Åtgärdersplan för att förbättra i Mieåns vattensystem

mieaan_rensad_strack...
Foto: Niklas Wengström /  Många sträckor av Mieån är kraftigt rensade.
Sportfiskarna har tillsammans med företaget Enviroplanning fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att göra en plan för att förbättra Mieåns förmåga att hålla kvar vatten i landskapet.

Avrinningsområdet som berörs av den så kallade hydromorfologiska planen är Mieån från sjön Mien ned till havet samt biflödet Påkamålabäcken. Den viktigaste delen av uppdraget är biotopkartering av vattendragen samt inventering av nyckelbiotoper. Karteringen genomfördes under november. Tyvärr var Påkamålabäcken nu i princip helt uttorkat vilket gjorde att biotopkarteringen av biflödet fick skjutas upp tills mer vatten fyllts på.

-Sportfiskarnas inledande slutsatser efter biotopkarteringen är att Mieån är mycket kraftigt påverkat av människan. 14 vandringshinder noterades, varav 11 definitiva. Detta försvårar naturligtvis enormt mycket för vattenlevande organismer som behöver kunna vandra i ån, konstaterar Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark som deltog i biotopkarteringen.
 

vandringshinder_miea...
Foto: Jonathan Bark / Ett av 14 vandringshinder som noterades under karteringen.

Förutom vandringshinder är ån även kraftigt rensad samt rätad längs långa sträckor. Syftet med rensningen har varit att leda bort vattnet så snabbt som möjligt samt att kunna reglera vattnet enklare. Problemet med dessa rensningar är att man nu med de senaste årens minimala nederbörd i området i stället behöver ha kvar vattnet i avrinningsområdet så länge som möjligt för att återskapa grundvattennivåer och motverka torka i vattendraget. En viktig åtgärd i Mieån kommer därför bli att återföra stenblock till vattendraget.

Även anslutande våtmarker kommer att gynnas av att stenblock återförs eftersom även många våtmarkers utloppsområden har rensats vilket har sänkt vattennivån uppströms.

-Bitvis är dock ån väldigt fin och vi ser en stor potential i Mieån, konstaterar Jonathan Bark.

En slutgiltig rapport skall vara klar under våren 2019. Sportfiskarnas förhoppning är att man sedan påbörjar ett konkret åtgärdsarbete i Mieån.

Kategorier: Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv