Ett utbyggt Preemraff kommer bidra till mer försurning

shutterstock_1342218...
Foto: Shutterstock

Måndagen 15 juni sa Mark- och miljööverdomstolen ja till Preems planer att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Frågan kommer nu att avgöras av regeringen och processen kommer sannolikt att dra ut på tiden och komma att prövas i fler instanser.

Vad som redan är klart är dock att en utbyggnad enligt Preems planer skulle innebära att raffinaderiet blir landets enskilt största utsläppskälla med omkring 2,7 miljoner ton koldioxid årligen och att Sverige med de ökande utsläppen får extremt svårt att nå flera miljömål som ”begränsad klimatpåverkan” och ”bara naturlig försurning” och inte klarar att uppfylla våra åtaganden i Parisavtalet.

Enligt uppgifter från Naturskyddsföreningen kommer verksamheten vid Preemraff även innebära en fördubbling av utsläppen av svaveloxider och en ökning av kväveoxider till luft. Verksamheten kommer maximalt släppa ut nära 500 ton svavel till luft per år. Västkusten är landets mest försurningsdrabbade område och utsläppen kommer rimligen att bidra till såväl en ökad försurningspåverkan som till försämrad folkhälsa. Utsläppen av svaveloxid har annars minskat med 78 % sedan 1990. Mellan 2017 och 2018 minskade utsläppen med 4 procent. 2018 var Sveriges sammanlagda utsläpp av svaveldioxid, SO2, drygt 17 tusen ton. En utökning av Preemraff blir därmed ett mycket olyckligt trendbrott i denna framgångssaga för minskad försurningspåverkan.

Domstolen dömde enligt EU:s riktlinjer
Domstolen skriver i domen att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Enligt domstolen har inte klimatlagen någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter. Domstolen anser också att klimatmålen som beslutades av riksdagen 2017 inte innebär någon förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet.

Nu går ärendet alltså vidare till regeringen som ska fatta beslut i tillåtlighet för den planerade verksamheten. Den fortsatta tillståndsprocessen kan sannolikt komma att ta flera år.

Läs mer om Preemraff här: SNF- Frågor och svar om Preemraff

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv