Forskare och yrkesfiskeföreträdare oense om överfisket i Västerhavet

tralning_gullmarn_80...
Foto: Markus Lundgren
Den nyligen publicerade sammanställningen av 2018 års kusttrålundersökning uppmärksammades av Bohusläningen, som i en intervju med forskare och yrkesfiskeföreträdare fick helt olika svar på orsaken till fiskbeståndens nedgång.

Nyligen publicerade SLU Aqua den årliga rapporten som sammanfattar fjolårets kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten. Läsningen var mycket dyster, med bland annat konstaterandet att nivåerna av torsk och kolja i utsjön nu är de lägsta som registrerats sedan provtagningarna började. Tidningen Bohusläningen har med anledning av detta intervjuat Joakim Hjelm, chef för SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil. Enligt Hjelm har forskargruppen dragit slutsatserna att fisketrycket varit för högt tidigare i många år, att man tror att användandet av selektiva fiskeredskap har minskat samt att kräftfisket har ökat och därmed också bifångsterna i detta fiske.

Detta stämmer inte alls, menar en av yrkesfiskets företrädare Peter Ronelöv Olsson som är ordförande för svenskt yrkesfiskes största producentorganisation Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), som bland annat organiserar delar av fiskeflottan längs Västkusten. Enligt Ronelöv Olsson beror det inte alls på överfiske, utan på att fisken flytt på grund av att det är för varmt i både Skagerrak och Kattegatt. När och om temperaturen blir rätt igen kommer fisken tillbaka, menar SFPO-ordföranden.

Hur SFPO:s medlemmar och andra yrkesfiskeorganisationer ställer sig till uttalandet är inte känt, men det är allmän kännedom att decennier med kvotbeslut långt över den vetenskapliga rådgivningen inneburit ett historiskt överutnyttjande av de flesta av våra gemensamma fiskresurser, där överfiske som biologisk term innebär att man fiskar mer än vad beståndet tål. Kvoterna fastställs genom politiska beslut och är därför i huvudsak en konsekvens av politisk ovilja, inte av enskilda yrkesfiskares handlande. Tvärtom har det politiskt beslutade överfisket inneburit en dramatisk nedgång av både fiskbestånd och antalet verksamma yrkesfiskare. Uttalandet från SFPO får därför ses som mycket anmärkningsvärt i flera avseenden.

Läs hela artikeln i Bohusläningen

Läs mer om sammanställningen av 2018 års kusttrålundersökning

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv