Sportfiskarna gör stor våtmarkssatsning på Öland

olandsvatten_800
Foto: Tobias Berger / Brokhål i Böda, en av de våtmarker som restaurerats under hösten har nu fyllts upp med vatten.
I höst har startskottet gått för Sportfiskarnas projekt Ölandsvatten där våtmarksmiljöer ska restaureras längs med kustmynnande vattendrag på Öland. Återskapade våtmarker kommer att gynna såväl den lokala miljön som boende på ön.

- Projektet kommer att leda till mer fisk, friskare vatten och mer vatten i landskapet, säger projektledaren Tobias Berger från Sportfiskarna.

Med sina tunna jordlager, höga solinstrålning och flacka topografi är Öland särskilt sårbart under år med låga nederbördsmängder. På ön finns bara en egentlig insjö och av de en gång talrika grunda våtmarkerna och slingrande vattendragen, som tidigare var ett eldorado för lekande fiskar, fåglar och annan fauna, återstår idag bara en spillra.

- Genom att tillsammans med markägare hitta platser där det är möjligt att restaurera dessa miljöer skapar vi både goda förutsättningar för en stärkt biologisk mångfald och ökar på ett naturligt sätt grundvatteninfiltrationen, förklarar Tobias Berger.

Med fler våtmarker skapas en buffert i landskapet under torrår som alltid erbjuder frodigt grönbete och som minskar risken för sinande brunnar. Genom sitt näringsupptag fyller våtmarkerna också en mycket viktig funktion i att minska övergödningen

- Våtmarksmiljöerna är också viktiga lekplatser för flera fiskarter som vandrar upp från kusten, inte minst gädda som idag har svaga bestånd runt ön. Vi förväntar oss att projektet på sikt skapar ett bättre fiske längs Ölands kust, betonar Tobias Berger.

Ölandsvatten är ett så kallat LONA-projekt (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt) som genom Borgholms kommun beviljats närmare 5,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen i Kalmar fram till och med år 2021, men ambitionen med projektet sträcker sig längre än så.

– Vi vill att Ölandsvatten och vårt arbete med att restaurera våtmarker på ön i samverkan med markägare, berörda myndigheter och andra intresserade ska fortsätta under lång tid framöver. Redan i höst har tre våtmarker restaurerats på norra Öland och fler är planerade till nästa år. Vår förhoppning är även att markägare ska höra av sig om man är intresserad av möjligheten att få våtmarker restaurerade på sin mark, berättar Tobias Berger.

Mer information om projekt Ölandsvatten: Tobias Berger,073-0726767, tobias.berger@sportfiskarna.se

 

Logotyp-olandsvatten...

En bred samverkan utgör basen för projektet som även fått finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Öland, Ölands Vattenråd (som också deltar i projektets uppföljningsarbete), Birdlife Sverige, Ölands Ornitologiska Förening och Ölands Sportfiskeklubb.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Pressrum | Taggar: gäddfabrik, gäddfabriker, gädda |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv