.

Fiskeperioden i Nyköpingsån förlängs till senast 14 oktober 2021.

Utöver rådande regelverk gäller: 

-Fisket i zon 2, 3 och 4 förlängs till och med senast 14 oktober 2020. Fisket kan avbrytas innan dess om det finns skäl eller att fisket missköts (till exempel om inte alla fångster rapporteras in korrekt). 

-Årskort är detta år giltigt även under dispensperioden.

-Catch & release gäller för lax och öring i alla zoner.

-Endast fiske med en enkelkrok tillåtet i zon 3.

-Krav på fångstrapportering för öring och lax. Detta står som ett krav i dispensen från länsstyrelsen i Södermanland. Rapportering av fisk sker till https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/nykopingsan/

-Det är upp till den som fiskar att vara uppdaterad kring eventuella regelförändringar. Information hittas på www.fiskekort.se/nykopingsan och https://www.sportfiskarna.se/Fi ske-i-Nyköping

Om inte uppsatta regler efterföljs kan dispensen komma att återkallas och fisket stängs.


MISSA INTE: Under hösten kör vi en fototävling där den som fiskar i Nyköpingsån kan skicka in sin fiskebild till nykoping@sportfiskarna.se och vara med och tävla om ett årskort för alla zoner för 2022!

REGLER FÖR FISKE I NYKÖPINGSÅN

Allmänna regler

- Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

- Regler och uppmaning från fisketillsyningsperson måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet. Allt fiske sker på egen risk.

- Fiske med toppknutet metspö är tillåtet utan fiskekort för barn/ungdom upp till 19 år i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

- Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

- Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna.

- Fiske från broar är inte tillåtet.

- Felkrokad fisk skall omedelbart återutsättas, oavsett storlek och art.

- Det är förbjudet att använda huggkrok.

- Fisk under eller över mini- respektive maximimått ska omedelbart återutsättas.

- Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

- Fiske från båt är förbjudet.

- Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.

- Rapporteringskrav gäller för havsöring och lax ska göras digitalt här.

- Fiskaren har skyldighet att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar och uppdatering kring fisket. Detta görs via Sportfiskarnas hemsida eller www.fiskekort.se/nykopingsan.

Måttbegränsning

Minimimått havsöring och lax: 60 cm
Uttagsfönster gös och gädda: 50–75 cm
Maximimått abborre: 38 cm

Fångstbegränsning

Havsöring/lax: 1 per dygn
Gös/gädda: 2 per dygn
Abborre under 38 cm: 10 per dygn

Sträckindelning och specifika regler

Fisket i Nyköpingsån är indelat i fyra olika zoner. Respektive zon är färgkodad och är tydligt markerade med start- och stoppskylt. Det är upp till den som fiskar att följa zonindelningarna och de zonspecifika regler som finns uppsatta. Förbudsområden omfattar utlopp från kraftverken samt kanotslalombanan vid Perioden.

Zon 1, 2 och 4

- Zon 1 (grön) sträcker sig från Släbro ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden samt 30 m nedströms Harg kraftstation (se skyltning)

- Zon 2 (gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhuskvarns kraftstation.

- Zon 4 (orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron.

- Utöver allmänna regler gäller följande regler:

- Fiske med två spön tillåtet vid flöt- och bottenmete (kräver närvaro av fiskaren), annars gäller fiske med ett spö från hand.

- Fiske efter lax och öring är förbjudet i zon 1 mellan 15 september till 31 december.

- För zon 2, 3 och 4 gäller totalt fiskeförbud 15 september till 31 december.

Zon 3

- Zon 3 (blå) sträcker sig från Storhuskvarn till Korsbron.

- Utöver allmänna regler gäller följande regler:

- Endast flugfiske är tillåtet (nytt från 2021-01-01)

- Endast fiske efter lax och öring tillåtet och endast fiske med ett spö från hand.

- För zonen tillämpas rörligt fiske för att ge alla fisketid på tillgängliga platser. Uppströmskast är inte tillåtet.

- Vadning är endast tillåtet två meter ut från strandkanten vid rådande vattenstånd.

- Totalt fiskeförbud råder inom zonen 15 september till 31 december.

Fiskekort och priser

1. Årskort alla zoner: 1495 kr
2. Årskort alla zoner ungdom (under 19 år): 695 kr
3. Dagkort alla zoner: 195 kr
4. Årskort zon 1, 2 och 4: 695 kr
5. Årskort zon 1, 2 och 4 ungdom (15–19 år): 350 kr
6. Dagkort zon 1, 2 och 4: 95 kr

Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk.

Köpa fiskekort:

Fiskekort går nu att köpa online via: www.fiskekort.se/nykopingsan samt hos: Nyköpings turistbyrå, Team Sportia Nyköping och Filmkedjan i Nyköping. Nu finns det även dagkort hos våra återförsäljare.

Trivselregler

- Respektera andra fiskare och personer som rör sig i anslutning till ån.

- Sopor, linor och annat skräp får inte lämnas kvar. Det du kan ta med dig till ån kan du även ta med dig hem. Dessutom finns det gott om papperskorgar tillgängliga längs ån.

- Delar av zon 1 omfattas av Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat. Respektera och följ särskilda bestämmelser för området. Mer info finns att hitta här: Hållet-Marieberg-Stenbro

Kontaktuppgifter till Region Mitt >>