Länsstyrelsen föreslår ankringsförbud för sportfiskebåtar – bottentrålning får fortsätta

havsfiske_vastkusten...
Foto: Markus Lundgren / Bratten är ett av få svenska havsområden där sportfiskare idag har chans att fånga stor fisk.
Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslår i bevarandeplanen för Natura 2000-området Bratten att ankring av fritidsbåtar förbjuds. Samma område är ett av Nordsjöregionens mest trålintensiva havsområden.

Natura 2000-området Bratten är ett 120 000 hektar stort utsjöområde i Skagerrak på svenska västkusten. Arbetet med fiskeregleringar har pågått sedan 2012 och har bland annat inneburit att yrkesfisket i området nyligen reglerats och inte får fiska kring de unika ravinerna, som finns i en liten del av området. Ett liknande förslag för reglering av sportfisket i större delen av ravinområdet har sedan en längre tid legat hos Havs- och vattenmyndigheten för beslut. Anledningen till att det sker en reglering även av sportfisket är att det i ravinerna finns höga naturvärden i form av bland annat koraller, även om det helt saknas bevis för sportfiskets påverkan i området.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har även ansvaret för att ta fram bevarandeplaner för Natura2000-områden, och det är i förslaget till bevarandeplan det nu föreslås ankringsförbud i hela området. Utöver ankringsförbudet listas tre prioriterade åtgärder för att nå det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-områdets olika naturtyper och arter: reglering av sportfiske, ankringsförbud samt uppföljning av efterlevnaden i de fiskefria områdena. Att inte bottentrålningens påverkan listas som en prioriterad åtgärd får anses högst anmärkningsvärt.

- Länsstyrelsens uppmålade problembild av sportfisket på Bratten har sedan 2012 varit gravt osaklig. Man har envist påstått att sportfisket har en betydande påverkan på Brattens bevarandevärden. Men i det redovisade underlaget finns inget påvisbart samband med sportfiske. Istället framgår det med all tydlighet vilken fundamental påverkan som trålfisket har. Man kan fråga sig vilka motiv länsstyrelsen har för att agera på detta sätt, säger Sportfiskarnas biträdande generalsekreterare Anders Karlsson.

Sportfisket ute på Bratten är sedan utfiskningen av våra kustfiskbestånd oerhört attraktivt tack vare att det är ett av väldigt få områden i Västerhavet där sportfiskare fortfarande har chans på stor fisk. Området ligger dock långt ut till havs och de tillfällen man faktiskt kan fiska där ute är så få att när tillfälle väl ges vill man ha möjligheten att stanna ute länge. Detta innebär ofta att man övernattar och fiskar i uppankrad båt. Påverkan från enskilda fritidsbåtars ankring får dock anses som helt obefintlig med tanke på den mycket intensiva bottentrålningen som sker i samma område. Området är ett av Nordsjöregionens mest trålintensiva områden och av stor vikt för det demersala yrkesfisket. Mot bakgrund av att sportfisket dessutom kommer att fiskeregleras bort från merparten av de intressanta ravinerna och hårdbottnarna ter sig förslaget om totalt ankringsförbud än mer häpnadsväckande. Sportfiskarna upplever dessutom att bevarandeplanen inte verkar vara förankrad inom länsstyrelsen, och inga andra organisationer som Sportfiskarna har talat med har hört talas om att förslaget varit ute på remiss. Sportfiskarna anser givetvis att kunskapen för att bättre hantera de här frågorna borde finnas internt på länsstyrelsen.

-Det hela är oerhört provocerande och vi förutsätter givetvis att ansvariga chefer gör en samlad bedömning i frågan. Det är uppenbart att det här förslaget inte har sett dagens ljus särskilt långt utanför ansvarig handläggare, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Läs Sportfiskarnas hela remissvar här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv