Höga vattenflöden har orsakat stor kalkåtgång

28-febr-120-kubik-80...Foto: Kronolaxfiske Mörrum / 28 februari  var vattenföringen 128 m3/s i Mörrumsån.

De höga vattenflödena i många Sydsvenska vattendrag har gjort att många kalkdoserare gått på högvarv under årets första månader. Nu har länsstyrelserna hunnit få viss överblick hur kalkningen har fungerat.

Sportfiskarna har varit i kontakt med kalkhandläggarna i fyra län där vattenflödena under årets första månader varit höga, eller extremt höga. I vissa län har man redan förbrukat en avsevärd del av årets medel till kalkning.

Skåne län har förberett sig
Vårt sydligaste län har 16 flödesstyrda kalkdoserare som kalkar i mindre biflöden i avrinningsområdena för Helge å, Skräbeån och Rönne å. Motivet för kalkningen är främst att skydda bestånd av stationär öring högt upp i vattensystemen. Framförallt Helge å och Skräbeån har haft extremt höga flöden under februari och mars. Enligt ansvarig handläggare är bedömningen att man trots högflöden har klarat av att hålla pH-målen.
- Men det är svårt att säga om våra medel för kalkning räcker för hela året. Får vi en höst med mycket nederbörd kan det bli problematiskt. Vi har dock tagit höjd för stor kalkåtgång och förberett oss med en extra pott pengar. Vi ska inte behöva sluta kalka när det är höga flöden och behovet är som störst, för att pengarna tar slut, kommenterar Jan Inge Månsson, Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen i Skåne län har nyligen genomfört en optimering av länets kalkdoserare för att förbättra driften och den vattenkemiska måluppfyllelsen.

Möjlig kris i Kronoberg
Kronobergs län som består av sydvästra delen av Småland har 26 flödesstyrda kalkdoserare i drift i sju kommuner. Kalkningen sker i övre delarna av avrinningsområdena för bland annat Lagan, Ronnebyån, Helgeå och Bräkneån. Under februari rådde extremt höga flöden i många av länets vattendrag, för exempelvis Lagan i Ljungby kommun rådde klass 3-varning och mycket besvärliga översvämningar. Enligt avstämning med entreprenören Movab som levererar kalk har avsevärda mängder kalk redan levererats ut till länets doserare. Utifrån tilldelade medel finns för hela länet 4823 ton kalk beviljat för doserarna av vilket 3081 ton redan hade levererats ut 6 april. Exakt hur mycket av denna kalk som nu förbrukats är svårt att säga. Klart är i vart fall att Växjö- och Älmhult kommun har minst marginal kvar av den beviljade kalkmängden. 75 ton av 350 beviljade ton återstår för Växjö kommun, respektive 114 ton av 615 ton kalk för Älmhult.

-Om detta blir problem senare går inte att säga nu då det beror på den fortsatta vädersituationen under året. Om det blir en relativt torr sommar och höst räcker troligen återstående beviljade medel för att uppnå en bra kalkning. Blir det en blöt höst får vi hoppas på att HaV kan uppbåda mer bidragsmedel då vi naturligtvis vill slippa situationen att behöva stänga doserare under högflöden, kommenterar Anders Ahlström, vattenvårdshandläggare på Kronobergs län.

Länsstyrelsen har tidigare vänt sig till HaV med en förfrågan om det finns mer medel till kalkning under året men fick då beskedet att allt redan var fördelat.

Blekinge län
Kalkning bedrivs i avrinningsområdena för bland annat klassiska laxvattnet Mörrumsån, Bräkneån, Lyckebyån och Silletorpsån. Målarterna för kalkningen är främst stationär- eller havsvandrande öring, men i vissa vattendrag förekommer även flodpärlmussla. Länsstyrelsen har fem doserare varav två står i biflöden till Mörrumsån. Under februari rådde klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Mörrumsån och Ronnebyån.

-Vi har haft samma scenarion i år med högflöden som övriga län i Sydsverige. Vi har ännu inte överblick över hur mycket kalk som gått åt ute på kommunerna men rimligen bör det varit stor åtgång i doserarkalkningen. Vi har nyligen kontrollerat och pH-målet har faktiskt klarat sig detta året i de vatten som kalkas med doserare, meddelar Roger Johnsson, kalkhandläggare.

I Mörrumsån bidrog de höga flödena till en begränsning av den årliga premiären för fisket. Arrangemanget genomfördes med deltagande av endast personer med gällande fiskekort, detta främst på grund av coronakrisen, men även av säkerhetsskäl då höga vattennivåer fortsatt rådde i fiskeområdet.

Hallands län
Enligt ansvarig handläggare på Länsstyrelsen i Hallands län ser ekonomin avseende kalkning ut att gå ihop i år trots mycket höga flöden och klass 3-varningar i Lagan och Nissan under februari.

-Vi har inte haft någon extrem situation för kalkningen trots de höga flödena. Vi bedömer dock att vi har haft ett visst underskridande av pH-målen, säger Kajsa Wellbro.

Kategorier: Miljö, Försurning, Region Syd, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv