Vandringshinder borttaget i Robbjänsån

Foto: Lars Vallin / Robbjänsån före och efter. Observera att det var mycket lägre vattenföring på högra bilden när åtgärder genomfördes.

Robbjänsån som rinner rakt igenom Klintehamns samhälle på västra Gotland är känd för sitt fina bestånd av havsöring. Här har Klinte Båtklubb under lång tid engagerat sig genom att driva och genomföra biotopförbättrande åtgärder i ån.

Ett par hundra meter uppströms mynningen i havet har ett litet vandringshinder i form av en påbyggd ”klack” hindrat andra fiskarter än öring att ta sig vidare upp i vattendraget. Under hösten 2014 sågs exempelvis flodnejonöga som försökte ta sig upp förbi hindret utan att lyckas.

Flodnejonöga är en primitiv form av fisk inom familjen ”rundmunnar”. Det är en art som i takt med mänsklig påverkan i vattendrag runt om i landet minskat och i många fall försvunnit. Därför är den prioriterad inom programmet ÅGP, Åtgärdsprogram för hotade arter, som administreras av Länsstyrelsen.

Sportfiskarna fick i uppdrag från länsstyrelsen i Gotlands län att leda arbetet med att åtgärda vandringshindret i Robbjänsån och åtgärden har nu genomförts.

I samband med att vandringhindret byggts bort har även bottnarna närmast uppströms restaurerats genom tillförsel av sten och grus, vilket också förbättrar lek-och uppväxtförhållanden för havsöring.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv