Summering av Sportfiskarnas år 2023

skidfisk-800Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarna önskar alla medlemmar en skön julledighet.

Sportfiskarna önskar medlemmar och samarbetspartners en god jul med en summering av årets verksamhet.

Vi har åter ett fantastiskt resultat för fiskevård och ungdomsverksamhet och ett fortsatt starkt fokus i viktiga intressefrågor. Tack vare ditt stöd som medlem kan vi fortsätta arbetet för mer fisk i friska vatten. Allt för fiskens bästa.

brodalsbacken_lowres...Foto: Mathias Arnham / Våra fiskevårdare gör skillnad för vattenmiljön - landet runt!

Fiskevård fungerar och gör skillnad
Sportfiskarnas biologer och fiskevårdare kan summera ännu en mycket produktiv fältsäsong. Uppskattningsvis har vi genomfört åtgärder i omkring 900 olika vatten landet runt. Det är en imponerande bredd på åtgärdsarbetet med allt från rivningar av dammar och andra vandringshinder, till återskapande av våtmarker, utläggning av stenrev, kalkning av försurade vattendrag och riktade åtgärder för bland annat lax, öring, gädda, abborre, asp och flodpärlmussla. Minst lika viktigt är även fältarbetet med karteringar inför åtgärderna och uppföljande prov- och elfisken för att utvärdera resultatet. 

Förarbetet viktig del
Det man inte får glömma bort är att varje konkret fiskevårdsåtgärd i regel föregås av en lång process av tillståndsansökan, samråd med markägare och ansöka om finansiering. Detta arbete är ofta mer komplicerat och långdraget än själva den fysiska åtgärden. Sportfiskarnas fältarbetare gör alltså ett lika viktigt arbete med att skriva ansökningar vid skrivbordet som ute i fält. Vid många av våra åtgärder är samverkan med markägare helt avgörande. Och utan finansiering blir det inget verkstad i vattenmiljön, Sportfiskarna riktar därför ett stort tack till alla markägare och finansiärer som bidrar till en bättre vattenmiljö.

Några korta nedslag i fiskevården från norr till syd:


Åtgärder för abborre i VästernorrlandKråkbäckenFoto: Andreas Karlberg / Bäcken har åter blivit ett ringlande vattendrag där fisk kan leka.

Sportfiskarna har i år restaurerat den kustmynnande Kråkbäcken i Medelpad. Åtgärden återger vårlekande arter som id, abborre och gädda ett produktivt lekområde. Läs mer här.

Öringen tillbaka i Laxsjö i Jämtland
Sportfiskarna har tillsammans med vårt anslutna fiskevårdsområde Laxsjö FVO genomfört åtgärder för att få tillbaka öringen i sjön. Efter en dammutrivning i utloppet och biotopvård i ån kunde man vid elfiske konstatera att öringen var tillbaka. Läs mer här.

Nu simmar fisken fritt i Bergshamraån
Under hösten har Sportfiskarna trösklat ett fall i ån som tidigare utgjort ett definitivt vandringshinder för vårlekande fisk. Läs mer här om hur fisken nu kan passera fallet. 

Ljusare framtidsprognos för Brodalsbäckens havsöringarbrodalsbacken_lowres...Foto: Mathias Arnham / Utläggning av lekgrus i Brodalsbäcken.

Brodalsbäcken som är ett av västkustens viktiga lek- och uppväxtområden för havsöring ska återställas. Efter biotopvård och att två vandringshinder tagits bort kan havsöringen öka i antal. Läs mer här.

Återställning av våtmarker i Väst
Efter kartering av olika områden genomförs nu återställning av våtmarker på flera platser i Region Väst. I Risveden har fem våtmarker åtgärdats vilket bland annat ger positiva effekter på Mellersta Kvarnsjön som rinner ner i flodpärlmusselbäcken Råttån. Runt Göteborg har åtta våtmarker åtgärdats vilket då gynnar vattenmiljön i bland annat Stora Björketjärn.

Kopparsviksbäcken - liten men betydelsefull öring-kopparviksbäck...Foto: Joakim Lyander / En mycket värdefull vild öring som stigit för lek i Kopparsviksbäcken.

Den lilla Kopparsviksbäcken i Visby är ett bra exempel på att även små vattendrag kan ha stor betydelse för fisken. Varje år går förvånansvärt stora havsöringar upp för att leka i det lilla vattendraget. Under åren har Sportfiskarna genomfört en rad fiskevårdsåtgärder för att optimera öringens lekmöjligheter i bäcken. Den senaste åtgärden var en rejäl förbättring av en sträcka av bäcken som tidigare gått i en betongränna. Nu finns fler lek- och uppväxtplatser och åtgärderna i Kopparsviksbäcken, tillsammans med alla andra fiskevårdsåtgärder i öns vattendrag, ska förhoppningsvis kunna ge mer öring på kusten. 

Återställning av Rönne å
Ett av de mest storskaliga vattenvårdsprojekt som Sportfiskarna i Region Syd är delaktiga i är Life Connects som omfattar åtgärder i sju avrinningsområden med bland annat klassiska Mörrumsån och Emån, samt Rönne å, Skånes främsta laxförande vattendrag. I Rönne å ska totalt minst fem vandringshinder åtgärdas, varav tre är vattenkraftverk. Därmed kommer runt 35 km vattendrag att kunna restaureras och ytterligare biotopvård genomföras på dessa sträckor. Sportfiskarna samverkar under hela projektet och har till uppgift att kommunicera insatserna, samt att utvärdera åtgärderna med bland annat elfiske. Läs mer om Life Connects här.

Aktiviteter med 48 000 barn och unga

Adam_Sjurygg-800
Foto: Artkampen / Adam Philqvist vinnare av Artkampen 2023, en av Sportfiskarnas aktiviteter för barn och unga.

Sportfiskarna Ungdom kan blicka bakåt på ett mycket lyckat år. Några korta nedslag: projektet Klassdraget har slagit rekord med 17 400 elever och genom Skolbäcken har över 10 000 elever fått delta i fiskevård. Artkampen och Fiskeutmaningen har tillsammans aktiverat över 1600 deltagare. Totalt har vi tagit ut över 48 000 barn och unga på skoltid, lovtid och fritid genom regionkontor och lokalföreningar! Sammantaget rör det sig om tusentals aktivitetsdagar landet runt. Sportfiskarna riktar ett stort tack till alla ungdomsledare ute i landet och till Svenskt Friluftsliv och alla andra finansiärer som gör ungdomsverksamheten möjlig.

Påverkansarbete i maktens korridorer

Viktiga intressefrågor där förbundet driver på och påverkar är exempelvis miljöanpassningen av vattenkraften, skarvfrågan, fjällfisket, mer medel till vattenmiljön, utflyttning av trålgränsen, sänkta fiskekvoter och ett mer hållbart yrkesfiske. Påverkansarbete tar i regel lång tid, sker ofta i det tysta och kan ibland vara frustrerande trögt.

fjall-storsjo-800Foto: Bengt Olsson / Allmänhetens fortsatta möjlighet att kunna fiska i fjällen är en viktig fråga.

Men ett exempel på en intressepolitisk framgång är att Sportfiskarna tillsammans med andra organisationer lyckats påverka utredningen om fjällfisket, den så kallade Renmarkskommittén, så att man nu först ska utreda konsekvenserna av olika möjliga handlingslinjer, och också utreda hur ett framtida förvaltnings- och upplåtelsesystem för fjällfisket kan se ut. 

Den hotade strömmingen är ett annat tydligt exempel där vi länge arbetat för att påverka politik och ansvariga myndigheter till att flytta ut trålgränsen, skydda viktiga havsområden, sänka fiskekvoterna och fasa ut det storskaliga industrifisket.

Tyvärr har strömmingen ännu inte fått ett tillräckligt skydd och förbundet får behålla ett fortsatt starkt fokus i frågan. Men något som uppnåtts är att det idag finns en långt större insikt bland våra riksdagspolitiker om hur allvarlig situationen för strömmingen är. Där har våra insatser gjort skillnad och det ger oss hopp inför bland annat kommande kvotförhandlingar.

Seger i Nyköping!Tavlan-nykopingHärliga siffror från omröstningen om åns framtid i Nyköpings kommunfullmäktige.

En av de lokala intressefrågor som Sportfiskarna drivit under mycket lång tid verkar nu gå i mål: efter ett beslut i kommunfullmäktige 16 november ska de kommunalt ägda kraftverken i Nyköpingsån avvecklas till förmån för vattenmiljö, sportfiske och friluftsliv. Region Mitts chef Nils Ljunggren kommenterade det historiska beslutet på detta sätt:

"Med det här beskedet skapas förutsättningar att utveckla Nyköpingsån till ett levande vattendrag med ett fiske som är unikt för den här delen av landet. Dagens korta fiskesträcka där endast någon kilometer närmast mynningen är tillgänglig för havsvandrande fisk, kan nu komma att bindas samman med över en mil varierande strömvattenmiljöer. Vid sidan av den stora potentialen för ett utvecklat fiske så skulle en storskalig restaurering av Nyköpingsåns strömvattenmiljöer vara ett av de viktigaste naturvårdsprojekten som genomförts i den här delen av landet." 

Läs mer här.

Till sist: än en gång ett stort tack för att du är medlem. Ditt medlemskap gör det möjligt för oss att genomföra mer fiskevård och ta ut fler barn till vattnet.

Sportfiskarna vill även rikta ett varmt tack till samtliga finansiärer, bland annat Havs- och vattenmyndigheten, alla länsstyrelser och kommuner, företag, enskilda bidragsgivare och alla markägare som bidrar till att det blir verkstad i vattenmiljön. 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Region Öst, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv