Skellefteå Kraft vilseleder om Hednäs kraftverk

nedstroms_hednas_800
Foto: Thomas Johansson / Döda laxar har under åren varit en vanlig syn nedanför Hednäs kraftstation.

Sportfiskarna bemöter här ett antal påståenden från företaget om det ökända kraftverket vid Hednäs som dödat laxar i över tjugo år.

Skellefteå Kraft är ägare till ett flertal vattenkraftverk som har tydlig negativ påverkan på vattenmiljö och fiskbestånd. Ett av de värsta exemplen är Hednäs kraftstation i Åby älv. Anläggningen vid Hednäs har under mer än 20 år hindrat laxbeståndet i Åby älv från att kunna öka då laxen har mycket svårt att passera och nå de omkring 170 kilometer av vattensystemet som ligger uppströms. Döda laxar nedströms kraftverket har rapporterats frekvent i fiskemedia och även exempelvis i Uppdrag granskning. Sportfiskarna och andra miljöorganisationer har i många år arbetet för att Skellefteå Kraft ska avveckla kraftverket till förmån för en bättre vattenmiljö, ett ökat laxbestånd och ökad biologisk mångfald. Tyvärr har företaget envist vägrat att arbeta för en avveckling. Detta trots att man går med flera 100 miljoner i vinst årligen och profilerar sin verksamhet som hållbar där biologisk mångfald ska vara ett av företagets viktiga fokusområden. Med stora vinster finns såklart möjlighet för företaget att konkret arbeta med olika miljöprojekt för ökad biologisk mångfald, vilket en avveckling av det småskaliga vattenkraftverket i Hednäs otvetydigt skulle ge.

Men vad gäller Hednäs kraftverk har Skellefteå Kraft genom åren lagt allt krut på att envist hålla fast vid att fortsätta driva kraftverket och att lika envist försöka utmåla verksamheten som betydelsefull och hållbar. På sin webb har företaget nu lagt in en sida med ”Frågor och svar om Hednäs kraftverk och planerade åtgärder”. Innehållet kan för den oinvigde ge intrycket att företaget tar problemen på allvar och verkligen anstränger sig för att förbättra för lax och öring i Åbyälven. Sportfiskarna menar dock att sidan är ett praktexempel på ”greenwashing” och att flera av företagets påståenden på sidan faktiskt är direkta osanningar.

Vi bemöter företagets olika påståenden nedan:

Skellefteå Kraft hävdar: ”Förutom att Hednäs kraftverk är viktig för såväl elförsörjning som balansen i elnätet så är det lönsamt.”
Sportfiskarna svarar: -Hednäs kraftverk bidrar inte med reglerkraft. Det är inte utpekat av Energimyndigheten som ett kraftverk som behövs för balansering av elsystemet och det är inte utpekat som ett kraftverk som anses vara så samhällsnyttigt att det ska omfattas av undantag från att uppnå miljökvalitetsnormer.

Skellefteå Kraft hävdar: ”Då vindkraftsproduktionen kan variera är behovet stort av reglerkraft från stora vattenkraftanläggningar likt de i Skellefteälven, men även av stabila och förutsägbara mindre anläggningar, som även de hjälper till att klara balansen i elnätet.”
Sportfiskarna svarar: -Många stora vattenkraftanläggningar i regionen bidrar med viktig reglerkraft vilket gör att små anläggningar som Hednäs inte är av någon nämnvärd betydelse.

Skellefteå Kraft hävdar: ”…myndigheter beräknar att laxbeståndet i Åbyälven sedan 1970-talet ändå har utvecklats positivt, lika snabbt som i till exempel Byskeälven.”
Sportfiskarna svarar: -Jämförelsen med Byskeälven är starkt missvisande. Hednäs kraftstation är ett självklart hinder för lax och öring med både uppströms och nedströms vandring då den ligger knappt 40 kilometer från älvmynningen och förhindrar lax och öring att nå de drygt 100 kilometer av älven där huvuddelen av Åbyälvens lek och uppväxtområden finns. Under 2019 lyckades blygsamma 93 laxar ta trappan vid Hednäs samma år registrerades 5 306 laxar vid Fallfors i Byskeälv. Mellan 2009–2019 har antalet laxar vid Hednäs minskat med 50% samtidigt som antalet laxar vid Byskeälv ökat med 260%. Konsultrapporter beställda av Skellefteåkraft själv pratar om ”omfattande förluster” av fisk vid passage nedströms förbi Hednäs.

-Skellefteå Kraft måste sluta prata om positiv utveckling när lax och öring inte hittar till trappan vid Hednäs och antalet laxar som kan passera kraftverket knappt har förändrats trots företagets olika ”miljöåtgärder”. Att jämföra Åbyälven med närliggande älvar, utan kraftverk som exempelvis Byske älv, visar med all tydlighet den negativa påverkan Hednäs kraftstation har på älvens fiskbestånd, förtydligar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

Skellefteå Kraft hävdar: ”Förutom påverkan på förutsättningarna för fiskvandring medför Hednäs kraftverk endast liten och lokalt begränsad påverkan på ekologin. Kraftverkets utformning har medfört att forsmiljöer vid kraftverket, samt att den älvsfåra som löper parallellt med kraftverkets intags- och utloppskanal tidvis är torrlagd. Detta har lett till minskad förekomst av arter på en sammanlagd yta motsvarande cirka en procent av älvens totala forsmiljö från Östra Kikkejaur till mynningen i Bottenviken.”
Sportfiskarna svarar: -Eftersom de flesta arterna i vattendraget inte kan vandra i fiskvägen och den dessutom fungerar undermåligt även för målarterna lax och öring, påverkar Hednäs artsammansättningen i hela vattensystemet. Påverkan på ekologin är alltså varken liten eller lokalt begränsad.

Skellefteå Kraft hävdar: ”Skellefteå Kraft har beslutat att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheten för fisk att passera anläggningen uppströms och nedströms. Det ska vi åstadkomma genom att installera ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk förbi kraftverket. Vi planerar också bygga ett så kallat omlöp, en naturliknande fiskväg som mynnar i spillfåran.”
Sportfiskarna svarar: -En fiskväg är alltid en kompromiss och för att få till en god funktion på fiskvägen behövs tillräckligt med vatten i fiskvägen som då får tas ifrån kraftverket som då kan producera mindre el och därigenom blir än mindre lönsamt. Många faktorer måste klaffa för att få till en god funktion, bland annat är fiskvägens placering viktig. Tyvärr är det vanligt att fiskvägar inte fungerar särskilt bra. Dessutom dämmer dammen över viktiga strömsträckor och potentiella lekområden för fisk, samt påverkar biologisk mångfald negativt.

Skellefteå Kraft hävdar: ”Hur fungerar smoltavledaren i Hednäs? Sedan 2003 har det funnits en smoltavledare på plats i Hednäs…. Genom märkningsförsök som utförts 2003–2011 har Fiskeriverket beräknat att cirka 10 till 30 procent av utvandrande smolt har passerat genom fiskvägen… Beräkning av dödlighet på grund av turbinbladsträff har gjorts enligt Leonardssons modell (Leonardsson 2012). Beräkningen indikerar att 70 till 85 procent av fisk med en längd av cirka 15 centimeter (motsvarande smoltstorlek) överlever.”
Sportfiskarna svarar: -En låg andel smolt passerar fiskvägen, med andra ord fungerar avledaren undermåligt. Med tanke på att Åbyälven är en vildlaxälv och att Hednäs ligger i ett Natura 2000-område, är det inte acceptabelt med 15–30 % dödlighet hos nedvandrande smolt av det stora antal som inte passerar genom fiskvägen. Konsultrapporter beställda av Skellefteåkraft påpekar att de totala förlusterna av mindre fisk som till exempel smolt orsakade av fördröjning, turbinskador, grindskador, förhöjd predation mm, sannolikt är omfattande vid nedströmsvandring. Vid turbinpassage för större fiskstorlekar över 50 cm bör skaderisken i aktuell turbin vara oacceptabelt hög. Vilket innebär att ytterst få utvandrande vuxna laxar överlever efter leken.

Skellefteå Kraft skriver: ”Hur många vindkraftverk motsvarar Hednäs kraftverk? Vindkraft och vattenkraft är inte riktigt jämförbart. Vindkraftverk har betydligt kortare livslängd än ett vattenkraftverk och produktionen från vindturbiner varierar mer under kort tid än vattenkraft, vars produktion är mer förutsägbar och bidrar på detta sätt mer till stabilitet i energisystemet.”
Sportfiskarna svarar: -Här duckar man friskt för att slippa svara. Hednäs kraftverk motsvarar knappt ett vindkraftverk då Hednäs producerar 9 GWh och ett modernt vindkraftverk producerar ca 11 GWh. Anmärkningsvärt nog finns nu över 1370 vindkraftverk färdigbyggda, beviljade eller i ansökningsfas inom 40 kilometer från Åbyälven.

”Småskalig vattenkraft definieras som under 1500 kW installerad effekt. Hednäs har en installerad effekt på 2200 kW. Därmed räknas inte Hednäs som ett småskaligt vattenkraftverk.”
Sportfiskarna svarar: - Högst tveksamt. Själva intresseorganisationen för småskalig vattenkraft, Svensk vattenkraftföreningen - SVAF, definierar småskalig vattenkraft som under 10 MW. Tidigare var gränsen 1,5 MW men SVAF ändrade detta för flera år sen till 10 MW då det stämde överens med europeisk standard och man kunde få fler medlemmar och hävda att den småskaliga vattenkraften visst var viktig.

- Exemplet med Jämtkrafts beslut i år att avveckla kraftverket i Långforsen visar att kommunalägda kraftbolag kan ändra inriktning på verksamheten och framsynt satsa på vattenmiljön. Därigenom har Jämtkraft nu gjort skillnad för miljön och får även stora vinster i form av goodwill. Motsvarande avveckling av kraftverket i Hednäs skulle innebära en enorm förbättring för fiskbestånd och vattenmiljö i Åby älv och avsevärt förändra Skellefteå Krafts nu grundmurade rykte som miljöbov, kommenterar Sportfiskarnas Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor.

Läs mer:
Äntligen befrias Långforsen

Sportfiskarna ställer skarpa krav på omlöp i Hednäs

Skellefteå Kraft bromskloss för vildlaxens ökning

Greenwash-försök från Skellefteå Kraft

Stor besvikelse vid Åby älv - ingen utrivning av Hednäs kraftstation

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv