Åvaån torrlagd på grund av dammar i Tyresta nationalpark

avaan_torr_800
Foto: John Kärki / Den nedersta sträckan av Åvaån har torrlagts helt och sannolikt har all öring dött här.
Stockholmsregionens mest kända havsöringså, Åvaån på Södertörn, har i sommar torrlagts på grund av felaktig dammreglering.

Det var under Sportfiskarnas årliga elfiske för att övervaka miljöförändringar och rekryteringen av öring i Stockholms län som torrläggningen upptäcktes. Sportfiskarna anmälde då genast ärende till Länsstyrelsen för tillsyn.

-På den nedersta sträckan från Åvavägen och ner till havet var vattendraget helt torrt medan det mellan nedre dammen och Åvagård fanns små pölar eller rännilar av vatten. Detta har aldrig hänt tidigare. Det är en katastrof för havsöringsbeståndet, tre årskullar av havsöring har sannolikt utraderats, konstaterar John Kärki, projektledare för fiskevård på Sportfiskarna Region Mitt.

Det som orsakat att Åvaåns vatten stängts av är en felaktig reglering av dammarna uppströms. Hösten 2018 renoverades den så kallade Nedre dammen i ån. Renoveringen som sköttes av Stiftelsen Tyrestaskogen (som förvaltar Tyresta nationalpark) godkändes av Länsstyrelsen i Stockholms län. Sportfiskarna ställer sig då kritiska till att dammen tilläts renoveras utan att krav ställdes på fria vandringsvägar. Dammen som utgör ett definitivt vandringshinder för all fisk att ta sig längre upp i ån har inget syfte mer än att den utgör en så kallad kulturmiljö. Genom en felaktig reglering har dammarna i systemet nu i sommar strypt vattentillförseln till Åvaån nedströms och därigenom orsakat en närmast total utslagning av åns fiskbestånd.

Åvaån är ett av Stockholms viktigaste vattendrag för havsöring och rinner delvis genom Tyresta nationalpark. Vattendraget har även spelat en viktig roll i fiskeriforskning kring bland annat smoltutvandring. Det har även tidigare arrangerats havsöringsskådning längs ån under hösten då åns öringar kommer upp för att leka. Åns öringproduktion bidrar även till det populära havsöringsfisket på kusten.

-Det är ett mycket märkligt beslut från Länsstyrelsen att ge ett godkännande för dammrenoveringen utan att ställa krav på fria vandringsvägar. I nationalparken finns flertalet fina strömsträckor som skulle kunna fungera som rekryteringslokaler för öring om öringarna fick möjlighet att passera nuvarande vandringshinder. Med facit i hand skulle jag vilja påstå att dammrenoveringen är ett stort misslyckande för naturvården i länet och att efterföljande torrläggning är ett miljöbrott, avslutar John Kärki.

Som en jämförelse till årets torrläggning av Åvaån kan nämnas att även under fjolårets extremsommar med torka och långvarig extremvärme höll Åvaån vatten och Sportfiskarna kunde registrera mer än 300 öringar fördelat på fyra sträckor under elfisket. Under årets elfiske var det möjligt att elfiska i mindre stillastående pölar på en sträcka av 40 meter. Ingen öring fångades under detta elfiske vilket tydligt visar att åns öringbestånd har skadats mycket allvarligt och att det kan ta många år innan beståndet återhämtar sig.

Sportfiskarna inväntar information i ärendet från Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs Sportfiskarnas anmälan till Länsstyrelsen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv