Fyra länsstyrelser agerar för ökat skydd av strömmingen

herring-lance-anders...Foto: Lance Anderson / Stor strömming har minskat i Bottenhavet och Bottenviken, vilket är ett klassiskt tecken på överfiske.

De fyra länsstyrelserna längs norrlandskusten stöttar nu det lokala kustfiskets krav på att ett fredningsområde införs för strömmingen i södra Bottenhavet.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har i dagarna skickat in en skrivelse till Näringsdepartementet där de stöttar ett krav från Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) på ett akut inrättande av ett fredningsområde för strömming i Bottenhavet.

Länsstyrelserna föreslår i linje med kustfiskarnas skrivelse att ett fredningsområde för strömming införs i ett viktigt övervintringsområde där strömmingen samlas, under tidsperioden 1 januari-31 mars 2022. Länsstyrelsernas skrivelse är undertecknad av landshövdingen i Västernorrlands län.

Stor strömming minskar
Strömmingen i Bottenhavet och Bottenviken är idag hotad av alltför stora uttag av det storskaliga trålfisket. Det småskaliga kustfisket som fiskar strömming för konsumtion har i år samstämmigt vittnat om brist på stor strömming i fångsterna. Bland annat surströmmingsproducenterna har i år inte kunnat fånga tillräckligt med strömming för beredning av surströmming. Jämförelser av fångstatistik från tidigare år och olika studier från forskarna på SLU stödjer kustfiskarnas observation: andelen stor strömming har de senaste åren minskat på grund av ett för hårt fisketryck och därmed har även fångsterna för kustfiskarna minskat kraftigt. Strömming har såväl en nyckelroll i havets ekosystem som utgör basen i det småskaliga kustnära fisket, samt är en populär fisk för fritidsfiskare.

- Strömmingen har konstaterats minska i storlek vilket är ett klassiskt tecken på överfiske. Med en höjd fiskekvot för strömmingen i Bottenhavet och därmed ett ökat fisketryck riskerar vi ytterligare skador på strömmingsbeståndet. Vi anser därför att ett fredningsområde som en första åtgärd bör införas direkt efter årsskiftet för att skydda övervintrande strömming i södra Bottenhavet. Märkningsförsök som gjorts på strömming tyder på att det finns ett flertal olika strömmingsbestånd. Dessa måste självklart förvaltas varje bestånd för sig, efter egen bärkraft. Detta måste skyndsamt utredas vidare med genetiska analyser vad gäller södra Bottenhavet, följt av ändamålsenliga åtgärder innan beståndet helt kollapsat på grund av det extremt höga fisketrycket senaste 10–20 åren, kommenterar Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent i Gävleborgs län.

Sportfiskarna stöttar förslaget på fredningsområde
Sportfiskarna stöttar förslaget från kustfiskarna och länsstyrelserna på inrättande av ett fredningsområde och ser mycket positivt på att länsstyrelserna nu aktivt går in i frågan. Sportfiskarna driver själva frågan om inrättande av fler fredningsområden, sänkta fiskekvoter och en utflyttning av trålgränsen för att skydda strömmingen.

Viktigt att agera för att skydda strömmingen
Sportfiskarna ser ett stort behov av att pressen ökar på regeringen och den ansvariga myndigheten HaV för att de ska agera innan det är för sent. Ett uttalande från en av HaV:s medarbetare i nyhetsprogrammet Uutiset gav nyligen mycket oroande signaler på hur myndighetens sakkunniga ser på strömmingskrisen och en utflyttning av trålgränsen. Gry Sagebakken, utredare på Avdelningen för havsförvaltning sa bland annat att utflyttningen av trålgränsen ”Inte är den viktigaste frågan i nuläget” och att ”Vi ser väl också att en utflyttning kan få en negativ ekologisk påverkan på andra delbestånd eller på andra ekosystemskomponenter.” Sportfiskarna har snarast en motsatt uppfattning i denna fråga: en utflyttning av trålgränsen är en av de akut viktigaste åtgärderna för att skydda våra kustnära fiskbestånd mot överfiske.

Läs länsstyrelsernas skrivelse: Skrivelse angående strömmingen i Bottniska viken

Läs en kommentar från SLU Aqua på förslaget om att inrätta ett fredningsområde i södra Bottenhavet.

Läs mer om Sportfiskarnas arbete för att skydda strömmingen: Räddaströmmingen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv