Seger för vattenmiljön: stopp för nytt kraftverk i Ejforsen

ejforsen_fulan_800
Foto: Christina Lindhagen / Vackra lilla Fulan kan andas ut: det blev inget kraftverk i Ejforsen.
Mark- och miljödomstolen sa idag nej till ett nytt kraftverk i lagskyddade Ejforsen i Fulan i Västerdalälven.

Domstolen bedömer att kraftverket skulle ha mer än obetydlig miljöpåverkan, och kan därför inte tillåtas i ett vattendrag som är skyddat från vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalken. Man tar också fasta på den så kallade Weserdomen, och menar att ansökta åtgärder kan riskera att äventyra möjligheterna att upprätthålla god ekologisk status på kvalitetsfaktornivå.

-Sportfiskarna har i målet yrkat på att ansökan ska avvisas eller avslås, vattenkraft ska inte byggas i en älvsträcka som är skyddad enligt miljöbalken. Tvärtom bör de höga natur- och friluftsvärdena optimeras och området återställas i möjligaste mån, berättar Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor på Sportfiskarna.

Ejforsen ligger i ett område som är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv, Natura 2000-område samt är skyddat mot vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalken. Fuluälven är en unik pärla med ytterst liten regleringspåverkan i ett annars hårt påverkat vattensystem. Det gör älven till ett av länets viktigaste strömfiskevatten. Idag finns vissa rester kvar av ett gammalt kraftverk och damm, men vattenkraft har inte bedrivits här på ca 40 år och inget tillstånd finns heller för detta. Ett nytt kraftverk skulle bland annat betyda dämning av strömsträckor och att den negativa påverkan de gamla byggnaderna har förstärks och permanentas. Dessutom tillkommer turbindödlighet vid nedströmsvandring. 

På huvudförhandlingen lyfte Sportfiskarna särskilt fram hur ett nytt kraftverk i en utpräglad vildmarksmiljö kan komma att påverka områdets friluftsvärden och minska attraktionskraften för sportfiskare vid ett vattendrag som annars erbjuder ett eftertraktat strömfiske. Detta har domstolen tagit fasta på och menar att uppförande av ett vattenkraftverk ofrånkomligt skulle förändra intrycket av området som idag uppfattas som oexploaterat.  

Transtrands besparingsskog som ansökt om att bygga kraftverket, har också ansökt om att få göra biotopförbättrande åtgärder i huvudfåran, sannolikt för att öka chanserna för att få tillstånd till kraftverket. Sportfiskarna med flera parter har hävdat att det visserligen är positivt med biotopförbättringar, men att dessa åtgärder kan göras även om ett nytt kraftverk inte byggs. Domstolen tar inte riktigt ställning i frågan om biotopåtgärderna kan ge sökanden en fördel i ansökan om tillstånd till kraftverket, men man menar att åtgärderna i vart fall inte kan överväga de negativa effekterna av vattenkraftutbyggnaden.

-Domstolen har alltså sagt nej till kraftverket men ja till de biotopförbättrande åtgärderna! Det blir nu intressant att se om bolaget väljer att genomföra biotopförbättringarna, kommenterar Christina Lindhagen.

Mer info: Christina Lindhagen, 08-410 80 621, christina.lindhagen@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv