Sportfiskarna vill få utökade fredningsområden på Öland

nat_hornsjobacken_80...
Foto: Tobias Berger / Nät i mynningen för Hornsjöbäcken där många olika fiskarter samlas för lekvandring.
Förbundet svarar ja till ett förslag om att inrätta sex nya fredningsområden längs Ölandskusten, men vill gå längre och skydda fler viktiga områden och även förlänga fredningstiden till 31 maj för att skydda lekande gädda och abborre.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Kalmar län har skrivit till Havs- och vattenmyndigheten och begärt att sex nya fredningsområden ska införas i Mörbylånga och Borgholms kommuner på Öland. Bakgrunden till förslaget är att vattendragen på Öland är mycket små och känsliga. Många av dem torkar ut under sommarhalvåret och därför är nederbörden under hösten avgörande för lekvandringen. Fisk samlas då i mynningarna i väntan på tillräckliga vattenflöden. Genom att införa fredningstider och fiskeförbud skyddas då öringen under lekvandring och lek.

-Förbundet ställer sig bakom förslaget då det är viktigt att skydda öring under dess lek i de små och känsliga öländska vattendragen. Men vi vill gå längre och föreslår att förbudstiden i samtliga vattendrag och tillhörande mynningsområden på Öland utökas till 31 maj istället för 28 februari och då även innefattar gädda och abborre. Utöver de sex fredningsområdena i förslaget vill förbundet också freda mynningsområdet kring Hornsjöns utlopp, kommenterar Olof Engstedt, projektledare på Sportfiskarnas projektkontor i Kalmar.

I förslaget sträcker sig fiskeförbudet vid de sex bäckarnas mynningar samt i samtliga vattendrag på Öland mellan 1 oktober och 28 februari. Rovfiskar som gädda och abborre, vars bestånd kraftigt minskat sedan 1990-talet, nyttjar också vattendragen för lek under våren och fiske efter dessa är förbjudet i Kalmarsund och i kustvattnet runt Öland från 1 april till 31 maj. Stora resurser satsas idag av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund med flera på att restaurera våtmarker längs med ostkusten inklusive Öland med syftet att stärka dessa arters bestånd. Att samtidigt tillåta ett riktat fiske i de små öländska vattendragen i vilka dessa arter stiger för lek går stick i stäv med själva syftet med förbudet längs kusten.

Hornsjön är Ölands enda egentliga sjö, den utgör kommunal dricksvattentäkt och hyser ett drygt tiotal fiskarter. Ett vandringshinder i form av ett betongdämme i utloppet Hornsjöbäcken är planerat att åtgärdas framöver.

-Varje vår samlas en rad olika fiskarter nedanför dämmet, däribland gädda och abborre. Samtidigt har det noterats nätfiske direkt i mynningen. Genom att också freda Hornsjöbäckens mynningsområde så ger vi ett stort antal fiskarter goda möjligheter att vandra upp i sjön för att leka under våren. Ett sådant skydd skulle gynna fiskbeståndet på sikt och kunna förbättra fisket för alla längs kusten, både sportfiskare och husbehovsfiskare , säger Tobias Berger, projektledare på Sportfiskarnas projektkontor i Kalmar.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: gädda |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv