Nu ska Långsjön bli gäddfabrik igen!

langsjon_ssab_800
Här tas ett gemensamt spadtag för landets största gäddfabrik! Från vänster markägaren Rolf Franzén, Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm, Landshövding Liselotte Hagberg och SSAB Oxelösund:s miljöchef Kristina Branteryd. / Foto: Andreas Ollinen

Under augusti börjar arbetet med att återskapa en av Södermanlands största våtmarker. Genom ett samarbete mellan Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, markägare, SSAB i Oxelösund och Länsstyrelsen ska det idag igenvuxna och otillgängliga området förvandlas till en gäddfabrik, en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.

Arbetet är en del i Sportfiskarnas arbete med att restaurera våtmarker längs med ostkusten i syfte att stärka bestånden av kustlevande rovfisk och minska kustens övergödning.

Långsjön var ursprungligen den nedersta av fyra sjöar på Tunabergshalvön söder om Oxelösund. Efter att sjön sänktes i slutet av 1800-talet fick den gamla sjöbotten funktionen av en våtmark, där vidsträckta slåtter- och betesmarker tidvis ställdes under vatten. Stora mängder fisk, framförallt gädda vandrade om vårarna upp från Östersjön för att leka i det grunda och varma vattnet.

När man på 1970-talet rationaliserade jordbruket och slutade slå gräset accelererade igenväxningen fram till dagens situation, där tät bladvass helt täcker området. De fisk- och och fågelarter som fanns i området har till stor del försvunnit. Naturvärdena har under perioden försämrats ytterligare genom övergödning.

Förutom att restaurera de över 30 hektar stora öppna våtmarksytorna innefattar projektet byggnation av dammvall med omlöp och grävning av över 3 hektar öppen vattenspegel. Informationstavlor, parkeringsplats och fågeltorn kommer tillgängliggöra området för besökare.

nils_ljunggren_demar...
Projektledaren Nils Ljunggren diskuterar planerna för Långssjön med SSAB Oxelösund:s miljöchef Kristina Branteryd. Foto: Andreas Ollinen

-Återskapandet av Långsjön är det största enskilda projektet hittills i Sportfiskarnas arbete med att restaurera kustnära våtmarker längs med Östersjön. Vi vet att den här typen av miljöer efter att de restaureras snabbt åter blir mycket viktiga lekområden för kustvandrande gädda och hoppas på mer fisk och friskare kustmiljö. Vi är otroligt glada att tillsammans med markägarna och SSAB få möjlighet att återskapa en vacker natur- och kulturmiljö av den här storleken säger Nils Ljunggren, projektledare på Sportfiskarna.

Restaureringen beräknas förutom de direkt återskapade naturvärdena och ett förbättrat fiske bidra till att över 1,2 ton kväve och 30 kilo fosfor årligen hindras från att nå Östersjön.

Projektet leds av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, i samarbete med berörda markägare och SSAB EMEA i Oxelösund. Arbetena finansieras av SSAB och medel från EU:s landsbygdsprogram samt Havs- och vattenmiljöanslaget via Länsstyrelsen i Södermanlands län. I projektets planering har även Nyköpings kommun och Europeiska fiskerifonden bidragit till finansieringen.

Vid byggstarten hölls en informationsträff och startcermoni med Landshövding Liselotte Hagberg samt representanter från SSAB, markägarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Klicka här för en karta till Långsjön.

Frågor och ytterligare information:

Nils Ljunggren, projektledare Sportfiskarna tel. 070-585 16 60, nils.ljunggren@sportfiskarna.se

EU-flagga

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv