Sportfiskarna starkt kritiska till missriktat ålfiskeförbud

aal-storfiskregistre...
Foto: Storfiskregistret / Ålen är rödlistad som "akut hotad" och sportfiske efter ål är förbjudet förutom i vissa vatten som ligger ovanför minst tre vandringshinder, vilket då innebär att ålen sannolikt ändå kommer att dö i ett vattenkraftverk under utvandringen till havet. Däremot har vissa yrkesfiskare fortsatt tillstånd att fiska och sälja ål.

Sportfiskarna har nyligen svarat på ett förslag från HaV om ett kommande stopp för svenskt ålfiske. Sportfiskarna anser att myndighetens förslag inte ger den akut hotade arten det skydd den behöver.

Bakgrunden till förslaget om ett kommande stopp för fisket 1 november 2021–31 januari 2022 är att Internationella Havsforskningsrådet-ICES sedan början av 2000-talet gett rådet att den så kallade försiktighetsansatsen ska användas på ål. Det innebär att all mänsklig påverkan som reducerar produktion och utvandring av blankål ska var så nära noll som möjligt. EU har därför tidigare beslutat att länderna runt Östersjön ska införa fiskeförbud för den starkt hotade arten under tre valfria månader. HaV genomförde den tidigare förbudsperioden på tre månader mellan den 1 november 2020 och den 31 januari 2021. HaV motiverade då beslutet med att det förväntades ge minst effekt för fisket och störst möjlighet för den utvandrande blankålen att vandra ut. Samma tidsperiod föreslås nu åter av HaV och Sportfiskarna anser då som nu att detta är en missriktad åtgärd som främst syftar till att skydda ålfisket, inte den hotade arten.

Ålen genomför i regel sin lekvandring till Sargassohavet under augusti-november. Ett ålfiskestopp under nov-jan ger därmed en betydligt lägre minskning av den totala fångsten mot om man skulle valt ett stopp under aug-okt. Valet av denna tidsperiod är därmed ett tydligt avsteg från försiktighetsansatsen som innebär att dödligheten ska hållas så nära noll som möjligt. 
-Förslaget visar tyvärr åter på ett mycket kortsiktigt tänkande från den ansvariga myndigheten när det gäller att väga skyddet av denna akut hotade fiskart mot att gynna ett yrkesfiske som bedrivs på mycket tvivelaktig grund och på bekostnad av den lilla spillran av blankål som numera lekvandrar från våra vatten, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

 Övriga synpunkter:
-Sportfiskarna påpekar även att vattenkraftens kraftigt negativa påverkan på ålbeståndet snarast bör åtgärdas. Att vänta på att alla vattenkraftverk med tillhörande dammar ska prövas och åtgärdas enligt den nationella prövningsplanen innebär att lekvandrande ålar fortsatt kommer att hackas i småbitar i kraftverkens turbiner under många år till. Då ålen är akut hotad är det orimligt att vänta så länge med åtgärder i vattendrag som är viktiga för ålen. Staten bör därför främja att verksamhetsutövare skapar fria vandringsvägar i viktiga ålvatten. Sportfiskarna anser att det finns starka skäl för HaV att föreslå regeringen att man ser över möjligheten att meddela så kallade generella föreskrifter om försiktighetsmått för vattenverksamheter i viktiga ålvattendrag.

-Sportfiskarna påpekar även att skarvens påverkan på ålen i både kust- och inlandsvatten bör vägas in. Sportfiskarna efterfrågar därför en länsvis förvaltning av skarv, i likhet med den förvaltningsplan för skarv som länsstyrelsen i Stockholm har upprättat.

-Sportfiskarna tillstyrker HaV:s förslag om fiskerikontroll av ålfisket. Allt tyder på att det illegala ålfisket är utbrett och ytterligare åtgärder behövs inom detta område.

-Slutligen påpekar Sportfiskarna att det är anmärkningsvärt att Sportfiskarna återigen inte står med på sändlistan för remissen, särskilt med tanke på att andra fiskeorganisationer samt miljöorganisationer bjudits in att svara på remissen, samt att vi påtalat detta de två senaste åren när ett liknande förslag om ålfiskestopp remitterats.

Läs Sportfiskarnas remissvar i sin helhet här.

Läs även tidigare nyheter här: Sportfiskarna kritiska till dåligt ålfiskestopp och vill se åtgärder i vattenkraften

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv