Tusentals träd och buskar planteras längs Ståstorpsån i Skåne

plantering-trad-stas...Foto: Ebbe Berglund / I ett första steg planterades nu 1200 träd och buskar längs visningssträckan men totalt inom vattenvårdsprojektet ska ytterligare tusentals träd planteras för att återskapa en naturlig kantzon.

Det pågår sedan en tid ett mycket omfattande restaureringsprojekt längs med Ståstorpsån i Trelleborgs kommun. Åtgärderna kommer att gynna både fisk och biologisk mångfald.

Det speciella med Ståstorpsåprojektet är att det är markägarna längs med vattendraget som själva tagit initiativ och driver projektet. Det ska bland annat anläggas tvåstegsdiken och flera hektar våtmarker och funktionella kantzoner ska återupprättas. Åtgärderna är finansierade av bland annat LOVA-bidrag via Länsstyrelsen i Skåne.

Syftet med Ståstorpsåprojektet är att minska näringsläckaget till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken, skapa god ekologisk status samt underlätta skötseln av ån för markägarnas del. Genom att återskapa en mer naturlig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden.

Parallellt med restaureringsprojektet har ett LEADER-projekt startat. Projektet kallas LEADER Ståstorpsån som bland annat går ut på att skapa engagemang, intresse och förmedla kunskap om vattendraget. Det är Sportfiskarna som är projektägare för LEADER Ståstorpsån. Tillsammans med Ståstorpsåprojektet och Trelleborgs kommun, som är en viktig part i projektet, hoppas Sportfiskarna kunna sprida viktig kunskap om ån. En viktig del av LEADER-projektet är också tillgängliggöra ån för besökare. Längs med Ståstorpsån har det under 2020 bland annat anlagts en visningssträcka. Här skall det informeras om de värden som finns i och längs vattendraget.

Förra veckan planterades det över 1 200 träd och buskar längs med Ståstorpsåns visningssträcka för att återskapa en funktionell kantzon. Träden och buskarna längs med ån kommer att stabilisera marktäcket vilket minskar erosionen. Träden kommer dessutom att beskugga ån och förhindra att åfåran växer igen av fintrådiga alger och vass som försvårar för fisk att exempelvis leka i bottensubstratet - i somras anlades även 22 lekbäddar för havsöring. Beskuggningen kommer även att minska vattentemperaturen i ån och därmed öka syrehalten, vilket är särskilt viktigt i och med klimatförändringen.

Läs fler nyheter om Ståstorpsån här: Ståstorpsån restaureras

Läs mer om Ståstorpsprojektet på: www.stastorpsan.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv