Mjörnöringen ska få fria vandringsvägar i Ålanda ström

Aalanda-strom-foto-M...
Foto: Markus Lundgren / Dammen i Ålanda ström som nu ska avvecklas.

Tillsammans med markägaren Östads stiftelse projekterar nu Sportfiskarna för en utrivning av dammen i Ålanda ström i Säveåns avrinningsområde.

Från sjön Anten rinner Ålanda ström ner till sjön Mjörn, som i sin tur avvattnas via Säveån till Göta älv och västerhavet. I den 1,4 km långa strömsträckan mellan sjöarna hindras dock fiskvandringen av en regleringsdamm. Sportfiskarna har nu beviljats medel för att ta fram en tillståndsansökan där det långsiktiga målet är en utrivning av dammen för att därigenom skapa fria vandringsvägar för fisk mellan sjöarna Anten och Mjörn, samt en återställning till ett naturligt sjöutlopp i Anten.

Det har tidigare funnits planer på att starta ett kraftverk i Ålanda ström, men nu vill markägaren Östads stiftelse istället sänka av dammen och låta sjön Anten återfå en naturlig reglering, utan att påverka de regleringsnivåer som idag råder i sjön. Nedströms dammen återfinns lek- och uppväxtområden för den storvuxna sjölevande öringen i Mjörn. Utrivning av dammen i kombination med biotopvårdande åtgärder kommer att återskapa en stor areal goda lek- och uppväxtområden för öring och många andra arter i det fiskrika vattensystemet. I direkt närhet till huvudfåran finns även bestånd av flodpärlmussla, som kommer att gynnas genom stärkta bestånd av värdfisken öring.

–Det känns väldigt bra att vi nu kan få till en naturlig reglering av sjön Anten och samtidigt bidra till fler lek- och uppväxtområden för Mjörnöringen och andra fiskarter, säger Thore Alströmer vid Östads stiftelse.

Ålanda ström är klassat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Vattenområdet är också utpekat som nationellt värdefullt vattenområde av Fiskeriverket. Arbetet med att ta fram en tillståndsansökan kommer att inledas omedelbart och inkluderar bland annat samrådsprocess, geoteknisk och hydraulisk undersökning samt ett nära samarbete med sakkunniga för att bevara de höga kulturmiljövärdena kring dammen. När tillståndsansökan beviljats kan åtgärderna påbörjas, troligtvis 2022. Den beviljade finansieringen är LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Västra Götalands län kompletterat med fiskeavgiftsmedel.

–Vi är glada över att kunna sätta spaden i marken och återskapa fria vandringsvägar för fisk och andra organismer, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Mer info:
Thore Alströmer, Östads stiftelse, 0727–143464, thore@ostadssateri.se 

Markus Lundgren, Sportfiskarna, 08-410 80 627, markus.lundgren@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |

Nyhetsarkiv