Glädjande upptäckt: lekande asp i Lövstaån

asp_lovstaaan_800
Foto: Patrik Andersson / Ekologen Johan Rudin med den första asp som fångats i Lövstaån.
Sportfiskarnas ekolog fångade nyligen asp i Lövstaån. Den sensationella fångsten skedde vid ett provfiske under april för att inventera vårlekande arter.

-Asp har aldrig tidigare dokumenterats i ån även om man länge misstänkt förekomst. Man har tidigare gjort olika inventeringar utan att hitta fisken. I och med att vi nu vet att det finns asp öppnar det upp för att man kan påbörja olika fiskevårdsåtgärder för att förbättra miljön för fisken. Aspen är rödlistad som ”nära hotad” och finns även med på EU:s lista över skyddade arter, vi har därför ett ansvar för att optimera förutsättningarna för arten, berättar projektledare Johan Rudin.

Lövstaån mynnar i Garnsviken i Mälaren och rinner genom både Uppsala och Stockholms län. Ån är kraftigt rensad och rätat och påverkad av jordbruk och bebyggelse. Förutom asp kan det även finnas fler ovanliga karpfiskar som vimma och faren i ån. Asp och faren har tidigare fångats under nätprovfisken i Garnsviken. Ån har därmed stor potential att genom biotoprestaurering bidra till ökade bestånd av de ovanliga arterna i Mälaren.

Under våren ska Lövstaån elprovfiskas översiktligt under totalt fyra olika tillfällen för att se vilka arter som leker i ån. Upplandsstiftelsen ska även genomföra en inventering av asprom i ån och sportfiskarna ska sedan under hösten genomföra en åtgärdskartering i vattendraget.

Asp är en fantastisk sportfisk som under senare år ökat i Mälaren tack vare olika fiskevårdsåtgärder i strömmande vatten. Generellt finns lite kunskap om aspen, bland annat om hur och var ynglen växer upp och vandrar. Arten verkar även ha relativt sen könsmognad, studier tyder på att det vanligen kan röra sig om uppemot 7–8 år. Detta gör lekbestånden känsliga för fiske. Fiskeförbud efter asp råder därför från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag. Mer fiskevård och undersökningar kommer sannolikt ge mer kunskap om artens livscykel och hur man bäst gynnar den.

Projektet i Lövstaån är finansierat av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv