Nya lagen för vattenkraft klubbad – politiska viljeriktningen är nedslående

vattenkraft_dalerna_...
Foto: Bengt Olsson / Vi har nu en ny vattenlag men allt praktiskt arbete återstår med miljöanpassningen av vattenkraften.
Riksdagen tog 14 juni beslut om en ny lagstiftning för vattenkraft och vattenmiljö. Regeringens proposition accepterades i sin helhet och samtliga motioner avslogs.

Sportfiskarna välkomnar att vattenkraften nu ska prövas för moderna miljövillkor, men ser också att lagen har allvarliga brister. Mycket arbete återstår innan åtgärdsarbetet kommer igång. Enligt uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten kan de första miljöprövningarna i bästa fall bli aktuella år 2020. Det betyder att de första miljöåtgärderna i bästa fall kan vara genomförda år 2022, det vill säga ett år försent enligt vad som är målår i vattendirektivet.

Bra med prövning men sänkta ambitioner för miljöarbetet
Lagen innebär att i stort sett alla ca 2100 vattenkraftverk ska prövas enligt moderna miljövillkor. Genom en branschgemensam finansieringslösning ska de åtta största bolagen bidra med 10 miljarder kronor till miljöåtgärder. Finansieringen kommer att täcka prövningskostnader och 85 % av miljöåtgärder och produktionsbortfall över 5 %. Kraftbolagen blir dock inte lottlösa då de samtidigt får en skattesänkning värd 3,5 miljarder årligen.
Mer oroande i förslaget är att samtidigt som miljökvalitetsnormerna nu får förstärkt rättskraft uttalar man tydligt att undantag från att uppnå god ekologisk status ska utnyttjas maximalt. Myndigheterna ska därför utveckla sitt vägledande material för bedömningsgrunder av vad som är en samhällsnyttig verksamhet och statusklassningen av vattendragen mm. Syftet kan bli att maximalt försöka utnyttja undantagen för att slippa göra åtgärder.
Sportfiskarna är mycket oroade över dessa tydliga signaler om sänkta ambitioner för miljöåtgärder i vattenkraften och utarbetandet av nya föreskrifter för att tänja på vattendirektivets krav. Översyn av föreskrifter och vägledningar kommer att bli helt avgörande för utvecklingen framöver. Förbundet kommer här att kämpa vidare för att vattenmiljön och sportfiskets intressen ska tas tillvara. Sportfiskarna har återkommande kontakt med EU-kommissionen och kommer att uppmärksamma den på hur Sverige agerar i förhållande till vattendirektivets krav.

- Vi avser att övervaka och vara delaktiga i detta arbete och hoppas att dessa administrativa förberedelser inte drar ut på tiden. Det är viktigt att man kommer igång med de mest prioriterade åtgärderna snarast möjligt och inte inväntar att hela prövningsplanen ska vara klar innan man börjar, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Tillståndslösa verksamheter får tillstånd – dammar blir svårare att åtgärda
Lagförslaget innebär även att äldre rättigheter som urminnes hävd och privilegiebrev nu legaliseras. Därmed ökar risken för att det blir fiskvägar i en hel del små kraftverk och dammar som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde rivas ut.  Förslaget omfattar även tusentals dammar utan elproduktion vilka nu blir betydligt svårare att åtgärda då de plötsligt får tillstånd. Sammantaget kan åtgärdsarbetet för att exempelvis restaurera havsöringsåar bli fördröjt för många år framåt. Man har här bortsett från både ekologiska värden och att det samhällsekonomiska värdet av att utveckla sportfisket är långt högre än värdet av funktionslösa dammar.
Oklart är fortfarande om kraftbolagens finansieringslösning främst kommer att bidra till att fiskvägar kan finansieras där det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore mer motiverat med nedläggning och utrivning av verksamheten, eller om möjligheten till ersättning för produktionsbortfall kan ge ekonomiska incitament till kraftverksägare att avveckla verksamheten och medverka till återställning av vattendraget.

- Vi förstår att delar av vattenkraften är viktig att bevara men vi kan inte se att de finns grund för de låga miljöambitionerna eller skyddet av tusentals dammar utan samhällsnytta, kommenterar Sten Frohm.

Närmast ska en nationell plan för prövning av vattenkraften tas fram och avgörande vägledningar och föreskrifter ses över.

När lagen träder i kraft 1 januari 2019 kommer Förbundet också försöka påverka tillämpningen av lagen där målsättningen är att bidra till att en praxis utvecklas där miljön och fisken får den status den förtjänar.

På denna länk kan du se debatten i riksdagen som föregick beslutet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv