Ett steg närmare rivning av kraftverken i Rönne å

ronnea_foto_-fredrik...
Foto: Fredrik Lundblad / Rönne å har potential att bli ett mycket produktivt laxvatten om kraftverken rivs.
5 december beslutade kommunstyrelsen att Klippans kommun fortsätter processen för att förvärva kraftverken i ån med syftet att återställa de naturliga forsmiljöerna i ån. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som tar beslut om köpet den 18 december. Läs kommunens pressrelease om detta här.

Det är ett historiskt beslut som öppnar upp för en av de största och mest betydelsefulla fiske- och vattenvårdsinsatserna i modern tid i Sverige. Rönne å hyser Sveriges sydligaste bestånd av Atlantlax och är det tredje mest betydelsefulla uppväxtområdet för den utrotningshotade ålen. Vid en utrivning av de tre kraftverken får vandringsfisken fri passage ända upp till Ringsjön och dess tillflöden. Eftersom kraftverken är belägna där Rönne å faller som mest blir det möjligt att återskapa långa fors- och strömsträckor som idag är torrlagda eller indämda i kraftverksdammarna. Dessutom tillgängliggörs fina strömsträckor uppströms kraftverken.

-Insatsen kommer att medföra stora förbättringar för såväl den biologiska mångfalden som för fisket och friluftslivet. Den innebär också en mycket betydelsefull insats för det svenska ålbeståndet. Men framförallt kommer Rönne å att bli ett lax- och havsöringsvatten att räkna med i framtiden. Sportfiskarna vill ge Klippans kommun en stor eloge för ett viktigt och framsynt beslut. Hårt arbete har lagts ned för att komma hit och en förhållandevis liten kommun har tagit ett stort ansvar för en nationellt mycket värdefull å, säger Sportfiskarnas biträdande generalsekreterare Anders Karlsson.

Beslutet kan hindra skadlig mineralbrytning
Beslutet om inköp av kraftverken bör förhoppningsvis öka möjligheterna till att Mark- och miljööverdomstolen säger nej till den planerade brytningen av mineralet kaolin i Billinge invid Rönne ås övre delar. Brytningen skulle innebära ett omfattande ingrepp och buller i ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv i anslutning till ett Natura 2000-område. Verksamheten skulle även ge upphov till ökade fosforutsläpp i redan hårt näringsbelastade Rönne å, urlakning av kadmium, nickel och bly samt utsläpp av det asbestliknande ämnet hallosyit. Sportfiskarna som har arbetat mot en brytning av kaolin i Billinge kommer nu att delta i huvudförhandlingen med start den 29 januari.

Fiskevård i Rönne å
Sportfiskarna har även via förbundets fiskevårdsfond hjälpt miljön i Rönne å genom att under 2013 ge bidrag till lokalföreningen Helsingborgs Fiske & Fiskevårdsklubb som genomförde biotopförbättringar i Rönne å. Biotopvården gav gott resultat med mycket höga tätheter av laxungar på de åtgärdade sträckorna.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv