Sverige slöt inte upp bakom EU:s vattendirektiv

kraftverk_vestardala...
Foto: Bengt Olsson / Genom att inte ställa sig bakom direktivet riskerar vi bland annat att ytterligare försena genomförandet av denna viktiga lag.

5 mars hölls ett ministermöte i Bryssel som bland annat omfattade vattendirektivet där Sverige valde att inte ställa sig bakom lagen i sin nuvarande form. Sportfiskarna kommenterar här vad detta kan innebära.

Bakgrund:
Efter att EU-kommissionen under två år har utvärderat vattendirektivet kom kommissionen tidigare fram till att den viktiga vattenlagen i sig är väl fungerande. Skälen till att vattendirektivets mål inte har uppnåtts beror istället främst på otillräcklig finansiering, långsam implementering och låg politisk prioritet bland medlemsländerna. Sportfiskarna anser att lagen i sin nuvarande form är mycket viktig för vattenmiljöarbetet i Sverige och hela EU, då den bland annat slår fast att inga vatten får försämras. Men status för vattendirektivet i EU är ändå inte avgjord, ska det fortsätta att gälla och genomföras i sin nuvarande form, eller förändras. Den 5 mars träffades nu EU:s miljöministrar i Bryssel för att bland annat diskutera vattendirektivet och dess genomförande i medlemsländerna. Starka näringslivsintressen arbetar samtidigt hårt för att riva upp direktivet i syfte att försvaga det.

Om mötet 5 mars:
Sverige företräddes under mötet av miljöminister Isabella Lövin som då bland annat framförde att man vill ha mer utredningar om vattendirektivet. Man menade även att Sveriges vatten var kraftigare påverkade av industriell verksamhet, vattenkraftsanläggningar, mm än vad man först trodde när direktivet infördes 2003 och att detta då skulle vara det ett av de främsta skälen till att direktivet inte genomförts.

Skälen till att Sverige inte ställer sig bakom direktivet sägs vara främst att Sverige inte tycker att kommissionens utvärdering har visat att direktivet är tillräckligt flexibelt då vattenmiljöer riskerar försämras när vi ställer om för klimatet och att det inte är anpassat efter nya samhällsutmaningar som klimatförändring och mikroplaster:

”Regeringen menar att det inte framgår av analysen i hälsokontrollen att direktivet är tillräckligt flexibelt. Denna flexibilitet är nödvändig för att säkerställa att EU:s medlemsländer kan utföra den samhällsomställning som krävs för att genomföra EU:s gröna giv, bidra till Parisavtalets åtaganden och bli klimatneutralt till 2050. ”

”Det finns därför en potentiell målkonflikt där nödvändiga åtgärder för klimatomställningen kan komma att innebära en försämring av enskilda vattenförekomster på ett sådant sätt att direktivets mål lokalt inte uppnås fullt ut. Vatten av god kvalitet är oumbärlig inför den kommande klimatanpassningen. Samtidigt kan industrins klimatinvesteringar inte vänta.”

Sportfiskarna kommenterar: det är anmärkningsvärt att Sverige inte ställer sig bakom kommissionens utvärdering av direktivet som pågått i två år och där man verkligen minutiöst gått igenom lagen. Ett flertal andra medlemsländer har ansett att direktivet i nuvarande form redan är tillräckligt flexibelt och redan medger tillräckliga undantag mm. Exempelvis våra grannländer Finland och Danmark, som på många sätt har samma förutsättningar som vi, har nu ställt sig bakom direktivet i sin nuvarande form och att medlemsländerna måste snabba på genomförandet. Sverige verkar däremot vilja ha mer utredningar och även ett klargörande om vad som händer efter 2027 då direktivet går ut. Men det man gör då man inte tydligt ställer sig bakom direktivet och dess införande är att man riskerar att ytterligare försena genomförandet av direktivet, vilket redan är kraftigt försenat. När man inte tydligt ställer sig bakom och stöttar direktivet bidrar man rimligen även till att öka risken för att det rivs upp och försämras. Sveriges förklaring till varför vattendirektivet inte har genomförts i landet har även ganska svaga argument. Snarare kan man säga att det är brist på fungerande styrmedel, brister i den nationella lagstiftningen, otillräcklig finansiering och mycket låg politisk prioritet  som hittills orsakat fördröjningen.

Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka frågan.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv