FISKE I NYKÖPING

I Nyköpingsån erbjuds möjlighet till fiske efter en mångfald av arter vilket gör att fisket är attraktivt under hela säsongen. Många besöker ån för att fiska öring under årets första månader och under hösten. Under vår och sommar erbjuds ett fantastiskt fiske efter såväl gös och abborre som vimma, id och mört.

Under 2020 gjordes den första utsättningen av lax  för ett attraktivt fiske i en urban miljö. Årliga utsättningarna kommer fortlöpa parallellt med utsättning av öring som pågått sedan länge. Vid fiske i ån finns mat och möjligheter till boende alltid inom gångavstånd.

Vi arbetar för ett hållbart fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och fiskevårdsåtgärder.

Nytt från och med 2021 är att endast flugfiske är tillåtet i zon 3 och rapporteringskrav på lax och havsöring oavsett vilken zon du fiskat i.

Rapportering av fångade laxar och öringar görs HÄR.

Rapporterade fångster går att se HÄR.

Foto: Karl Önning.

REGLER FÖR FISKE I NYKÖPINGSÅN

Allmänna regler

- Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

- Regler och uppmaning från fisketillsyningsperson måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet. Allt fiske sker på egen risk.

- Fiske med toppknutet metspö är tillåtet utan fiskekort för barn/ungdom upp till 19 år i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

- Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

- Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna.

- Fiske från broar är inte tillåtet.

- Felkrokad fisk skall omedelbart återutsättas, oavsett storlek och art.

- Det är förbjudet att använda huggkrok.

- Fisk under eller över mini- respektive maximimått ska omedelbart återutsättas.

- Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

- Fiske från båt är förbjudet i zon 2, 3 och 4. Fiske från mindre båt, flytring eller kanot är tillåtet i zon 1.

- Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.

- Rapporteringskrav gäller för havsöring och lax, rapportering sker HÄR.

- Rapporterade fångster går att se HÄR.

- Fiskaren har skyldighet att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar och uppdatering kring fisket. Detta görs via Sportfiskarnas hemsida eller www.fiskekort.se/nykopingsan.

Måttbegränsning

Minimimått havsöring och lax: 60 cm
Uttagsfönster gös och gädda: 50–75 cm
Maximimått abborre: 38 cm

Fångstbegränsning

Havsöring/lax: 1 per dygn
Gös/gädda: 2 per dygn
Abborre under 38 cm: 10 per dygn

Sträckindelning och specifika regler

Fisket i Nyköpingsån är indelat i fyra olika zoner. Respektive zon är färgkodad och är tydligt markerade med start- och stoppskylt. Det är upp till den som fiskar att följa zonindelningarna och de zonspecifika regler som finns uppsatta. Förbudsområden omfattar utlopp från kraftverken samt kanotslalombanan vid Perioden.

Zon 1, 2 och 4

- Zon 1 (grön) sträcker sig från Släbro ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden samt 30 m nedströms Harg kraftstation (se skyltning)

- Zon 2 (gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhuskvarns kraftstation.

- Zon 4 (orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron.

- Utöver allmänna regler gäller följande regler:

- Fiske med två spön tillåtet vid flöt- och bottenmete (kräver närvaro av fiskaren), annars gäller fiske med ett spö från hand.

- Fiske efter lax och öring är förbjudet i zon 1 mellan 15 september till 31 december.

- För zon 2, 3 och 4 gäller totalt fiskeförbud 15 september till 31 december.

Zon 3

- Zon 3 (blå) sträcker sig från Storhuskvarn till Korsbron.

- Utöver allmänna regler gäller följande regler:

- Endast flugfiske är tillåtet

- Endast fiske efter lax och öring tillåtet och endast fiske med ett spö från hand.

- För zonen tillämpas rörligt fiske för att ge alla fisketid på tillgängliga platser. Uppströmskast är inte tillåtet.

- Vadning är endast tillåtet två meter ut från strandkanten vid rådande vattenstånd.

- Totalt fiskeförbud råder inom zonen 15 september till 31 december.

Fiskekort och priser

1. Årskort alla zoner: 1495 kr
2. Årskort alla zoner ungdom (under 19 år): 695 kr
3. Dagkort alla zoner: 195 kr
4. Årskort zon 1, 2 och 4: 695 kr
5. Årskort zon 1, 2 och 4 ungdom (15–19 år): 350 kr
6. Dagkort zon 1, 2 och 4: 95 kr

Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk.

Köpa fiskekort:

Fiskekort går nu att köpa online via: www.fiskekort.se/nykopingsan samt hos: Nyköpings turistbyrå, Team Sportia Nyköping och Filmkedjan i Nyköping. Nu finns det även dagkort hos våra återförsäljare.

Trivselregler

- Respektera andra fiskare och personer som rör sig i anslutning till ån.

- Sopor, linor och annat skräp får inte lämnas kvar. Det du kan ta med dig till ån kan du även ta med dig hem. Dessutom finns det gott om papperskorgar tillgängliga längs ån.

- Delar av zon 1 omfattas av Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat. Respektera och följ särskilda bestämmelser för området. Mer info finns att hitta här: Hållet-Marieberg-Stenbro

Kontaktuppgifter till Region Mitt >>