230 ton kalkgrus ska gynna öringen i Oxsjöån

kalkgrus_oxsjoaan_80...
Foto: Mats Lindberg / Kalkgruset fördelades ut med helikopter.
Bergs kommun lägger ut kalkgrus för att förbättra reproduktionen för öring i Oxsjöån, ett biflöde till Ljungan.

Oxjöån mynnar i Ljungans vattensystem i sjön Fotingen norr om Klövsjö i Jämtlands län. Ån är försurningspåverkad och har kalkats på våtmarker och sjöar sedan 1992. Öringen i Oxsjöån som är en egen genetisk stam svarade till en början bra på kalkningen, men efter att de årligt återkommande kalkningsinsatserna upphört efter 2005 minskade tätheterna av öring kraftigt. Även bottenfaunan påverkades negativt av återförsurning. Från 2014 har vattendraget kalkats årligen, men resultatet av kalkningen har inte varit tillfredsställande. Detta kan bero på att tyngdpunkten på kalkningsinsatserna ligger högre upp i avrinningsområdet än tidigare.

I samarbete med länsstyrelsen i Jämtlands län provar Bergs kommun nu att lägga ut omkring 230 ton kalkgrus, fraktion 2 – 5 cm, i åns nedersta del som utgör ett viktigt lekområde för den lokala öringstammen. Tanken är att förstärka kalkeffekterna i den nedre delen av ån. Innan kalkgruset lades ut i början av oktober i år, har biologin på sträckan undersökts genom elfisken och bottenfaunainventeringar. Nästa år kommer motsvarande undersökningar att göras om för att utvärdera effekterna av utläggningen.

-Vi vet av tidigare erfarenheter av utläggningar av kalkgrus i andra vattendrag att man i regel får ett snabbt positivt resultat på öringens reproduktion. De positiva effekterna av att lägga ut kalkgrus fortsätter enligt vår erfarenhet sedan under ett antal år innan de långsamt klingar av, kommenterar Leif Rodhe, kalkhandläggare på Bergs kommun.

Kalkgrus är billigare än bearbetade kalkmjölsprodukter och spridningskostnaden är densamma. Effekterna av kalkgrus på vattenkemin varar även under längre tid. Kalkgrus löser dock inte upp sig på samma sätt som motsvarande mängd kalkstensmjöl skulle göra. Effekterna av utläggning av kalkgrus har tidigare bland annat undersökts av SLU.
Läs mer här: ”Kalkgrus i lekbäddar kan ge mer öring”.

-Det ska bli spännande att följa upp vårt försök med kalkgruset i Oxsjöån. Förhoppningsvis kan vi få en tydlig positiv effekt med högre tätheter av öring framöver och återhämtning av bottenfaunan i ån, något som då på sikt även kommer att gynna sportfisket lokalt i Ljungan, säger Leif Rohde.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv