Striktare fiskeregler införs längs södra Norrlandskusten

megaoring_testeboaan...
Foto: Fiskevårdsteknik / Ett totalt nätförbud innanför tremeterskurvan skulle ge stora och värdefulla havsöringar ett bättre skydd under lekvandringen. Här en gigantisk vild havsöringshona som passerade fiskräknaren i Testeboån 6 juli.
Havs- och vattenmyndigheten inför från 1 september nya fiskeregler längs kusten från Västernorrlands län till Tierps södra kommungräns.

Syftet är att stärka kustnära bestånd genom att bland annat begränsa nätfisket och införa olika fångstbegränsningar för fiske efter öring, gös och gädda. Sportfiskarna som tidigare svarade på remissen är positiva till de striktare fiskereglerna, men ville gå längre och bland annat helt förbjuda nätfiske på vatten grundare än tre meter.

-Att nätfisket innanför tremeterskurvan förbjuds under tiden 1 september till och med 10 juni är positivt och en begränsning har länge krävts av förbundet. Men förbudet bör gälla året runt, framförallt för att öringen lekvandrar under sommarmånaderna och många värdefulla lekfiskar fortsatt kommer att fångas. Att kunna lägga hela 180 meter nät innanför tremeterskurvan för husbehovsfiske kan inte anses vara motiverat, kommenterar Joel Norlin, regionchef för Sportfiskarna region Norr.

I Sportfiskarnas remissvar påpekar förbundet att statusen för öringbestånden på berörd kuststräcka är mycket dålig i de södra delarna och blir något bättre längre norrut. I praktiken är statusen för havsöring i södra Bottenhavet avsevärt sämre än vad som framgått av HaV:s underlag. Det finns anledning att överväga om vild havsöring längs södra bottenhavskusten i dagsläget är en resurs som tål att beskattas. Sportfiskarna har initierat ett utrednings- och åtgärdsarbete kring de vilda öringbestånden i södra Bottenhavet och ser gärna en ökad samverkan med myndigheter och mer resurser till detta arbete.

Sammanfattning av de nya fiskereglerna:
Fiske med nät förbjuds på grundare vatten än tre meter 1 september-10 juni.
Nätfiske på samtliga djup förbjuds 15 oktober-30 november för att skydda kustsik.
Minimimåttet för öring höjs till 50 cm och en baglimit införs på en vild öring per person och dag. (odlad fettfeneklippt öring omfattas inte av denna fångstbegränsning)
Minimåttet på gös höjs till 45 och ett maximimått på 60 cm införs.
En fångstbegränsning på tre fiskar/dygn införs för sammanlagd fångst av arterna gädda och gös. (exempelvis en gädda, två gösar)

Sammanfattning av vilka ytterligare insatser Sportfiskarna vill ha:
Nätfiskeförbud innanför tremeterskurvan året runt.
På sikt bör ett fönsteruttag införas för öring. (för att skydda storväxta och värdefulla flergångslekare)
Totalfredning av särskilt värdefulla lekområden för gädda.
Kraftigt utökade resurser till tillsynsverksamheten längs kusten.
Utökade informationsinsatser för att kommunicera fiskereglerna.

Läs Havs- och vattenmyndighetens pressrelease här: Nya fiskeregler längs kusten från Västernorrland till norra Uppsala för att stärka kustnära bestånd

Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv