Sportfiskarna ska inventera 2000 våtmarker 

dike-800Foto: Niklas Wengström / En tidigare våtmark har grävts ur och hela den högra sidan av diket består av öppen torv. Diket gör att den 10,8 ha stora våtmarker tappat sin funktion att hålla vattnet kvar i landskapet och istället bidrar till utsläpp av växthusgaser på grund av torven syresätts och börjar brytas ned. Två viktiga ekosystemtjänster har därmed gått förlorade.

Tillsammans med Ale och Göteborgs kommuner har Sportfiskarna ansökt och blivit beviljade LONA-medel av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet är att inventera våtmarker i Risveden som ligger i Ale-, Lerums- och Alingsås kommun och våtmarker i Göteborgs kommun. Projektet pågår fram till 2021 och totalt skall omkring 2000 våtmarker undersökas.

Till det kommer också alla skogsdiken, sjöutlopp och skogsbäckar som också ska kartläggas i fält. I projektet ingår även att konkret åtgärda ett antal våtmarker.

Skälet till att Sportfiskarna vill undersöka förutsättningarna för vattnet att stanna kvar längre i landskapet är att alla utdikade våtmarker snabbt dränerar landskapet på vatten vilket leder till torka under år med lite nederbörd. Effekten har blivit mycket tydligt under de senaste årens torra somrar med låga grundvattennivåer och uttorkade vattendrag. Exempelvis extremsommaren 2018 torkade många vattendrag ut helt, något som sannolikt till viss mån hade kunnat undvikas om inte många våtmarker varit påverkade genom utdikning
Målet med projektet är att få en samlad bild av hur hydrologin är påverkad i aktuella områden. Flera av våtmarkerna ligger i avrinningsområden som har stor betydelse för havsöring och lax, vissa avrinningsområden hyser även den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Risveden är med sina 20 000 hektar Västsveriges största sammanhängande skogsområde, med ett stort inslag av sjöar och våtmarker och var ännu i mitten av 1900-talet till stora delar orört. Tankar om att inrätta en nationalpark fanns, men sedan dess har gammelskogen i stor utsträckning fått ge vika för modern virkesproduktion med kalhyggesbruk och utdikning. I södra Sverige har den ursprungliga våtmarksarealen generellt minskats med 90% på grund av utdikning och sjösänkning i syfte att skapa mer och mer produktiv skogs- och jordbruksmark och av det Sportfiskarna sett hittills i Risveden har vi stora problem med våtmarker och sjöar som är utdikade.

Projekten kommer på sikt gynna miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv som alla kan kopplas till våtmarker.

Läs mer om Sportfiskarnas arbete med att restaurera våtmarker här:

Sportfiskarna jobbar för mer våtmarker

Torka allvarligt hot mot fisk i mindre vatten

Mer info: Niklas Wengström; 0721-82 72 97, niklas.wengstrom@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv