Sportfiskarna ges tillstånd för skyddsjakt på skarv

Skarv_webb
Idag är beståndsstatusen för skarv klart bättre än för många fiskarter. Foto: Targn Pleiades/Shutterstock

Tillsammans med Svenska Jägareförbundet har Sportfiskarna beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv i Västra Götalands län.

Strax innan jul lämnade Sportfiskarna tillsammans med Svenska Jägareförbundet in en gemensam ansökan om förnyat tillstånd för skyddsjakt på skarv till länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen har nu beviljat tillstånd för sådan jakt. Skyddsjakten får bland annat bedrivas av jakträttshavare inom fredningsområden för fisk i Västra Götalands läns delar av havet från och med 22 december 2017 till 30 november 2020. I en separat ansökan har även Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) beviljats tillstånd i samma beslut. För fiskare med yrkesfiskelicens eller av denne utsedd jägare är skyddsjakt på skarv tillåtet under samma tidsperiod inom 300 m från fasta fiskeredskap, nät, ryssjor och burar. Jakten är tydligt reglerad med rapporteringsplikt och får bland annat inte ske närmare än 300 m från en skarvkoloni. Maximalt 10 skarvar får fällas per jaktdag och person, och sammanlagt får högst 2000 skarvar fällas.

Beslutet om skyddsjakt ska, med stöd av 59 § JF, gälla utan hinder av att det överklagas. 

– Nu kan vi med start i Västra Götaland börja arbetet med att skydda våra fiskbestånd i särskilt utsatta områden, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Västra Götaland har en fortsatt stark population av skarv som har gynnsam bevarandestatus. Flera stora kolonier finns längs med Bohusläns kust och fram till 2014 bedrevs en generell skyddsjakt som föll väl ut. Den har möjliggjort en begränsning av skarvens skadeverkan på svaga fiskbestånd och lekvandrande fisk. Trots kraftiga restriktioner för yrkesfisket och fritidsfisket finns dock ett flertal olika fiskarter som inte återhämtar sig i önskad takt efter ett historiskt överfiske. Även havsöringen, den kanske viktigaste fisken i kustområdet för sportfisket, påverkas negativt av skarvpredation. Att minska skarvens predation på dessa arter är därför helt väsentligt, särskilt i viktiga områden som fredningsområden och åmynningar. Skjutna fåglar kan också användas för att genomföra dietstudier för att ytterligare kunna dokumentera skarvarnas påverkan på de kustnära fiskebestånden.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv