Torka allvarligt hot mot fisk i mindre vatten

uttorkad_a_800
Foto: Jonathan Bark / Apelnäsbäcken i Svenljunga kommun, ett av många helt uttorkade vattendrag sommaren 2018.
Det kan knappast ha undgått någon att fjolårets extremtorka torrlade många mindre vattendrag i olika delar av landet. Därmed slogs även många lokala bestånd av bland annat flodpärlmussla, öring och andra arter ut. För att motverka torka och torrläggning av vattendrag framöver deltar Sportfiskarna nu i ett flertal olika projekt som syftar till att förbättra landskapets förmåga att hålla kvar vatten.

- På senare tid har ett förändrat klimat med torka som följd blivit det största hotet mot fisk i mindre vattendrag. Ett av de lokala projekt vi arbetar med nu är ett LONA- projekt på Orust, ”Rätt åtgärd på rätt plats”, där vi på uppdrag av Orust kommun karterar fyra vattendrag och föreslår lämpliga platser för fördröjande våtmarker i avrinningsområdet, kommenterar Per-Erik Jacobsen, biolog på Sportfiskarna region väst.

Rätt åtgärder ska motverka torka på Orust
På uppdrag av Orust kommun har Sportfiskarna i Göteborg påbörjat en biotopkartering av fyra havsmynnande vattendrag på Orust inför kommande åtgärder mot torka. De fyra vattendragen är Strane å, Hagån, Varekilsån och Kärrebergsån. Projektet finansieras av LONA-medel, går under arbetsnamnet ”Rätt åtgärd på rätt plats” och är ett delprojekt inom det större projektet ”Våtmarker i 8+fjordar”. Syftet är att lokalisera lämpliga platser för åtgärder som kan öka vattnets uppehållstid i vattensystemen, minska näringsläckaget ut till havet, gynna jordbruket samt öka den biologiska mångfalden. Inventeringarna genomförs under 2019.

Mer åtgärder mot torra vattendrag i Västra Götalands län
Sportfiskarna har inlett en inventering av diken och utdikade våtmarker längs ett antal biflöden runt sjön Viken i Töreboda och Karlsborgs kommuner. Flera för fisk viktiga biflöden har de senaste somrarna helt eller delvis torkat ut och Töreboda kommun har därför initierat ett LONA-finansierat våtmarksprojekt där Sportfiskarna står som projektledare.
Inventeringen är tänkt att mynna ut i åtgärdsförslag för att öka den vattenhållande förmågan i landskapet runt sjön. Fokus under första delen av projektet ligger på att hitta enkla och effektiva lösningar som inte kräver alltför omfattande förarbete, exempelvis så kallad dikesproppning då man lägger igen diken med hjälp av trädstammar och växtfiberduk.

dikesproppning_800
Foto: Dan Calderon / Dikesproppning med trädstammar och duk av kokosfibrer.

Under ett senare skede ska man även lokalisera och prioritera fram utdikade våtmarker eller andra lämpliga objekt för att kunna återskapa dessa och på så sätt kunna skapa större vattenhållande buffertar i landskapet kring Viken. Projektering och utförande av dessa mer omfattande åtgärder planeras att ske under 2020.

Våtmarksprojekt Risveden
I detta projekt samarbetar Sportfiskarna med Risvedengruppen som består av representanter från olika lokala Naturskyddsföreningar med anknytning till området som är Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Syftet är att kartlägga alla påverkade våtmarker i Risveden, vilket utgör mer än 100 objekt. Målet är en åtgärdsplan och framtida åtgärder som exempelvis att plugga diken och återskapa våtmarker. Arbetet är finansierat med projektbidrag från Naturskyddsföreningens satsning Tid för våtmark.

Läs om fler nyheter om torka och fiskevårdsprojekt mot torka här:

Nytt fiskevårdsprojekt ska förbättra vattentillgången

Sportfiskarna gör stor våtmarkssatsning på Öland

Glada kor på bete ger fler gäddyngel i våtmark

Sommarens extremtorka slog hårt mot musslorna

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv