God jul från Sportfiskarna

oringbarn-harg2-800Foto: Tomas Jonsson / En handfull vilda öringar från Hargsån. En av många julklappar från verksamheten.

Sportfiskarna önskar god jul med en sammanfattning från årets som har gått. Vi kan presentera ett imponerande resultat för bland annat fiskevård och ungdomsverksamhet. Vi vill även särskilt tacka er medlemmar för stödet som gör vårt arbete möjligt.

I tidigare öringtomma åar på Upplandskusten simmar det nu åter fullt av små prickiga fiskar. Det är tack vare olika fiskevårdsåtgärder som vild öring nu kan återta dessa vatten. I exempelvis Hargsån har en damm vid Hargs bruk stoppat öringen i hundratals år. Efter att ett omlöp byggts runt hindret och mängder av sten och grus återförts till ån kan fiskarna åter leka. Resultatet vid årets uppföljande elfiske visade på mängder av livskraftiga miniöringar som nu växer till sig och sedan vandrar ut i havet. Åtgärderna möjliggör på sikt ett bättre sportfiske efter havsöring på kusten, men förbättrar såklart även vattenmiljön och bidrar till mer biologisk mångfald. 

Åarna längs Upplandskusten är bara ett exempel på den långsiktiga fiskevård som Sportfiskarna genomfört och medverkat till landet runt i år.

Under 2022 kommer Sportfiskarnas personal att ha genomfört olika miljö-, inventerings- och fiskevårdsåtgärder i omkring 800 vattendrag från norr till syd. Förutom våra anställda biologers arbeten så genomför våra anslutna föreningar årligen en mängd insatser i lokala vatten, delvis genom stöttning av vår Fiskevårdsfond.

Vi presenterar här ett axplock av olika åtgärder.

Region Norr: Fiskevård i strömmande vatten

Lillån
Foto: Anders Lundin /Åtgärdsarbete i Lillån i Jämtland.

Sportfiskarnas regionkontor i Gävle, Östersund och Luleå har i år genomfört olika åtgärder i närmare ett 40-tal vattendrag. Det rör sig exempelvis om insatser för lax och öring i Testeboaån, biotopvård i Mållångsboån/Flaxnan (Hans Lidmans Svartå) och olika åtgärder i bland annat Gimån, Ammerån och Faxälven. Spikälven och Harrträskån och en lång rad mindre vattendrag i den mycket vidsträckta regionen. Målarter för åtgärderna är främst öring och harr men även flodpärlmussla. Regionen har även genomfört våtmarksprojekt med igenläggning av diken längs Råneälven.

Region Mitt: Utlagt stenrev ska stoppa erosion i farled

stenrev-furusund-800Foto: Malin Kjellin / Utläggning av stenblock utanför Riddersudd.

I september anlade Sportfiskarna i en unik åtgärd ett stenrev utanför skärgårdsviken Riddersudd i Furusundsleden norr om Stockholm. Syftet är att minska erosionsskadorna som orsakas av fartygstrafiken och därigenom återskapa naturliga livsmiljöer för växter som blåstång och för olika vattenlevande organismer. Omkring 150 ton stenblock har lagts ut i ett samarbetsprojekt med WWF kallat ”Återskapa Östersjöns livskraft”. Stenrevet är Sportfiskarnas initiativ, planlagt av förbundets regionala biologer. Åtgärden kommer att följas upp då ett positivt resultat kan öppna upp för fler liknande åtgärder framöver. Läs mer här. En längre artikel om den unika stenutläggningen kommer även i nästa nummer av Svenskt Fiske.

Region Väst: Insatser i hela 510 vatten!

stor_museum_LOWFoto: Mathias Arnham / Ett spännande projekt I Väst som kan bli verklighet: återintroducering av stör i Göta älv.

Förutom konkreta fiskevårdsåtgärder för arter som lax och öring har Region Väst i år bland annat karterat 27 mil vattendrag, elfiskat i 101 vatten, inventerat 270 våtmarker och arbetat med flodpärlmussla i 47 vatten. Tidigare fiskevårdsinsatser har i år följts upp med gott resultat i olika lax- och öringvatten. Man har även genomfört praktiska åtgärder inom Skolbäcken i olika vatten, bland annat att gräva omlöp runt vandringshinder. En viktig men dyster åtgärd är en gäddyngelinventering i Göta älv och Nordre älv som visar på en kraftig tillbakagång för gäddan. Ett spännande framtida projekt som förhoppningsvis får klartecken är ett försök att återintroducera stör i Göta älv.

Region Öst: Fria vandringsvägar till Hornsjön på Öland

inlöp-hornsjön-800Foto: Tobias Berger / Tillsätt bara vatten så blir det fiskvandring!
Ett nybyggt inlöp gör det nu möjligt för fisken att vandra från Kalmarsund till Hornsjön på nordvästra Öland. I över 30 års tid har det varit stopp för lekvandrande fisk som abborre, gädda, mört från Kalmarsund som försökt ta sig upp i Hornsjön. Sportfiskarna har under sex års tid varit engagerade i projektet och i höst kunde så de sista stenarna läggas på plats. Läs mer här.

Fiskevårda med Sportfiskarna på Gotland

coop-fiskevård-800Foto: Joakim Lyander. / Bildtext: Biotopförbättring genom Hartijokimetoden och utläggning av lekgrus.
I projektet Fiskevårda med Sportfiskarna har i år åtta aktiviteter genomförts på ön där allmänheten har fått delta i fiskevård för havsöring. Det är dubbla syften med satsningen, dels genomförs konkret biotopvård, dels får deltagarna lära sig hur fiskevård fungerar. Fiskevårda med Sportfiskarna genomförs i Jönköpings län, Gotlands län och i Norrbottens län.

Ny gäddvåtmark vid Ljungnäs norr om Kalmar

markagare-o-olof-v-l...
Fotograf: Annbritt Pihl / Markägaren Peter Ustrup och Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt vid den nya våtmarken.
Sportfiskarnas Kalmarkontor har skapat en mindre våtmark två mil norr om Kalmar. Det speciella med våtmarken är att den ligger i nivå med havet, men tillrinnande diken ger sötvatten under den blöta perioden. Tidigare provfisken i dessa diken har visat att det finns en lokal gäddpopulation och när vegetation har etablerats kan våtmarken bli en bra lek- och uppväxtplats för gäddorna vilket kan stärka det krisande beståndet i Kalmarsund. Läs mer här.

Region Syd: Fortsatta åtgärder i Ståstorpsån

Bild-stastorp-800
Foto: Ebbe Berglund
I Ståstorpsån i Trelleborgs kommun drivs sedan 2017 ett stort LEADER-projekt med inriktning på att restaurera ån. De konkreta miljöförbättringar och erfarenheter som uppnås vid restaureringen ska användas i form av kunskapsspridning och själva vattendraget ska även tillgängliggöras för allmänhet, skolverksamhet och naturturism. Tidigare har bland annat mängder av träd planterats längs ån och lekområden för havsöring har återskapats. Två våtmarker har nu i år restaurerats vid Åmossarna vilket kommer öka näringsretentionen, förbättra gäddors möjlighet till lek, minska översvämningsrisken och öka biologisk mångfald. Även 450 meter tvåstegsdike har anlagts längs ån för att minska näringsretentionen.

45 000 barn och unga i olika aktiviteter!

backFoto Anders Lundin / Skolbäcken är ett av många framgångsrika projekt.

2022 blev åter ett fantastiskt rekordår för vår ungdomsverksamhet. Totalt har vi i år tagit ut drygt 45 000 barn och unga på fiske och naturupplevelser i olika projekt och satsningar som exempelvis Skolbäcken och Klassdraget. Siffran innefattar även våra anslutna föreningars verksamhet där förbundet har sanktionerat och bidragit till verksamheten. Vi riktar ett stort tack till alla ungdomsledare där ute i landet och till Svenskt Friluftsliv och alla andra finansiärer som gör ungdomsverksamheten möjlig. Tillsammans kan vi trygga återväxten av nya sportfiskare. 
 
Till sist: stort tack för att du är medlem. Ditt medlemskap gör det möjligt för oss att genomföra mer fiskevård och ta ut fler barn till vattnet. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Sportfiskarna vill även rikta ett varmt tack till samtliga finansiärer, bland annat  Havs- och vattenmyndigheten, alla länsstyrelser och kommuner, företag, enskilda bidragsgivare och alla markägare som bidrar till att det blir verkstad i vattenmiljön. TACK! 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Strömmande vatten, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv