Förvaltningsplanen för skarv i Stockholms län är klar

skarvgap_800
Foto: Micael Söderman / Antalet skarvbon i länet bör kunna minskas till 3 000 senast till år 2030.

28 maj lanserade Länsstyrelsen den nya förvaltningsplanen för skarv i länet som tagits fram genom en dialogprocess där många olika intressenter har fått möjlighet att delta, bland annat Sportfiskarna.

Den regionala förvaltningsplanen ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan med regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som berörs av förekomsten av skarv i Stockholms skärgård. För att skapa dialog i frågan bjöd Länsstyrelsen in berörda aktörer att delta i processen med att ta fram den regionala planen. Intresset var stort och vid fyra tillfällen under förra året träffades ett 30-tal deltagare.

– Vi är tacksamma för det engagemang som varit i processen och all den input vi fått med oss. Vi är nu i hamn med arbetet och har beslutat om en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län, säger Länsstyrelsens projektledare Malin Langenfors.

Den nya planen har följande mål för skarvförvaltningen i Stockholms län:
-Allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Stockholms län ska minska.
-Skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet.
-Nyetablering av skarvkolonier ska i möjligaste mån förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus.
-Skarvkolonier ska finnas på de platser där de orsakar minst skada och olägenhet.
-Kunskapen och dialogen kring skarvfrågan i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv ska öka.
-Antalet skarvar i Stockholms skärgård ska minska i förhållande till den skada skarven orsakar och utan att gynnsam bevarandestatus äventyras. Antalet skarvbon bör kunna minskas till 3 000 senast till år 2030.

– Sportfiskarna är mycket nöjda med Länsstyrelsens arbete med att ta fram en brett förankrad plan för en konkret förvaltning av skarvbeståndet i länet. Vi hoppas nu att detta kan bli en modell för fler länsstyrelser i arbetet med att förvalta skarvbeståndet, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs planen här: Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv