Sportfisket i Öresund värt en halv miljard

bilder_gbg/Öresund H...
Sportfiskare utanför Kronborg i Öresund. Foto: Markus Lundgren.

I en stor rapport från Öresundsvattensamarbetet konstateras att sportfiskets samlade värde i det trålningsfria Öresund kan vara värt en halv miljard svenska kronor per år.

Öresundsvattensamarbetet är ett samarbete mellan svenska och danska kommuner, svenska län och danska amter som omger Öresund. I en 70-sidig rapport benämnd Fiskeri i Öresund 2017 som Sportfiskarna har tagit del av ger man en mycket fyllig beskrivning av det samlade fisket i det trålningsfria Öresund, inklusive fångster och värde. Rapporten konstaterar att enbart sportfisket i Öresund kan vara värt en halv miljard svenska kronor (SEK).

Det danska sportfiskets omsättning beräknas till 260–288 miljoner danska kronor (DKK), baserat på den geografiska fördelningen av den danska fisketegnen, den nationella fiskelicensen som alla privatpersoner i åldrarna 18–65 år måste lösa för att få fiska. Det svenska fritidsfiskets värde är baserat på Havs- och vattenmyndighetens statistik som Statistiska centralbyrån sammanställt. Baserat på antalet fiskedagar i Öresund uppges omsättningen vara 105–122 miljoner DKK. Totalvärdet för danskt sportfiske och svenskt fritidsfiske uppskattas därmed till motsvarande ca 475–535 milj. SEK. I den svenska fritidsfiskedatan ingår som bekant även fritidsfiske med exempelvis nät, vilket anses utgöra ca en femtedel av de totala fångsterna, men enligt Sportfiskarna en klart mindre andel av det samhällsekonomiska värdet.

Det samlade värdet av fritidsfisket och yrkesfisket landar på 401–615 miljoner DKK, motsvarande ca 520–800 miljoner SEK. Den stora osäkerheten består i att det svenska och danska yrkesfiskets landningar beräknats till 36 miljoner DKK, men att man genom en uppräkningsfaktor (för bl. a arbetstillfällen och förädlingsvärde) beräknar det totala värdet till uppemot 205 miljoner DKK. Noterbart är också att Öresunds 40-talet turbåtar varje år har 250 000–300 000 personfiskedagar och omsätter 50–80 miljoner DKK.

Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren har läst rapporten och kommenterar:
Mycket imponerande och givetvis värdefullt för alla beslutsfattare att få faktiska värden svart på vitt.  Även om det är omöjligt att få exakta siffror så är det här en bra fingervisning av det stora värde som lilla Öresunds trålningsfria ekosystem genererar.

Yrkesfiskets landningar under åren 2013–2016 var i genomsnitt drygt 2 400 ton årligen, där det danska fisket står för 59 % av landningarna. Torsk dominerar de kommersiella fångsterna (ca 47 %) följt av sill (32 %). Därefter följer ål, rödspätta och skrubbskädda. Noterbart är att ål är trea på listan fångstmässigt, men är ekonomiskt klart viktigare än sillen. För fritidsfiskets fångster finns större osäkerheter, men man beräknar fångsterna till ca 1 000–1 500 ton, där den största delen är torsk. Då saknas dock data för danska sill- och plattfiskfångster. Av samtliga bedömda arter är det endast havsöring där sportfisket står för en större fångst än yrkesfisket.

Sportfiskarna har tillsammans med danska sportfiskeförbundet medverkat till rapporten genom att svara på en intressentanalys gällande fångster, prioriteringar och biologiskt skydd. Vi konstaterar att rapporten föreslår möjliga förändringar som ligger helt i linje med det både Sportfiskarna, Danmarks Sportsfiskerforbund, andra intresseorganisationer och enskilda yrkesfiskare föreslagit, bland annat följande:

# Förbudet mot trålning från 1932 bör bibehållas, helst genom ett biologiskt skydd och inte som nu baserat på den livliga fartygstrafiken.

# Ett stopp mot sandsugningen i de känsliga områdena i främst norra Öresund.

# Det unikt starka torskbeståndet bör bedömas separat av ICES och inte som idag räknas till Östersjöns västra torskbestånd.

# Man bör överväga ett totalförbud mot trålfiske i Kilen, den nordligaste delen av Öresund där trålfiske nu tillåts under april-december.

# Regelverk och minimimått bör koordineras mellan Sverige och Danmark.
 

Flera intressanta biologiska aspekter lyfts i rapporten, bland annat att man har dokumenterat hela 155 arter i Öresund genom åren. Ett annat intressant fenomen är de olika strömmarna och det kraftiga språngskiktet. Medan salthalten i de grundare områdena i södra Öresund typiskt ligger på 8–10 promille kan bottenvattnet i de djupare delarna av sundet hålla en salthalt på hela 34 promille, vilket är jämförbart med oceaniskt vatten. Den höga salthalten i kombination med trålningsförbudet gör att både sportfiskare och yrkesfiskare årligen överraskas av spännande fångster. Många svenska sportfiskerekord är fångade i Öresund genom åren och bland nu gällande rekord kan nämnas slätvar, rödspätta, skrubbskädda, vitling och fenknot.

Rapporten är under en sista granskning och kommer att tryckas under februari månad. Rapporten bygger på en omfattande datainsamling från bland annat Internationella Havsforskningsrådet (ICES), DTU Aqua, Landbrugsstyrelsen, Köpenhamns Universitet, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Länsstyrelsen i Skåne samt intervjuer med bland annat yrkesfiskare och sportfiskeorganisationer. Mer information kommer att finnas på Öresundsvattensamarbetets hemsida.

 

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv