Studie ger hopp om mindre kvicksilver i fisk

gadda_kvicksilver_80...
Foto: Sportfiskarna / Kvicksilver ansamlas framförallt i rovfiskar som gädda.

Under november presenterades resultat från en kvicksilverstudie som indikerar att det internationella arbetet med att minska utsläppen av kvicksilver nu börjar märkas i naturen.

Studien som utförts av en internationell forskargrupp på SLU visar att under sammanlagt ett års mätningar var det mer kvicksilvergas som lämnade en myr än det kvicksilver som kom in. Mätningarna har genomförts med speciellt framtagen utrustning som tio gånger per sekund har mätt om kvicksilvergas flödar in eller ut ifrån myren och resultatet visar alltså att det långsamt blir mindre med kvicksilver i myren. Enligt mätningarna var det dubbelt så mycket kvicksilver som lämnade myren som kom in. Resultaten kan tolkas som att samma process nu kan ske över stora delar av norra halvklotets myrmarker.

Då myrmark har en nyckelroll i avrinningsområden på norra halvklotet kan resultaten även tolkas som att kvicksilverhalterna i fisk i dessa avrinningsområden nu på sikt kan komma att minska. Studiens resultat kan däremot inte på samma sätt sägas vara representativ för andra typer av avrinningsområden.

- Även om vår studie bara omfattar mätningar från Degerö Stormyr i Västerbotten kan man vara försiktigt optimistisk över resultaten. Myren är representativ för en mängd andra liknande myrmarker och exempelvis mätperiodens väderförhållanden låg nära medelvärden avseende temperatur och nederbörd, vilket bör göra resultaten tillförlitliga, säger Mats Nilsson, professor på Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Forskarna drar slutsatsen att kvicksilveravgången som uppmäts på myren är ett resultat av att koncentrationen av kvicksilver i luften har minskat.  Genom olika insatser har utsläppen av kvicksilver minskat med närmare tre fjärdedelar sedan år 1990.

Bra om kvicksilver lämnar myren
I den blöta marken i myrar pågår många kemiska och biologiska processer, bland annat kan kvicksilvret övergå i en form som kan tas upp i näringskedjan och ansamlas i organismerna, så kallad metylering. Kvicksilvergasen som lämnar myren kan delvis åter hamna i myrmark men troligen hamnar merparten så småningom i annan mark där det är mindre risk att den tas upp i näringskedjan.

- Inför framtiden är vår ambition att gå vidare och bland annat försöka koppla ihop vår studie med mätserier av kvicksilver i fisk. Vi har tagit inledande kontakter med Naturvårdsverket om detta. Den stora svårigheten blir förmodligen att hitta rätt mätserier från rätt sorts sjöar för att kunna göra relevanta jämförelser, kommenterar Mats Nilsson.

- Kvicksilverproblemet kan i många områden nu alltså vara på väg att lösas betydligt fortare än vad som tidigare varit känt. Men förutsättningen är att vi fortsätter vårt framgångsrika arbete mot spridning av kvicksilver i miljön. Studien aktualiserar även en bättre miljöövervakning med regelbunden provtagning av kvicksilver i fisk, exempelvis gädda, för att kunna följa utvecklingen, kommenterar Kevin Bishop, professor på institutionen för vatten och miljö, SLU.

Kort om kvicksilverproblemet
Kvicksilvret i myrar och skogsmark är dels naturligt förekommande, men kommer främst från luftburna utsläpp som kan kan spridas väldigt långt i atmosfären. I många av landets sjöar förekommer även höga halter av kvicksilver som främst kommer från tidigare lokala punktutsläpp som exempelvis massafabriker och sopanläggningar. Sammanlagt beräknas mer än 50 000 av Sveriges sjöar innehålla fisk med halter av kvicksilver över gränsvärdet på 0.5 mg kvicksilver per kilo fisk.

Läs mer om studien här: Glädjande om insjöfisk: ”Kvicksilverhotet kan vara på väg att blåsa bort”

Klicka här för grafik över luftburna kvicksilverutsläpp på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om arbetet med att minska utsläppen: Sverige ratificerar Minamatakonventionen om kvicksilver

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv