Sportfiskarna deltar i nytt LIFE-projekt i Norrbotten

fpm-aby-alv-wengstro...Foto: Jonathan Bark / Niklas Wengström, Sportfiskarnas expert på flodpärlmussla undersöker en mussla i Åbyälven.

Sportfiskarna medverkar i ett nytt stort naturvårdsvårdsprojekt med inriktning på att förbättra miljön för flodpärlmusslan i olika vattendrag.

Europeiska kommissionen har beviljat ett sexårigt projekt, LIFE Revives, som ska återuppliva bestånden av flodpärlmussla genom att förbättra deras livsmiljöer i Finland, Sverige och Estland.

LIFE Revives kommer att finansieras med 15,9 miljoner euro under projektperioden varav 9,5 miljoner euro är EU-bidrag. Havs- och Vattenmyndigheten är den största svenska medfinansiären.

-Projektet ska förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer så att bestånden ges förutsättningar att växa och utvecklas i framtiden. Arbetet handlar bland annat om att åtgärda dammar och vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och andra organismer, återställa vattendrag från tidigare flottning och infektera lax och öring med musslans larver. Allt för att förbättra för flodpärlmusslan som art, säger Patrik Olofsson, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fiskevård gynnar både musslan och sportfisket
Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige, och klassas som starkt hotad i den nationella rödlistan. Flodpärlmusslan överlever i vatten som är klara, syrerika, näringsfattiga och med stabila pH-värden. För att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig krävs reproducerande bestånd av antingen öring eller lax, då flodpärlmusslan använder dessa arter som värdfiskar under larvstadiet. Åtgärder för att gynna flodpärlmusslan handlar alltså i princip om att genomföra konkreta fiskevårdsåtgärder som gynnar öring och lax. Förutom att detta förbättrar för musslan så förbättras även då på sikt sportfisket. Win-win för alla inblandade alltså!

I norra Sverige handlar det om att cirka 40 dammar och vägtrummor och 80 diken ska åtgärdas samt 40 km strömsträcka i 8 vattendrag ska miljöåterställas. Arbetet kommer främst att ske inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura2000 områden. Totalt omfattas 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och ett i Estland.

Om Sportfiskarnas medverkan
För att sprida kunskap om projektet och vikten av väl fungerande ekosystem i vatten kommer Sportfiskarna bland annat att ta ut skolungdomar på så kallade Skolbäcksaktiviteter med olika fältexkursioner inom projektet. Sportfiskarnas biologer Niklas Wengström och Jonathan Bark har redan hunnit medverka i projektet genom att i början av september infektera lax- och öringungar med flodpärlmussellarver i Åbyälven i Norrbotten.

Om projektet LIFE Revives
Projektet startar i september 2021 och leds av Jyväskylä Universitet, FinlandSvenska samarbetspartners är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskarna, SCA SKOG AB och Sveaskog Förvaltnings AB, och estniska partner Estonia State Forest Management Center och University of Tartu.

Kontaktpersoner:
Patrik Olofsson, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 010-225 53 92, patrik.olofsson@lansstyrelsen.se

Tobias Hellman, projektledare, Sportfiskarna, 079-1042420, tobias.hellman@sportfiskarna.se

Läs fler nyheter om restaurering av vattendrag här: 

Sveaskog restaurerar vattendrag i norr för att stärka skogsmarken och den biologiska mångfalden

Både havsöring och miljö gynnas då Mjällån restaureras

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv