Antalet skarvar föreslås halveras i Stockholms län

Skarvbo_800
Foto: Micael Söderman

Länsstyrelsen är nu i slutskedet av arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.

Planen som var ute på remiss fram till 5 januari föregicks av fyra möten där intressenter från olika organisationer, markägare, kommuner med flera gavs möjlighet att delta och framföra sina synpunkter.

Sportfiskarna är i stort nöjda med innehållet i den föreslagna planen som enklast sammanfattas med att antalet skarvbon i länet ska minskas till 3000 till 2030, vilket i stort sett innebär en halvering. Målet är också att skarvarna inte ska tillåtas nykolonisera områden som ligger i närheten av fredningsområden för fisk. Detta är något Sportfiskarna tryckt på under hela processen och ser som mycket positivt. I planen anges också att skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade och/eller extra betydelsefulla för ekosystemet. Detta skulle innebära en stor vinst för länets fiskbestånd.

Viktigt med uppföljning
I planen föreslås även att status på skarvbeståndet fortsatt följs upp med inventeringen inom Stockholms skärgård, samt att provfiskeområden inrättas med fokus på uppföljning av åtgärderna. Sportfiskarna anser att Länsstyrelsen lyckats hålla ihop processen med förvaltningsplanen på ett efter omständigheterna mycket bra sätt. Organisationer och företrädare för vitt skilda intressen har givits möjlighet att med stöd från länsstyrelsen och processledare redogöra för sin organisations ståndpunkter, komma med konstruktiva förslag samt inte minst ta del av synpunkter från motsatta intressen.

Enligt Malin Langenfors, projektledare på Enheten för natur- och viltärenden på Länsstyrelsen i Stockholms län, har ett 30-tal remissvar inkommit. Länsstyrelsen arbetar nu med att utifrån remissvaren bedöma behoven av att eventuellt komplettera planen genom att exempelvis inhämta mer kunskapsunderlag. Viltdelegationen i Stockholms län kommer även att medverka i att fastställa planen. Målsättningen är att planen ska vara klar 12 maj. De åtgärder som då beslutats för skarvförvaltningen kommer sedan att påbörjas så snart som möjligt.

Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv