Rekordår för Piteälvens öring – tack vare nätfiskeregleringar

oringlek-m-dalman-80...Foto: Mikael Dalman / Lekande havsöring i Norrbotten.

Ett nytt rekord för uppvandrande havsöring har i år registrerats i Piteälven. Under säsongen 2021 har 2168 havsöringar registrerats av Sikfors fiskräknare.

Antalet havsöringar i Piteälven har generellt ökat under hela 2020-talet vilket är ett bevis på att älvrestaurering, inköp av fiskerätter och reglering av nätfiske på kusten fungerar för att rädda hotade fiskbestånd.

antal_havsoringar_pi...Grafik: Sportfiskarna

Piteälvens havsöringsbestånd har tidigare varit starkt hotat och under många decennier låg lekbeståndet på under 50 fiskar. 2003 påbörjade Pite älv ekonomisk förening ett projekt med storskaliga återställningar av älven och dess biflöden efter flottningsepoken. De slöt avtal med den berörde yrkesfiskaren i mynningsområdet för att kunna stänga fisket på de fällplatser där majoriteten av öring och lax fiskades upp. Resultatet blev en klar förbättring för älvens öringbestånd. Efter att dåvarande Fiskeriverket år 2006 sedan reglerade nätfisket på kustvatten grundare än tre meter under vår och höst förstärktes den positiva trenden än mer för Piteälven havsöringsbestånd. Under de senaste åtta åren har älvens öringbestånd vuxit markant och årets summering på 2 168 öringar är nu en stabil grund för en fortsatt ökning.

-Norrbottens- och Västerbottens län var först med regleringar av nätfiske vid kustvatten grundare än tre meter med syftet att skydda havsöring och vi ser Piteälven som ett tydligt bevis på att de olika regleringar fungerar, säger Jan Isaksson från Pite älv ekonomiska förening.

Sikfors kraftverk fortsatt bromskloss för fisken
Räkningen av älvens havsöring sker vid en fiskväg vid Piteälvens enda kraftstation, Sikfors kraftverk som ligger omkring 30 kilometer från älvmynningen. Så gott som samtliga lekområden för älvens lax- och havsöringbestånd ligger uppströms kraftverket och man kan därmed via fiskräknaren få en klar bild av älvens lax och öringbestånd.

-Uppenbarligen har havsöringen enklare att hitta rätt till Sikfors fiskväg än vad den större kusinen laxen har och det kan vara en av anledningarna till att trenden för älvens laxbestånd inte alls är lika positivt som för öringen. Det ser ut som att det kan ta flera veckor för laxen att hitta till trappan och en fördröjning av lekvandringen kan sannolikt starkt påverka möjligheten till framgångsrik lek för både lax och öring i hela älvsystemet, säger Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

-Den problematiska passagen vid Sikfors kraftverk är någonting som vi måste jobba på tillsammans med Skellefteå Kraft i samband med att nya villkor för kraftverket ska tas fram i den nationella omprövningen av vattenkraften. Hösten 2023 ska förslag till nya villkor vara framtagna. Vi hoppas att detta ska leda till att man nu kan hitta den bästa lösningen för älvens fiskbestånd, säger Pite älv ekonomisk förenings Jan Isaksson.

Läs mer om Piteälven här:
Piteälven kan bli sportfiskeeldorado

Skellefteå Kraft bromskloss för vildlaxens ökning

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv