Mer funktioner i Fångstdatabanken ger mer kunskap

vanerlax_fangstdatab...
Foto: Anders Bladh / Mer fångstrapportering ger ett bättre kunskapsunderlag.
Sportfiskarnas app Fångstdatabanken har uppdaterats för att vara lättare att använda och ge ännu bättre data för utvecklingen av fiskevården i Sverige. Du som fiskar kan hjälpa till att skapa ett bättre underlag om sportfiskets fångstuttag genom att rapportera din fångst med appen Fångstdatabanken.

Nya funktioner gör att ”Fiskad tid” och fler fångster inom ett visst längdintervall kan rapporteras. Även flera områden längs Sveriges kust har lagts till. Under 2018 kommer vi använda oss av utvalda sportfiskare för utvärdering och fortsatt utveckling, ett arbete som sker i samverkan med SLU Aqua. De områden som det just nu går att rapportera från är: Vänern, Vättern, Hjälmaren samt vissa kustområden i Blekinge, Östergötland, Södermanlands och Stockholms län.

-För att långsiktigt förvalta våra vatten och fiskbestånd behöver vi kunskap också från fritidsfisket. Fångstrapportering och journalföring genom appar som Fångstdatabanken har stor potential att bidra med viktiga dataunderlag om hur fisken i våra svenska vatten mår. De nya funktionerna innebär att man kan räkna ut ”fångst per ansträngning”, vilket är ett bra mått för att följa utvecklingen över tid, både inom förvaltningen och för den enskilde användaren, säger Göran Sundblad, forskare vid SLU Aqua.

Sportfiskarnas app FångstDataBanken är en rapporteringsfunktion där sportfiskare snabbt och enkelt kan registrera sina fångster och följa sitt eget fiske. Det går att se statistik över fångster av olika arter och se när olika fiskar fångades. Förutom att sportfiskaren kan följa sitt fiske kan rapporterade fångster användas inom forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket och fiskevården. Sportfiskare kommer alltså aktivt bidra till kunskap och utveckling när de rapporterar sina fångster. Appen skapades 2014 och databasen innehåller över 11 000 fångster från Vänern där den hittills främst har använts.

De fångstrapporter Sportfiskarna får in lämnas vidare till forskare och myndigheter för att utveckla fiskbestånden, fiskevården, miljön och sportfisket. Inga person- eller kontaktuppgifter lämnas vidare utan det är bara uppgifter om själva fångsten och fisket. Som användare kan du bli kontaktad och tillfrågad om du vill delta i andra undersökningar som rör ditt sportfiske.

Fångstdatabanken används inom projekt delfinansierade via fiskevårdsmedel från Länsstyrelser och Havs- och Vattenmyndigheten.

Läs mer på: www.fangstdatabanken.se

Mer information:

Peter Belin, Sportfiskarna, 070-689 48 20, peter.belin@sportfiskarna.se

Göran Sundblad, SLU Aqua, 010-478 42 92, goran.sundblad@slu.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv