Statistik från SMHI visar att isfria vintrar blir allt vanligare

ankis-800
Foto: Bengt Olsson / Några kalla dygn i början av februari gav en tunn ishinna på Ulvsundafjärden i Mälaren. Omslag till mildare väder spolierade dock åter förutsättningarna för isfiske.

Innevarande vinter har varit osedvanligt mild och i södra delen av landet har säkra isar generellt saknats helt fram till februari. Tyvärr visar mätstatistik och modellering från SMHI att detta scenario kommer att bli allt vanligare då medeltemperaturen stiger i och med den pågående klimatförändringen.

Årets första månad blev inte oväntat extremt mild med många nya temperaturrekord. Många mätstationer uppmätte den varmaste medeltemperaturen i januari sedan mätningarna startades.

Även december 2019 var mycket mild, den femte varmaste decembermånaden som uppmätts i landet. Globalt sett blev 2019 det näst varmaste året som uppmätts av WMO, FN:s världsmeteorologiska organisation, vidare är de senaste fem, respektive tio åren också de varmaste sedan mätningarna inleddes.
Sammantaget kan det konstateras att ett varmare klimat knappast ger goda framtida förutsättningar för isfiske i södra delen av landet. Även om den naturliga variationen av milda och kalla vintrar kommer att ge kalla vintrar även fortsättningsvis så kommer en ökad medeltemperatur totalt sett att höja temperaturen under vintrarna vilket då naturligtvis försämrar möjligheterna för bra isvintrar.

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat har inga pimpeltävlingar eller andra isfiskeaktiviteter hittills kunnat genomföras söder om Mälardalen denna vinter. I Sportfiskarnas verksamhet används 10 cm kärnis som ett mått på när isen är säker. För närvarande saknas säkra isar helt. Gränsen för säker is gick i början av februari ungefär i en linje från Gästrikland-Dalarna-Värmland. (lokalt kan det finns säker is på mindre vatten längre söderut) Bristen på is påverkar såväl det organiserade isfisket som ungdomsverksamhet, föreningsträffar, ledarutbildningar och sportlovsaktiviteter.

För dem som gillar fiske på öppet vatten ser det däremot betydligt ljusare ut. Under innevarande mildvinter har exempelvis havsöringsfisket varit mycket bra och många har framgångsrikt metat karpfisk, trollingfiskat, eller spinnfiskat efter gädda, abborre och gös.

Många faktorer påverkar isläggningen
Förutom att det måste vara tillräckligt mycket minusgrader för att våra sjöar ska frysa till så kan andra faktorer hindra isläggningen. Exempelvis snö isolerar effektivt mot kylan och ett snölager hindrar därmed isen från att växa till sig. Stark vind håller vattnet i rörelse och kan förhindra isläggning, eller få isen att snabbt bryta upp. Enstaka kalla nätter räcker inte heller för att skapa tjock is. I regel krävs längre perioder av sammanhängande kyla för att vattnet ska kylas ned och stabil is ska kunna bildas, framförallt på större sjöar. Då kallt vinterväder konstant växlar med mildväder försämras naturligtvis möjligheterna för säker is. I kustnära områden krävs även att havet tidigt kyls ned för att möjliggöra isläggning då stora vattenmassor magasinerar värme från sommarhalvåret vilket påverkar omgivningens temperatur.

- Helt klart ställer ett varmare klimat större krav på issäkerhet framöver. Säker is kommer att bli något exklusivt och man kommer att behöva vara mer försiktig vid isfiske och andra aktiviteter. Men fisketurismföretagare i norra delen av landet bör å andra sidan kunna marknadsföra isfiske då det finns många sportfiskare i södra delen av landet som vill pimpla, säger Bengt Olsson, kommunikatör på Sportfiskarna och representant i Issäkerhetsrådet.

Statistik belägger att isperioden minskar
Mätserier från olika sjöar i landet visar att perioden med is har blivit kortare under 1900-talet och prognoser och modellering visar även att denna utveckling kommer att fortsätta.
Enligt exempelvis en rapport från SMHI (KLIMATOLOGI Nr 46, 2017) om hur vattentemperatur och is beräknas förändras i Mälaren kommer den årliga perioden som Mälaren är täckt med is minska med 1–2 månader mot slutet av seklet.
Andra studier utförda av SMHI vid exempelvis Stengårdshultasjön, Bolmen, Ören och Hjälmaren visar att den tid sjöarna är isbelagda har minskat och sannolikt kommer att fortsatt minska mot slutet av seklet på grund av varmare klimat.

Utsläpp av växthusgaser driver klimatförändringen
Den pågående klimatförändringen med högre medeltemperatur är tydligt kopplad till den ökande halten av växthusgaser i atmosfären. Olika scenarier för hur utsläppen kan begränsas ger olika utfall på jordens kommande medeltemperatur, väder, växtsäsong mm.

Läs mer om denna modellering här: SMHI

Mer information om issäkerhet finns på: www.issakerhet.se

Läs mer om inställda pimpeltävlingar här:
Isbrist gör att VM i mormyska flyttas
Katastrofvinter för pimpeltävlingar i södra Sverige

Kategorier: Miljö, Fiske, Tävlingsfiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv