Kraftig minskning av strömmingsfisket i Östersjön 2021

strommingshink-800Foto: Sportfiskarna / Fisket efter strömming i Östersjön minskas med 36 %.

Ministerrådet enades i natt om fiskekvoterna för Östersjön 2021. Laxfisket ökar, strömmingsfisket i centrala Östersjön minskar kraftigt och bag limit för fritidsfisket efter torsk i Öresund lämnas oförändrad.

Det blev som vanligt nattliga förhandlingar när EU:s ministerråd beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2021. Förhandlingarna beskrivs sedvanligt som svåra. En besvikelse är laxkvoten, där EU:s fiskeministrar höjer kvoten med 9 %, trots att Internationella havsforskningsrådet (ICES) avråder från det blandfiske som flera länder bedriver till havs i södra Östersjön. Även gällande yrkesfiskets kvot för det sköra torskbeståndet i västra Östersjön övertrasserar EU:s ministrar EU-kommissionens förslag från augusti och lägger sig högt i förhållande till det vetenskapliga rådet från tidigare i år. För det stora strömmingsfisket i centrala Östersjön sker en kraftig minskning i linje med de vetenskapliga råden. Fiskestoppet på torsk i östra Östersjön fortsätter och bifångstkvoten minskas med föreslagna 70 %. 

Sportfiskarna kommenterar nedan kvotbesluten för några av de viktigaste fiskbestånden.

Västra torskbeståndet – ökning av yrkesfisket (+5 % till 4 000 ton) och oförändrad bag limit
För sportfisket beslutas det om samma bag limit som 2020, vilket innebär 5 fiskar/person/dag under april-januari och 2 fiskar under februari-mars. För yrkesfisket beslutar man om en övertrassering av det EU-kommissionen föreslog i augusti (- 11 %) och inte i linje med försiktighetsprincipen för ett hotat bestånd. Danmark har i alla år drivit på för ökade kvoter. 
Sportfiskarnas kommentar: En besvikelse! Uppenbarligen har EU-ministrarna här gett vika för enstaka påtryckningar och kortsiktiga vinstintressen. Sportfiskarna är mycket oroliga för detta bestånd som överfiskats till och från i flera decennier. Det enda hållbara fisket finns nu i det trålfria Öresund, där svenskt och danskt sportfiske är reglerat av minimimått och bag limit. Sportfiskarna vill dock se ett ökat minimimått för torskfisket i Öresund, minst 45 cm.

Östra torskbeståndet: fortsatt fiskestopp (men 595 ton bifångstkvot)
Som väntat fortsätter fiskestoppet och man sänker den politiskt beslutade bifångstkvoten i linje med EU-kommissionens förslag. Bifångstkvoten är inte okontroversiell och är till för att annat kommersiellt fiske ska kunna fortgå, samtidigt som det kollapsade torskbeståndet tillåts fångas som bifångst och allt fritidsfiske är stoppat.
Sportfiskarnas kommentar: Förbudet mot riktat fiske kommer att finnas kvar många år, men fortfarande tillåts 595 ton torsk fångas som bifångst vid annat fiske och efterlevnaden av landningsskyldigheten anses mycket bristfällig. 

Lax – ökning (+9 %)
EU-ministrarna beslutar om en höjning av laxkvoten i Östersjöns huvudbassäng med 9 %. Detta trots att flera negativa faktorer gör att osäkerheten är stor om laxbeståndens status. Läs separat analys här. 

Sill/strömming centrala Östersjön – kraftig minskning (- 36 % till 97 551 ton)
Beslutet följer Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer. Sedan statistik började föras 1974 har beståndsstorleken uppskattats minska med 77 % och den senaste femårsperioden har beståndssituationen försämrats kraftigt. Trots detta har fisket i Östersjön nyligen MSC-märkts. 
Sportfiskarnas kommentar: Fortsatt finns problemet med lokalt enormt stora uttag i små kustnära områden, något den vetenskapliga rådgivningen inte tar hänsyn till. Sportfiskarna anser med hänsyn till alla varningstecken att det är mycket bra med kraftigt nedskuren kvot, men mycket mer behöver göras för att miljöanpassa det storskaliga pelagiska industrifisket i Östersjön. Ett av alla problem är industrifiskets felrapportering av skarpsill som sill. Felrapportering leder till felaktig rådgivning från forskarna och svaga beslutsunderlag.

Sill/strömming Bottenhavet – oförändrat (+/- 0 till 65 018 ton)
Beslutet är i linje med ICES och EU-kommissionens rekommendationer. Det är dock ett bestånd som lider kraftigt av databrist. Värden saknas för i princip alla parametrar och referenspunkter som är aktuella för en bra beståndsuppskattning. ICES förslag innebär därför samma kvot som i år, 65 018 ton. 
Beslutet är i linje med ICES och EU-kommissionens rekommendationer. Det är dock ett bestånd som lider kraftigt av databrist. Värden saknas för i princip alla parametrar och referenspunkter som är aktuella för en bra beståndsuppskattning. ICES förslag innebär därför samma kvot som i år, 65 018 ton. 
Sportfiskarnas kommentar: Fångsterna det senaste decenniet är de högsta uppmätta och precis som för många kuststräckor i centrala Östersjön görs lokalt enormt stora uttag från det pelagiska industrifisket. Med tanke på alla de varningssignaler som kommer från forskare och lokala fiskare är detta djupt olyckligt och ett stort risktagande.  Vår tydliga ståndpunkt är att försiktighetsprincipen borde tillämpas och rejält sänka kvoten för det pelagiska industrifisket i Bottenhavet, tills ICES kan göra en riktig bedömning.

Övriga kvoter
Totalt skedde en ökning av kvoten för fyra bestånd, en minskning för fyra bestånd och en oförändrad kvot för två bestånd. För det krisande sillbeståndet i västra Östersjön har ICES flera år i rad rekommenderat en nollkvot, men där sänks kvoten med 50 %. Rödspättakvoten lämnas oförändrad och för skarpsillbeståndet höjs kvoten med 6 %.

Läs ministerrådets pressrelease här.

Se kvotbesluten för 2021 här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Region Syd, Region Öst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv