SLU -studie visar: brunare vatten ger mindre abborre

brunifieringsgraf_sl...
Grafik: SLU
En nyligen genomförd studie av 52 svenska sjöar visar att varmare och brunare vatten resulterar i en minskad produktion av biomassa och därmed mindre med abborre i sjöarna.

Fenomenet att sjöar och vattendrag på norra halvklotet blir allt brunare har noterats under de senaste årtiondena. Vattnet färgas av att mer organiskt material och järn sköljs ut i vattendragen från omkringliggande mark. Ökande koncentrationer av dessa ämnen gör att vattnet gradvis blir brunare. Varmare klimat med längre växtsäsong samt minskad försurning är bland de främsta orsakerna till det brunare vattnet. Med brunare vatten minskar produktionen av olika organismer i vattnet, bland annat bottenlevande organismer, då solljuset inte längre når ner lika djupt i vattnet.

SLU-studien har fokuserat på hur produktionen av abborre påverkas av varmare och brunare vatten. Abborre valdes ut som fokusart för studien då det är en vanligt förekommande fisk som även har stor påverkan på näringskedjan i sjöarna.  De 52 sjöarna med abborrförekomst som ingick i studien valdes ut från den nationella databasen för provfiske i sjöar – NORS. Sjöarna är små- till medelstora med en area under 5 km² och har relevanta tidsserier av provfisken och mätningar av vattentemperatur för att möjliggöra analys och jämförelse av tillväxt och ökad vattentemperatur mm.

Studiens slutsatser är sammanfattningsvis att både högre vattentemperatur och brunare vatten har en negativ påverkan på produktionen av biomassa i många sjöar. Abborrarna i sjöar där vattnet blir varmare och brunare tillväxer sämre och minskar i storlek, andelen yngre fisk ökar medan andelen större och äldre fiskar minskar. Men bilden av vad som händer med fiskpopulationen är komplex, både tillväxt och populationssammansättning förändras. Men generellt tyder studiens slutsatser på att det kan bli en minskad produktion av abborre i många sjöar framöver.

Läs en vetenskaplig artikel om studien här: ”Warmer and browner waters decrease fish biomass
production”


Mer info: Magnus Huss, forskare SLU Aqua, 010–4784127, magnus.huss@slu.se

Sportfiskarna stöttade initialt studiens projektansökan till Formas, läs mer om det här.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv