Sportfiskarna stöttar ansökan om skyddsjakt på skarv i Stockholms län

Skarvbo_800
Foto: Micael Söderman / Skarvens predation hotar redan utsatta fiskbestånd.

Sportfiskarna fortsätter arbeta för en hårdare reglering av skarvbeståndet genom att ställa sig bakom Stockholms Läns Fiskareförbunds ansökan om skyddsjakt.

- Sportfiskarna ställer sig bakom Stockholms Läns Fiskareförbunds ansökan om skyddsjakt så att vi snabbt kan komma igång och begränsa skarvens predation av fisk i känsliga områden. Vi anser även att det är mycket angeläget att det tas fram en tydlig lokal förvaltningsplan för skarv för att skydda särskilt utsatta områden i Stockholms skärgård, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Bestånden av rovfisk har minskat kraftigt längs ostkusten sedan mitten av 1990-talet. Bakom detta ligger ett flertal miljörelaterade orsaker som exempelvis övergödning, förlust av lekområden och exploatering av kustområden. Utöver detta tillkommer skarvens uttag av fisk som har en tydligt negativ påverkan på de redan minskande bestånden av fisk, bland annat på abborre. Det svenska skarvbeståndet beräknas idag uppgå till omkring 200 000 individer.

Generellt konsumerar en skarv ca 1/2 kilo fisk per dag, för Östersjön som helhet blir uttaget då omkring 40 000 ton fisk per år. Det är ett avsevärt uttag av fisk, och mer än dubbelt så mycket som någon annan fågelart. Som jämförelse kan nämnas att det totala uttaget av abborre från allt fiske i hela Östersjön skattas till 6 200 ton.

Ett av de tydligaste exemplen på skarvens negativa påverkan på abborrbeståndet är det helt fiskefria området vid Gålö utanför Stockholm. Trots att ett totalt förbud för fiske infördes i området 2010 har abborrbeståndet inte återhämtat sig. Beräkningar av uttaget av abborre från skarv, baserat på fågelräkningar och dietdata, förklarar varför ingen positiv effekt av fredningsområdet kan påvisas.

I en skrivelse till Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig Sportfiskarna nu bakom Stockholms Läns Fiskareförbunds ansökan om skyddsjakt. Sportfiskarna framför att:

-Sportfiskarna anser att de områden som är fredade i syfte att skydda fiskbestånd också ska fredas från skarvpredation för att skydda de utsatta fiskbestånden.

-Sportfiskarna vill därför stödja den ansökan om skyddsjakt som Stockholms Läns Fiskareförbund inlämnat till länsstyrelsen.

-Sportfiskarna anser också att det är mycket angeläget att ta fram en lokal förvaltningsplan för skarv som syftar till att begränsa predationstrycket på känsliga fiskbestånd i Stockholms län.

Läs hela Sportfiskarnas skrivelse här.

Sportfiskarna tillsammans med Svenska Jägareförbundet har tidigare beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv i Västra Götalands län. Läs mer om detta här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske i Stockholm, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv