Sportfiskarna kritiska till dåligt ålfiskestopp och vill se åtgärder i vattenkraften

Foto_Ingemar_Alenas_...
Foto: Ingemar Alenäs / Det är i princip omöjligt för en ål att levande passera mer än ett kraftverk.

Sportfiskarnas har nyligen lämnat synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens förslag på ett tre månaders förbud för fiske efter ål i havet.

Sportfiskarna påpekar att man med den föreslagna förbudstiden under nov- jan åter misslyckas med att ge ålbeståndet det bästa skyddet. Fiskestoppet bör istället läggas under aug-okt då ålen vandrar för att ge störst effekt. Utgångspunkten för ett fiskestopp ska naturligtvis inte vara att skydda ålfisket, utan den allvarligt hotade ålen. Andra källor till åldödlighet måste även åtgärdas för att trygga ålens långsiktiga överlevnad, inte minst då vattenkraften, men även illegalt fiske och skarvens predation. Sportfiskarna är dock positiva till förslagen om stärkt fiskerikontroll av ålfisket.
Föryngringen av ål är i dag bara någon procent av den ursprungliga och arten bedöms vara akut utrotningshotad. Vår egen svenska ålförvaltningsplan pekar ut två huvudproblem i ålförvaltningen: fisket och vattenkraften. Båda bedöms stå för en lika stor påverkan på beståndet. Fisket har reglerats och minskat successivt, medan åtgärder i vattenkraften däremot i stort sett har lyst med sin frånvaro förutom enstaka åtgärder som genomförts frivilligt av kraftbolagen.

Orimligt lång tidsplan för åtgärden inom vattenkraften
Sedan januari 2019 har Sverige en ny lagstiftning för vattenkraft vilket innebär att i stort sett alla vattenkraftverk och tillhörande dammar ska prövas enligt moderna miljövillkor. Översynen av berörda vattenverksamheter kommer att pågå under minst tjugo år och de första prövningarna kommer påbörjas först 2022. Det innebär att de första av tusentals åtgärder kommer att vara utförda i fält i bästa fall runt 2027, eftersom en domstolsprövning tar tid, kan eventuellt överklagas, och verksamhetsutövaren brukar få några år på sig att genomföra åtgärden.

-Då ålen är akut hotad är det orimligt att vänta så länge med åtgärder i vattendrag som är viktiga för ålen. Staten bör därför främja att verksamhetsutövare skapar fria vandringsvägar i viktiga ålvatten, så att dessa inte ska behöva vänta på prövning enligt den nationella planen för vattenkraft, betonar Christina Lindhagen, sakkunnig på vattenmiljöfrågor Sportfiskarna.

Genom att meddela generella föreskrifter om försiktighetsmått för vattenverksamheter i viktiga ålvattendrag skulle särskilda krav kunna ställas på vattenkraftverk innan prövning enligt den nationella planen startar. Ska vi invänta genomförandet av planen riskerar det svenska bidraget till att rädda den europeiska ålen att bli mer eller mindre verkningslöst.   

Aktuell hållbarhet berättade häromveckan i en läsvärd artikel om haveriet i den svenska ålförvaltningen, läs mer här.

Läs Sportfiskarnas synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens förslag här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv