Fiskevård för både öring och asp i Taxingeån

taxingeaan_2018_800
Foto: Tobias Fränstam / Fritt fram för fisken förbi den tidigare dammen.
Sportfiskarna har nu genomfört ytterligare fiskevårdsåtgärder i Taxingeån som mynnar i Mariefredsviken i södra Mälaren.

Under provfisken i ån 2015 som Sportfiskarna utförde på uppdrag av Länsstyrelsen hittades bland annat öring, asp och lake i vattendraget. Fyndet av asp som steg för lek och den mycket goda föryngringslokalen för öring gjorde att ett omfattande fiskevårdsarbete påbörjades i vattendraget. Under förra året revs en serie lägre dammar ut vilket gjort det enklare för fisk ifrån Mälaren att söka sig upp i vattendraget för lek eller födosök.

I år identifierades ännu en damm högre upp i vattendraget vilken låg svåråtkomligt i en ravin. Dammen var uppbyggd av stora stenblock som staplats på varandra med en dämningshöjd strax över metern.

-För att lyckas skapa en fri vandringsväg genom dammen var vi tvungna att göra allt för hand. Med järnspett och en bränsledriven vinsch lyckades vi flytta ut block för block från dammkroppen till dess att vi skapat en öppning genom dammen, berättar Tobias Fränstam som är fiskevårdare på Sportfiskarna.

Utöver dammrivningen lades även stora stenblock ut i mynningsområdet där aspen leker. Innan åtgärden var vattnet grunt med helt platt grusbotten men efter att materialet lagts ut ökade djupet till någon decimeter med strömmande vatten mellan stenarna. En klar förbättring för strömlevande fisk i vattendraget som nu får en mer variationsrik åfåra med fler gömslen.

-Taxingeån har alltså återigen fått mycket bättre förutsättningar för livet under vattenytan. Vi väntar nu med spänning för att se hur långt upp i vattendraget asp och öring kan tänka söka sig när möjligheterna för vandring förbättrats, avslutar Tobias Fränstam.

Fiskevårdsinsatsen har finansierats genom Länsstyrelsen i Uppsalas projekt ASP A.S.A.P. som i sin tur erhållit åtgärdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv