Nej till kaolinbrytning vid Rönne å

Ronne-a-Forsmollan,-...
Foto: Anders Eklöv / Området runt Rönne å slipper nu riskerna med utsläpp från kaolinbrytning.

Mark- och miljööverdomstolen sa idag nej till brytning av kaolinlera vid Billinge och naturområdet Jällabjär intill Rönne å.

Striden om gruvbrytning vid Jällabjär har stått ända sedan 1994 då Svenska kaolin lämnade in sin första ansökan. Man fick nej i Mark- och miljödomstolen 2002, men en ny ansökan lämnades in 2014. Även denna gång sa domstolen nej men bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen. Sportfiskarna har deltagit i målet sedan 2018, särskilt med anledning av de satsningar som görs på sportfisket i Rönne å. Klippans kommun tog nyligen beslutet att köpa in de tre kraftverken i Rönne ås huvudfåra med syftet att riva kraftverken och gynna biologisk mångfald och utveckla sportfisket.

Riskfylld och onödig brytning av kaolin
Vid Jällabjär som är en utslocknad vulkan, är tystnaden slående. Denna tystnad i ett populärt friluftsområde skulle bli ett minne blott om Svenska kaolin AB fått tillstånd för gruvbrytning i området. Den vita kaolinleran används bland annat vid papperstillverkning, men kan också ersättas av annan råvara vid tillverkningen. Behovet av kaolinbrytning i Sverige kan starkt ifrågasättas då importen av kaolin till Sverige under många år har sjunkit.
Enligt miljökvalitetsnormerna ska fosforutsläppen minska i redan högt näringsbelastade Rönne å. Den planerade kaolinbrytningen skulle bidra till både ökade fosforhalter i Rönne å och utsläpp av det asbestliknande ämnet Halloysit. Ämnet halloysits effekter på vattenmiljön och limniska arter är väldigt dåligt undersökt. Med tanke på de långt framskridna planerna på att skapa fria vandringsvägar i Rönne å är det särskilt olämpligt med ett sådant riskprojekt.
Under fyra dagars huvudförhandling lyfte Sportfiskarna särskilt riskerna med utsläppen till Rönne å och att påverkan kommer att ge än större skada när den unika Rönne ålaxen och övriga arter i ån ges fri passage förbi kraftverken i Klippan. Enligt miljökvalitetsnormerna och försiktighetsprincipen bör verksamheten inte tillåtas, något domstolen också tog fasta på i domskälen. 

- En av domstolens grunder för avslag var osäkerhet om hur utsläpp av halloysit till Rönne å skulle påverka åns skyddsvärda arter, inte minst den akut hotade ålen. Det känns riktigt bra att kommunerna och övriga engagerade runt Rönne å nu kan arbeta vidare för fria vandringsvägar i Rönneå, utan hotet från gruvplanerna, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.

Ett annat tungt skäl för avslag för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området i Jällabjär, i form av bland annat förändrade grundvattennivåer och buller.

- Det är en välskriven dom och det är glädjande att se att domstolen bekräftar tidigare praxis gällande Natura 2000 och står upp för försiktighetsprincipen. Det känns också bra att domstolen har lyssnat på vår argumentation och beaktat dem i domskälen, säger Mattias Falk, jurist hos Sportfiskarna.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen men prövningstillstånd behövs i sådana fall och chanserna för att Högsta domstolen skulle pröva målet torde vara små.

Läs domen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv